Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Peter Ulčin

Ste tak skutočný líder, ako je skutočný Ježisko? 3 kroky ako sa nim stať.

23.12.2015 | Peter Ulcin

Iba 18% zamestnancov verí svojim lídrom, že hovoria pravdu a preto autenticita vo vedení a riadení ľudí začína byť zlatým štandardom.

 • Tlačiť
 • 0

A hlavná vec – sám sebe buď vždy verný; a z toho plynie, ako po noci deň, že nesmieš k nikomu byť falošný.” 

                               Polonius, v Hamletovi od Williama Shakespeare, akt 1, scéna 3

Napriek tomu, že do lídrov investujeme bilióny eur ročne (na tréning 47 biliónov eur celosvetovo; na plat 6.8 milióna eur/top manažér vo firme FTSE 100), pre neustále zlýhania a škandály exekutívy v korporáciach ako Tyco, Lehman Brothers, Enron, BP (z domácej kvalitnej zbierky si môžte vybrať) a podobne, prechádza leadership na celom svete a vo všetkých odvetviach krízou. Dôvera v našich lídrov je na najnižšiej úrovni za posledných pár rokov, pretože iba 18% zamestnancov verí svojim lídrom, že hovoria pravdu. Preto niet divu, že firmy nútia svojich top manažérov nájsť svoje skutočné ja a autenticita vo vedení a riadení ľudí začína byť zlatým štandardom.

Čo je autenticita a akí sú autentickí lídri? 

Byť autentický je stav, v ktorom daný jedinec prechádza neustálym sebapoznaním a komunikovaním tohto stavu do svojho okolia. Autenticita zahŕňa charakteristiky ako vysoká miera dôveryhodnosti, originálny pôvod konania, úprimné pohnútky a skutočný záujem. Výskumníci, ktorí skúmali autenticitu lídrov zistili, že existujú štyri základné komponenty tohto konštruktu; sebauvedomenie, vyvážené spracovanie údajov, relačná transparentnosť  a interná morálna perspektíva. 

            Sebauvedomenie         Vyvážene spracovanie údajov       Relačná                    transparentnosť   Interná morálna perspektíva
Poznanie vlastných:potrieb,motívov,preferencií Analýza relevantných dát pred rozhodnutím.Solicitácia opačných názorov. Prezentovanie:skutočného ja,skutočných pocitov,vlastných myšlienok Sebaregulácia monitorovaná vnútornými morálnymi hodnotami.Konzistentné správanie sa na základe týchto hodnôt

“Je to určitý druh správania sa, ktorý som zdedil. Počas určitého obdobia v mojom živote som si to neuvedomoval, ale po čase si to uvedomíte a snažíte sa ho zdokonaliť. Je to niečo, čo je zabudované, neviem vysvetliť prečo, viem iba to, že je to vo mne, ako by to bola samozrejmosť.”

                                             Boas & Galit, 2005, interview s účastníkom výskumu

                                                    

Charekteristické znaky autentických lídrov

Existuje niekoľko základných osobnostných čŕt, ktoré jasne opisujú skutočných vodcov. Autentickí lídri sú pokorní; priznajú si, že nepoznajú všetky odpovede a ospravedlnia sa za chyby, ktoré spôsobili. Autentickí lídri rešpektujú ľudí okolo seba; nechajú prejaviť sa iným, pochvália pracovníkov, ktorí si to zaslúžia a keď chcú niekoho opraviť, tak to nerobia na verejnosti. Pre autentického lídra je najdôležitejšia komunikácia s jeho okolím; vypočuje si všetky strany a protiargumenty, dá každému možnosť vyjadriť sa a zváži všetky názory.

Avšak, rozoznať skutočného lídra od falošného je čoraz ťažšie, no pri dôslednom vnímaní vlastných pocitov a dlhšom pozorovaní, si môžme všimnúť, že autentickí lídri:

 1. Nič nepredstierajú a ich riadenie ľudí nie je falošné. Sú na vedúcej pozícií preto, lebo tak cítia celým svojim ja a okolie si tak želá, nie preto, lebo im táto pozícia bola daná za zásluhy, lojalitu, či počet rokov odrobených v organizácií.
 2. Nerobia svoju prácu kvôli statusu, platu, odmenám či iným mocenským výhodam, ale kvôli ich presvedčeniu. Ich presvedčenie vyplýva z hĺbších a skutočných pohnútok niečo zmeniť, alebo z misie, ktorú musia spĺniť.
 3.  Sa nesnažia nikoho napodobniť, sú totižto originálni a nie kópie niekoho iného. Ich vedenie i vnútorné presvedčenie nie je imitáciou ovplyvnenou sociálnou či politickou agendou , ale výsledkom ich skutočných osobných životných skúsenosti.   
 4. Motivujú zamestnancov na základe ich hodnôt, ktoré sú konzistentné s tým, v čo veria, ako aj s ich presvedčením. Týto jedinci  preto disponujú vysokou mierou integrity a transparentnosti.

Skvelým príkladom je Douglas Conant, ktorý bol 6 rokov CEO v Cambell Soup a za ten čas spravil z tejto firmy ikonu v potravinárskom priemysle. Conant neustále chválil podriadených za inovatívne nápady a napísal 16 000 ďakovných odkazov. To zamestnancov nielen motivovalo k lepšiemu výkonu, ale aj viedlo k nezlomnej viere v neho a v jeho vízie.   

 Čo je autentický leadership?

Charakteristika autentického leadeshipu sa nezameriava na lídrov ako takých, ale na vzťah medzi nimi a ich následovníkmi. To znamená, že autentický leadership nie je charakterová čŕta jedinca, alebo niečo, čo sme alebo máme, ale niečo, čo robíme s okolím.

Autentický leadership je niečo, čo robíme s okolím.

Autentický leadership sa dá teda charakterizovať ako vzťah v ktorom nasledovníci:

 • nasledujú lídra pre skutočné dôvody, pretože s ním zdieľajú nielen jeho presvedčenie, hodnoty a záujmy, ale aj starosti, obavy a neúspechy
 • sú s lídrom kvôli vnútornému presvedčeniu a motivácií, ktorá vychádza priamo z nich, a nie preto, že musia, či z donútenia, alebo za účelom osobného obohatenia sa
 • nenasledujú lídra zaslepene, alebo pre ilúziu bezpečnosti. Následovníci sú v tomto vzťahu zo slobodnej vôle, poznajú silné i slabé stránky svojho lídra a sami rozhodujú o tom, či je jeho správanie správne alebo nesprávne

 

„Leadership je niečo, čo volám silný vnútorný kompas. A používam slovo kompas, pretože čo robí kompas? Keď vetry kvília, a búrka zúri, a nebo je zatiahnuté a nemáš nič, čím by si sa navigoval, kompas ti povie kde je skutočný sever. Myslím si, že keď je niekto v zložitej situácií, v osamelej situácií, musíš sa spoľahnúť na ten kompas. Kto som? V čo verím? Verím, že robíme správnu vec pre správnu príčinu a správným spôsobom? A niekedy to je všetko čo máš.“

                                                 Carly Fiorina, kandidátka na prezidenta USA 2016

                                                      

 

Aké výstupy nám prinesie autentický leadership?

 1. Pracovná satisfakcia a efektivita práce

Výskum v oblasti autentického leadershipu ukazuje, že charakteristiky ako vysoká miera dôveryhodnosti, empatia a schopnosť dať pracovníkom “význam” sú reprezentované lídrami, ktorí sú vysoko efektívni. Podľa výskumíkov tieto vstupy zo strany lídra vedú k organizačným výstupom ako satisfakacia podriadených, čo vedie k zlepšenému pracovnému výkonu a zvýšenej produktivite.

 1. Zaangažovanosť a identifikácia s firmou

Pracovníci, ktorí vnímajú, že je leadership v ich organizácií autentický, sú viac lojálni a zaangažovaní. Viera v lídra vedie k idetifikácií s organizáciou a jej víziou a cieľmi. Navyše, integrita lídra ukazuje jeho nasledovníkom jasné hodnoty s ktorými sa môžu idetifikovať. Táto idetifikácia v nich vzbudzuje nielen stabilitu, ale aj motiváciu reprezentovať spoločnosť v pozitívnom svetle. Zaangažovanosť a idetifikácia pomáha zamestnancom adaptovať sa rýchlejšie v rámci akýchkoľvek zmien a intervencií v organizácií. 

 1. Podpora a akceptácia zamestnancov

Autentický leadership pomáha podriadeným nájsť ich skutočný potenciál a rozvinúť ich talent. To znemaná, že vytvára priestor a organizačnú klímu, ktorá je podporujúca, motivujúca a orientovaná na rozvoj zamestnancov. V takejto klíme sa podriadení cítia, že sú akceptovaní za to, akí sú, a to aj v prípade, že zlýhajú. Podpora a akceptácia zo strany lídrov je taktiež spájaná s pozitívnymi psychologickými konštruktmi ako vytváranie nádeje a zvyšovanie optimizmu, odolnosti, sebadôvery a dôvery.

 1. Dôvera v lídra i organizáciu

A práve dôvera zamestnancov je jeden z najzákladnejších výstupov v organizácií, nakoľko je náš systém i celá spoločnosť založená na dôvere v lídrov, korporácie a inštitúcie. Tí by nám mali slúžiť, pretože dôvera je pohon pre efektívne fungovanie. Preto pri autentickom leadershipe zamestnanci veria, že ich firmy robia všetko v ich záujme a spoločnosť a investori veria ich lídrom, že tí robia všetko pre ich dobro. Ak lídri zneužijú túto dôveru, ohrozia fungovanie celého systému i spoločnosti.

Shelly Lazarus, bývala CEO v Ogilvy & Mather, mala reputáciu úprimnej, zanietenej a lojálnej líderky. Jej vzťah so zamestnancami bol založený na dôvere a rešpekte. Ako vzorový pracovník ovplyvňovala smerovanie a výkon každého jedinca vo firme a jej prístup a vízia pritiahla k spolupráci najznámejšie značky sveta.

Ako sa teda môžem stať autentickým lídrom?

 1. Snažte sa čítať a meniť kontext.

Nalaďte sa na ľudí vo firme a na organizáciu samotnú. Dôkladne pozorujte, počúvajte a interpretujte akékoľvek informácie a dáta, ktoré zozbierate. Sústreďte sa na neverbálne signály, emócie a motiváciu ľudí, ktorí môžu ovplyvniť váš i výkon organizácie. Po prečítaní kontextu sa bez problémov môžte adaptovať a prispôsobiť akejkoľvek situácií bez toho, aby ste stratili tvár. Môžte tiež meniť kontext a vytvárať tak nové možnosti pre vašich podriadených.

 1. Spoznajte sám seba a ukazujte to čo najčastejšie.

Ak chcete byť ako líder autentický, musíte sa neustále spoznávať. Tu pomáha 360° spätná väzba, osobnostné dotazníky, či koučing. Mali by ste vedieť v čom ste rozdielny od iných, čo zaberá na vašich podriadených, aké sú vaše silné a slabé stránky a aké sú vaše vnútorne hodnoty. Po prečítaní kontextu môžte tieto vedomosti použiť pri interakcii s vašimi následovníkmi, pretože už presne viete, ktorú časť seba ukázať, aby ste si s nimi nielen upevnili vzťahy, ale ich aj zmotivovali k činom. Nedajte však prečítať svojim podriadeným celú knihu. Budete pre nich stále záhadný i zaujímavý.

 1. Priblížte sa ľudom, no udržte si odstup.

Vedieť, kedy sa priblížiť k podriadeným a kedy byť vzdialený, pomáha zamestnancom sústrediť sa na ciele i dosahovať góly. Vzájomná komunikácia o životných cieľoch, víziach a hodnotách vás k podriadeným približuje. Avšak, pri riešení zložitých pracovných zadaní a v konfliktných situáciach by ste si mali udržiavať odstup a pripomínať podriadeným organizačné úlohy a ciele.

 

Záver

Stať sa autentickým lídrom v dobe pretvárky, neúprimnosti a faloše nie je ľahké. Podozrenie, že sme sa opäť stali iba ďalšou obeťou manipulácie na dosiahnutie nielen organizačných cieľov je čoraz väčšie. Avšak, túžba zo strany ľudí nasledovať skutočnú a úprimnú osobu aj s jej nedostatkami i problémami, je čoraz silnejšia. Doma sa zatiaľ nemusíme báť o nedostatok autentických lídrov, minimálne na vrcholových pozíciach v politike, kde je autenticity viac než dosť. Či si takto predstavujeme autentický leadership, nechám na posúdenie každého z nás. 

Článok vyšiel v odbornom časopise Moderné řízení 1/2016, str. 32, ročník LI

 • Tlačiť
 • 0

Tagy líder, autentický leadership

Diskusia (0 reakcií)

Peter Ulčin

Peter Ulčin
 • Počet článkov: 23
 • Priemerná čítanosť: 2063
 • Priemerná diskutovanosť: 2
 • RSS blogu

O blogu

Peter Ulčin je pracovný psychológ a autor úspešnej knihy o efektívnych komunikačných zručnostiach.   Pravidelne publikuje pre časopisy Zisk & Manažment, Moderní Řízení, Zdravie a Psychológie Dnes. Píše blog pre eTrend a ako expert na tému leadership bol niekoľkokrát pozvaný do relácie Biznis na TA3. Peter je taktiež autorom rozsiahlej štúdie o ženách v manažmente, ktorý vypracoval na základe výskumu pre Inštitút pre výskum práce a rodiny.Venuje sa vzdelávaniu dospelých a medzi jeho klientov patria organizácie zo štátnej správy, automotive, IT sektoru a množstvo iných súkromných firiem z rôznych odvetví.Peter vyštudoval psychológiu vo Veľkej Británii a je aktívnym členom Britskej komory psychológov. Svojim profesionálnym pôsobením sa snaží pozitívne vplývať na to, aby naša spoločnosť fungovala efektívnejšie. Kontaktovať ho môžete na https://www.executive-business-consulting.com/contactViac na: www.executive-business-consulting.com

Peter Ulčin

Peter Ulčin
 • Počet článkov: 23
 • Priemerná čítanosť: 2063
 • Priemerná diskutovanosť: 2
 • RSS blogu

O blogu

Peter Ulčin je pracovný psychológ a autor úspešnej knihy o efektívnych komunikačných zručnostiach.   Pravidelne publikuje pre časopisy Zisk & Manažment, Moderní Řízení, Zdravie a Psychológie Dnes. Píše blog pre eTrend a ako expert na tému leadership bol niekoľkokrát pozvaný do relácie Biznis na TA3. Peter je taktiež autorom rozsiahlej štúdie o ženách v manažmente, ktorý vypracoval na základe výskumu pre Inštitút pre výskum práce a rodiny.Venuje sa vzdelávaniu dospelých a medzi jeho klientov patria organizácie zo štátnej správy, automotive, IT sektoru a množstvo iných súkromných firiem z rôznych odvetví.Peter vyštudoval psychológiu vo Veľkej Británii a je aktívnym členom Britskej komory psychológov. Svojim profesionálnym pôsobením sa snaží pozitívne vplývať na to, aby naša spoločnosť fungovala efektívnejšie. Kontaktovať ho môžete na https://www.executive-business-consulting.com/contactViac na: www.executive-business-consulting.com

Kalendár sa načítava...

Moje odkazy