Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Radovan Kazda

Peter Žiga vymyslel lajstro

02.03.2016 | Radovan Kazda

Každý podnikateľ – teda takmer každý podnikateľ – musí od začiatku januára vypisovať každý mesiac nové lajstrá. Zbytočné lajstrá.

 • Tlačiť
 • 29

Ak totiž podnikáte, potom ste s vysokou pravdepodobnosťou aj pôvodcom odpadu z obalov. Takže po novom musíte každý mesiac ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu tzv. koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, tzv. výrobcovi obalov, od ktorého nadobudnete obaly (viď príloha nižšie).

Koho sa to týka? Prakticky každej právnickej a fyzickej osoby – podnikateľa. Ak ste si zakúpili do kancelárie balík kancelárskeho papiera a vybalili ho, tak ste sa stali pôvodcom odpadu z obalov. To isté sa týka obalov z ceruziek, strúhadla na ceruzky, z euroobalov, z tlačiarne, počítača, obalov zo sáčkov na smeti a všetkého ostatného, čo do kancelárie potrebujete.

Sumárne sa tak za rok stanete pôvodcom možno kilogramu, alebo pár kilogramov obalov. Kvôli tejto prkotine musíte raz mesačne vypísať tlačivo Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov, v ktorom musíte vypísať (i) Názov odpadu, (ii) Kód odpadu, (iii) Kategóriu odpadu, (iv) Hmotnosť odpadu (v tonách!), (v) Kód nakladania sa odpadom, (vi) Prvé miesto zberu odpadov z obalov (údaje o firme, ktorej ste odpadové obaly odovzdali) (vii) Zariadenie na zhodnocovanie (údaje o firme, ktorá váš obalový kartón z kancelárskeho papiera zhodnotila).

Pozor, to nie je všetko. Ak ste vybalili niečo zabalené v kartóne, nesmiete to zapísať spolu s obalom z plastu. Každý má iné katalógové číslo odpadu a vzor ohlásenia poskytuje priestor iba na jeden riadok. Ak chcete byť dôslední a držať sa predpísaného vzoru, musíte každý druh obalu zaznamenať na nové tlačivo.

Pozor, ešte to nie je všetko. Vyprodukované odpadové obaly nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Všetky odpadové obaly musíte odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov, alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov – teda musíte si zmluvne dohodnúť, komu to zaveziete, alebo kto vám to príde prevziať, a zaplatiť mu.

Toto všetko musíte vykonávať už od 1. januára 2016. Ak nepošlete tlačivo, hrozí vám pokuta od 2 000 do 250 000 eur (§ 117 odst. 5). Ak obalový sáčok hodíte do komunálneho odpadu a neodovzdáte ho oprávnenej osobe, hrozí vám pokuta od 1 200 do 120 000 eur (§ 117 odst. 3).

Aký vplyv bude mať rozhodnutie ministerstva na životné prostredie? Malé firmy vyprodukujú mesačne často len gramové množstvá odpadových obalov (1 g = 0,000001 tony, tlačivo vyžaduje uvádzať číslo v tonách). Jeden hárok papiera, na ktorom firma musí ohlásiť čo len jeden gram (štandardný formát A4 s hmotnosťou 80 g/m2), však váži približne 5 gramov. Započítajte spotrebu paliva, emisie pri preprave listu a emisie za odvoz pár gramov/kilogramov obalových odpadov k oprávnenej osobe.

Takže si to zhrňme. Akonáhle zakúpite kancelársky papier, musíte obalový kartón z neho zapísať do tlačiva, poslať ho poštou koordinačnému centru (alebo si zaplatiť osobu, ktorá to bude za vás vykonávať), dohodnúť si zberovku, ktorá kartón príde prevziať, alebo jej to osobne zaviesť, a zaplatiť jej.

A na čo to všetko bude?

Skúste si predstaviť, čo urobí koordinačné centrum, keď mu príde každý mesiac poštou od tisícov až desaťtisícov právnických a fyzických osôb desaťtisíce až státisíce tlačív na papieri A4. Na čo im budú? Úplne na nič. Nemajú najmenšiu šancu procesne ich vyhodnotiť a ak by aj mali, dostanú z nich iba „hausnumerá“, ktoré si podnikatelia pochopiteľne vycucali z prsta. Teda celkom nepoužiteľné údaje.

Na záver príbehu o tom, ako minister zbytočne zvýšil náklady podnikateľom a zaťažil tým životné prostredie, treba povedať, že ministerstvo zrejme už tuší, čo spáchalo. Nasvedčuje tomu jeho neochota odpovedať priamo na otázku, či sa tieto povinnosti týkajú aj bežných kancelárií, reštaurácií, nemocníc alebo iných podobných prevádzok.

Takže, milí podnikatelia, pri pravidelnom vypĺňaní zbytočného tlačiva myslite na Petra Žigu, ktorý vás obťažuje a vytvára odpad.

POVINNOSTI PÔVODCU

§ 58 zákona č. 79/2015 o odpadoch

Povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu

(1) Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.

(2) Pôvodca odpadu z obalov podľa odseku 1 je povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov. Pôvodca odpadu je na vyžiadanie povinný predložiť koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov. Tieto povinnosti neplatia, ak údaje o materiálovom toku ohlási výrobcovi obalov, od ktorého nadobudol tieto obaly, ak tento výrobca plní vyhradené povinnosti individuálne.

(3) Ak koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov zistí, že pôvodca odpadu z obalov nepostupuje v súlade s odsekmi 1 a 2, je povinné oznámiť túto skutočnosť inšpekcii.

(4) Koordinačné centrum pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je povinné množstvá, ktoré mu boli ohlásené podľa odseku 2, rozdeliť medzi organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a výrobcov obalov, ktorí plnia vyhradené povinnosti individuálne, na základe ich trhového podielu podľa § 52 ods. 24; organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, sú oprávnení im pridelené množstvá použiť na preukázanie plnenia povinnosti uvedenej v § 54 ods. 1 písm. d).

KTO JE PÔVODCA ODPADOV

§ 4 odst. 1 zákona o odpadoch

Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom

(1) Pôvodca odpadu je

a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo

b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

ČO NIE JE SÚČASŤOU KOMUNÁLNEHO ODPADU

§ 80 odst. 1 zákona o odpadoch

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

KTO NIE JE VÝROBCA OBALU

§ 52 odst. 11 zákona č. 79/2015 o odpadoch

(11) Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá

a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,

b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,

c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b),

d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,

e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo

f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b).

ČO JE ODPAD Z OBALOV

§ 52 odst. 15 zákona o odpadoch

(15) Odpadom z obalov je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem odpadu z výroby obalov a odpadu z procesu balenia tovarov.

 • Tlačiť
 • 29

Radovan Kazda

Radovan Kazda
 • Počet článkov: 51
 • Priemerná čítanosť: 3783
 • Priemerná diskutovanosť: 7
 • RSS blogu

O blogu

Blog o environmentálnej politike. Spoluvydávam a vediem periodiká so zameraním na odpadové hospodárstvo, energetiku a vody. Pôsobím tiež v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika. Som členom OKS a kandidujem v parlamentných voľbách.

Radovan Kazda

Radovan Kazda
 • Počet článkov: 51
 • Priemerná čítanosť: 3783
 • Priemerná diskutovanosť: 7
 • RSS blogu

O blogu

Blog o environmentálnej politike. Spoluvydávam a vediem periodiká so zameraním na odpadové hospodárstvo, energetiku a vody. Pôsobím tiež v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika. Som členom OKS a kandidujem v parlamentných voľbách.

Kalendár sa načítava...