Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Radovan Ihnát

Nové pravidlá vysielania zamestancov a “frequent traveleri“ / New rules for assignments and frequent business travelers

03.06.2016 | Radovan Ihnát

Nová legislatíva pri vysielaní zamestnancov môže priniesť riziká pre týchto kľúčových zamestnancov

 • Tlačiť
 • 26

[ENGLISH VERSION OF THE BLOG IS IS BELOW THE SLOVAK VERSION]

V tomto blogu prepojím dva moje staršie články – ten úplne prvý a ten doteraz posledný. V oblasti vysielania zamestnancov sa staré témy vracajú a sú stále aktuálnejšie. Pred vyše 6 mesiacmi som písal o novej legislatíve v oblasti vysielania zamestnancov [blog.etrend.sk/radovan-ihnat/velky-pozor-na-vysielanych-zamestnancov-od-juna-2016.html]

Veľmi zjednodušene, od 18.6. 2016 bude musieť byť každý zahraničný zamestnanec vyslaný na Slovensko z iného štátu EÚ dopredu nahlásený na Národný Inšpektorát práce. Či tu bude “prenajatý” k slovenskému užívateľskému podniku na 2 roky alebo tu príde v mene zahraničnej spoločnosti poskytovať služby pre slovenského klienta na 3 dni.

Nová legislatíva bude platiť o 2 týždne a ja mám pocit, že o nej nevieme oveľa viac ako v novembri 2015, kedy bol zákon prijatý alebo pred 2 rokmi, kedy sa prijala príslušná Smernica EÚ [(blog.etrend.sk/radovan-ihnat/sken-aj-eu-riesi-schrankove-firmy-a-subdodavatelov--eu-also-deals-with-letterbox-companies-and-subcontractors.html]. Čo nové sme sa zatiaľ dozvedeli?

- Nahlasovanie zahraničných zamestnancov vyslaných na Slovensko sa bude realizovať elektronicky cez portál Národného inšpektorátu práce alebo písomne, pričom zahraničný zamestnávateľ musí reportovať, okrem základných údajov o spoločnosti aj:

 • Počet a osobné údaje vysielaných zamestnancov;
 • Deň začatia a skončenia vyslania;
 • Miesto výkonu práce a druh práce vykonávanej vyslaným zamestnancom;
 • Názov služby, ktorú bude zahraničná spoločnosť poskytovať prostredníctvom vyslaného zamestnanca;
 • Meno a údaje poverenej osoby na území SR pre účely doručovania písomností.

- Sankcionovanie nelegálneho zamestnávania v prípade tuzemských dodávateľov v prípade dodávky práce sa vzťahuje iba na agentúry dočasného zamestnávania (dodávka práce = prenájom zamestnanca agentúrou dočasného zamestnávania; dúfam, že vystúpenie štátneho tajomníka v televízii TA3 - www.ta3.com/clanok/1083200/praca-cez-agenturu-novy-velitel-nato-v-europe.html - sa na Slovensku odteraz nebude považovať za nový prameň práva, keďže pojem “dodávka práce” v žiadnom zákone definovaný nie je).

Diskusia, ktorá sa k tejto téme rozpútala, riešila najmä “šikanovanie” podnikateľov na Slovensku, “ďalšiu byrokraciu a administratívu”, zhoršenie obrazu Slovenska, atď. S odstupom 6 mesiacov musím povedať, že administratívu nevnímam ako “nesplniteľnú” záležitosť. Jednak toto naozaj nebol slovenský výmysel a v podobnom prevedení sa podobné pravidlá budú aplikovať v celej EÚ (zrejme s iným stupňom kontroly). A aj keď to nebude jednoduché, dodatočnú administratívu európske spoločnosti budú vedieť zvládnuť; už dnes je v EÚ administratívy tak veľa, že jedna povinnosť navyše (elektronicky nahlásiť zahraničnú pracovnú cestu) sa nejako bude musieť sprocesovať. Či už interne alebo externe. Takže môžeme frflať nad novou administratívou, avšak toto nie je neriešiteľné.

K nelegálnemu zamestnávaniu sa už vyjadrovať nechcem. Ak však bola naozaj motiváciou týchto ustanovení snaha eliminovať fiktívne české zamestnávateľské agentúry, myslím, že to sa dalo riešiť aj pri súčasnej právnej úprave.

FREQUENT TRAVELERI

Podľa mňa však nová legislatíva otvára pre mnohé, najmä nadnárodné, spoločnosti inú Pandorinu skrinku... Písal som o nej vždy až na konci blogov (https://blog.etrend.sk/radovan-ihnat/zacina-sa-zmrakat-nad-danovymi-hriesnikmi.html). Ale obzvlášť na Slovensku môže nový zákon spôsobiť veľké “vedľajšie” dopady, ktoré vôbec neboli úmyslom novej legislatívy.

Na každej HR konferencii, ktorej agendou je vysielanie a mobilita zamestnancov odznieva, že medzinárodná mobilita je fenomén, ktorý nezadržateľne rastie. A všetky konzultačné spoločnosti  upozorňujú, že jedným z najväčších rizík rastúcej mobility zamestnancov sú tzv “frequent traveleri” [napr. www.pwc.com/us/en/hr-management/publications/top10-mobility-issues.html; www.ey.com/GL/en/Services/Tax/Tax-policy-and-controversy/TPC-13--Addressing-business-traveler-risk]. Teda zamestnanci, ktorí sú zamestnaní v jednom štáte, ale z titulu ich funkcie im vyplýva zodpovednosť a časté cestovanie do zahraničia, pričom nie sú na oficiálnom vyslaní v inom štáte.

A na Slovensku máme priam modelovú skupinu tzv. frequent travelerov – “česko-slovenských” manažérov [blog.etrend.sk/radovan-ihnat/ceskoslovenski-manazeri-a-ich-zdanovanie.html].

Veľmi v skratke, ak sa spoločnosti rozhodnú vytvoriť spoločné funkcie/pozície pre 2 alebo viacero krajín, pre týchto zamestnancov, ale aj pre spoločnosť, to môže znamenať nové daňové a odvodové povinnosti v iných krajinách, ako tie, kde sú príslušní zamestnanci zamestnaní a odkiaľ sú vysielaní na pracovné cesty. Doteraz možno o tomto mnohé spoločnosti aj vedeli, ale ako to veľmi pekne zhrnula jedna z takýchto manažérok: “Pane Ihnáte, a řeknete mi kdo na to jako příde”.

Nuž po 18. júni 2016 sa odpoveď na túto otázku môže veľmi zásadne zmeniť. 19. júna by som jej odpovedal, že ak splnia nové povinnosti pri nahlasovaní vyslaných zamestnancov, o zamestnancoch na pracovných cestách na území SR bude automaticky vedieť Národný inšpektorát práce. A stačí ak tie údaje posunie slovenským daňovým úradom alebo Sociálnej poisťovni… V tomto smere dostáva nová legislatíva mnohé veľké spoločnosti medzi 2 mlynské kamene – ignorovať nové povinnosti alebo riskovať “odhalenie” fyzickej prítomnosti svojích kľúčových zamestnancov na Slovensku?

Takže ako som písal v závere môjho úplne prvého blogu, možno nadišiel čas oprášiť tému česko-slovenských manažérov a v súlade s pravidlami korporátneho matricsu (myslím samozrejme organizačnú štruktúru skupiny, podobnosť s Matrixom čisto náhodná) tento problém reportovať niekde vyššie (tj aplikovať základné korporátne pravidlo CYA). Skôr ako bude treba reportovať kontroly daňových úradov dopytujúce sa na aktivity top-manažérov spoločnosti…

ENGLISH VERSION OF THE BLOG

In this blog I will refresh my two previous articles – the very first one and the last one. In the area of assignments of employees the issues keep recurring and become even more relevant. More than 6 months ago I wrote about new law in the area of assignment of employees

blog.etrend.sk/radovan-ihnat/velky-pozor-na-vysielanych-zamestnancov-od-juna-2016.html

To make it short, since 18 June 2016 every foreign employee assigned from another EU Member State to Slovakia will have to be reported to the National Labour Inspectorate. Irrespective of the fact whether the employee will be hired-out to the Slovak entity for 2 years or he/she will arrive to Slovakia to provide services on behalf of a foreign company to a Slovak customer during 3-days period.

New law will be effective in 2 weeks and it seems to me that we do not know more about its practical implementation than in November 2015 when the new law had been approved by the Parliament or two years ago when the relevant EU Directive had been approved (blog.etrend.sk/radovan-ihnat/sken-aj-eu-riesi-schrankove-firmy-a-subdodavatelov--eu-also-deals-with-letterbox-companies-and-subcontractors.html]. What new information we know?

- Reporting of foreign employees assigned to Slovakia will be made electronically via a web portal of the National Labour Inspectorate or in written, while a foreign employer will be obliged to report, besides its basic information about the company also:

 • Number of assigned employees and their personal data;
 • Date of beginning and commencement of the assignment;
 • Place of work of assigned employees and type of work to be performed by these employees;
 • Name of service to be provided by a foreign entity in Slovakia through the assigned employee;
 • Name and details about a person in Slovakia entitled for a delivery of written documents.

- Sanctions for the illegal employment in the case of local subcontractors in the case of „supply of labour“ will apply only on supplies of personnel through the temporary employment agencies (supply of labour = hire out of employee by the temporary employment agency; I just hope that an appearance of the secretary of the ministry in TA3 - www.ta3.com/clanok/1083200/praca-cez-agenturu-novy-velitel-nato-v-europe.html - is not considered to be a new source of law in Slovakia as a term “supply of labour“ has not been defined in any current act).

A discussion related to the new law focused so far mainly on „harassment“ of entrepreneurs in Slovakia, additional bureaucracy and administration, a negative presentation in Slovakia abroad, etc. 6 months after the publication of the original article I do not see the new admin as an impossible obligation. In particular, the new law is not the idea of the Slovak government and it will have to be implemented, more or less in a similar way, in all EU countries (likely with a differences as regards the control of its implementation). Although it will not be easy, the companies will manage the additional administration, either internally or they will outsource it; anyway there is so much administration in the EU that one additional obligation (to electronically report a business trip to the host-country authorities) is manageable. Thus, we can complain about the administration but we will be able to live with it.

I do not want to comments on a part of the new law dealing with the illegal employment. However, if the primary motivation was to eliminate „fictive“ Czech employment agencies, in my opinion, this could be handled also by proper application of the current law and cross-border cooperation between Czech and Slovak authorities.

FREQUENT TRAVELERS

In my view, the new law may open for many, mainly the multinational, companies another Pandora box (and I am not talking about jewelry) ... I mentioned this at the end of my previous articles (https://blog.etrend.sk/radovan-ihnat/zacina-sa-zmrakat-nad-danovymi-hriesnikmi.html). However, in particular in Slovakia the new act may generate big „adverse“ implications which were not at all the aim of the new legislation.

On every HR conference with the topic of cross-border mobility of employees there is emphasized that the mobility of employees is one of the current business phenomenon and it consistently grows. And all consulting companies warn that one of its highest risk relates to the so called “frequent travelers” [eg www.pwc.com/us/en/hr-management/publications/top10-mobility-issues.html; www.ey.com/GL/en/Services/Tax/Tax-policy-and-controversy/TPC-13--Addressing-business-traveler-risk]. In a simple definition, employees employed in one country who, because of the nature of their position/function, often and regularly travel abroad, while not being on official assignment to another country.

And in Slovakia we do have a model example of frequent travelers - “Czech-Slovak” managers [blog.etrend.sk/radovan-ihnat/ceskoslovenski-manazeri-a-ich-zdanovanie.html].

Briefly, if the multinational companies decide to create a common management/positions for 2 or more countries, this may generate new tax and social security obligations for the companies as well as the employees in the host countries. So far the companies may have known about these obligations, however as it summarized one of such managers: “Mr Ihnat, tell me who will find it out“?

Well; after 18 June 2016 my answer could be very different. On 19 June 2016 I would say that if they meet the new reporting duties, the National Labour Inspectorate will know about these employees. And it would be sufficient to „shift“ this information to the Slovak Tax authorities or National Labour Inspectorate. From this perspective the new law sets-up a dilemma for many companies – to ignore the new obligations or to risk a „detection“ of physical presence of its key employees in Slovakia?

Thus, maybe there is time to refresh a topic of the “Czech-Slovak” management and in line with a corporate rules to shift the problem to someone else’s table (to apply a basic corporate rule CYA). Sooner than it will be necessary to report tax authority audits asking about activities of the company top management…

 • Tlačiť
 • 26

Radovan Ihnát

Radovan Ihnát
 • Počet článkov: 26
 • Priemerná čítanosť: 3989
 • Priemerná diskutovanosť: 12
 • RSS blogu

O blogu

Daňový poradca s vyše 17 ročnou praxou v oblasti slovenských aj medzinárodných daní. Momentálne zodpovedný za oblasť zdaňovania fyzických osôb v rámci spoločnosti Contax, k.s. Chcem písať o tom čo poznám najlepšie, teda o daniach. Najmä v kontexte zamestnancov a ich medzinárodného pohybu. Kontakt: Radovan.Ihnat@contax.sk

Radovan Ihnát

Radovan Ihnát
 • Počet článkov: 26
 • Priemerná čítanosť: 3989
 • Priemerná diskutovanosť: 12
 • RSS blogu

O blogu

Daňový poradca s vyše 17 ročnou praxou v oblasti slovenských aj medzinárodných daní. Momentálne zodpovedný za oblasť zdaňovania fyzických osôb v rámci spoločnosti Contax, k.s. Chcem písať o tom čo poznám najlepšie, teda o daniach. Najmä v kontexte zamestnancov a ich medzinárodného pohybu. Kontakt: Radovan.Ihnat@contax.sk

Kalendár sa načítava...