Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Peter Eliáš

Top-class popular science event of the year

18.10.2012 | Peter Elias

My hope is that our children would have the chance to learn science at school in a similar way

 • Tlačiť
 • 0

On the last Friday in September, the popular “Researchers’ Night” was held in locations all over Slovakia. Activities included shows, demonstrations and lectures – many of which were actually held during daylight hours. This meant that families with small children could come and enjoy a world of scientific exploration, and children could still be home and tucked up snug in their beds at a reasonable hour – the only danger being that they were too excited to fall asleep – as was the case with my two sons, aged 10 and 6.

There were so many things to be seen, marvelled at, and experimented with, such as: an airplane hovering on magnetic cushions created by high-temperature superconductivity, a marsh-mallow vacuum magnifier, a manpowered bicycle electricity generator, and a toy house and toy town supplied with renewable energy. Visitors could look into chemical reactions, plant growth, pattern formation oscillations, transistors and integrated circuits, viruses and bacteria. Simple chemical experiments, such as what happens when a piece of dry ice is dropped into a beaker filled with water were very popular. (My ten-year-old would have used up the presenters’ entire stock of dry ice had they not distracted him with another experiment.) Children could also enjoy a large variety of intriguing computer simulations, such as trying out what it takes to be a welder.

The experiments were presented to the public by young researchers, senior scientists, and even directors of renowned scientific institutions. Their love for science and their enthusiasm for educating children were very apparent. Thanks to them, children had a lot of fun, as well as the opportunity to ask questions and get informed and intelligent answers. This level of stimulation had to have created quite a few new synapses in their dynamic brains, and perhaps even new connections between souls.

My hope is that our children would have the chance to learn science at school in a similar way. Taking part in instructive and practical experiments nurtures excitement, wonder and an admiration for nature in children. My compliments go to the presenters for a job well done, and I wish them another successful Researchers’ Night next year.

 Najvýznamnejšia udalosť populárnej vedy v roku

Na mnohých miestach na Slovensku sa posledný septembrový piatok konala Noc výskumníka. Priniesla prezentácie, ukážky experimentov a prednášky, a pretože  mnohé sa konali v priebehu dňa, rodiny s malými deťmi mohli prísť a užiť si svet vedeckého skúmania, a deti si ešte stihli políhať do postele v rozumnom čase. Bolo však riziko, že len tak nezaspia v dôsledku vzrušenia z vedeckých zážitkov. Takto to bolo aj v prípade mojich dvoch synov (10 a 6 r.).    

A bolo toho dosť na pozeranie, žasnutie a  experimentovanie. Napríklad, lietadlo vznášajúce sa na magnetických vankúšoch vytvorených vysokoteplotnou supravodivosťou, vákuový zväčšovač cukríkov, ľudskou silou poháňaný generátor elektrickej energie, dom a mestečko na hranie zásobované energiou z obnoviteľných zdrojov. Návštevníci mohli preskúmať chemické reakcie, rast rastlín, oscilácie prírodných obrazcov, tranzistory a integrované obvody, vírusy a baktérie. Veľmi populárne boli jednoduché chemické experimenty, ako napríklad, čo sa stane, keď hodíte kúsok suchého ľadu do nádoby s vodou. (Môj desaťročný chlapec by im bol býval spotreboval všetku zásobu  suchého ľadu, keby ho prezentátori nezaujali iným experimentom.) Deti si mohli vyskúšať veľké množstvo počítačových simulácií, napríklad, čo to obnáša byť zváračom.

Experimenty predviedli verejnosti mladí výskumníci, starší vedci, dokonca i riaditelia významných vedeckých inštitúcií. Evidentne to robili z lásky k vede a zo záujmu o vzdelávanie detí. Vďaka nim sa deti bavili a mali príležitosť sa pýtať otázky, na ktoré dostali inteligentné a obsažné odpovede.  Táto stimulácia musela vytvoriť dosť veľa nových synapsií v ich dynamicky sa rozvíjajúcich mozgoch a snáď aj nové prepojenia duší.

Dúfam, že naše deti dostanú príležitosť učiť sa vedu v škole podobným spôsobom. Poučné a praktické experimenty ich nadchnú, vyvolajú v nich úžas a obdiv k prírode. Chcem prezentátorom vyjadriť obdiv a poďakovanie za dobrú prácu, a želám im úspešnú Noc výskumníka na budúci rok.    


 

 • Tlačiť
 • 0

Peter Eliáš

 • Počet článkov: 10
 • Priemerná čítanosť: 5607
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Pracujem na Elektrotechnickom ústave SAV. Spolupracujem na vývoji prototypov polovodičových senzorov. Táto práca má charakter základného aj aplikovaného výskumu. Prototypy sú určené pre použitie v iných oblastiach výskumu, napríklad pre skúmanie magnetických, supravodivých a biologických materiálov.

Peter Eliáš

 • Počet článkov: 10
 • Priemerná čítanosť: 5607
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Pracujem na Elektrotechnickom ústave SAV. Spolupracujem na vývoji prototypov polovodičových senzorov. Táto práca má charakter základného aj aplikovaného výskumu. Prototypy sú určené pre použitie v iných oblastiach výskumu, napríklad pre skúmanie magnetických, supravodivých a biologických materiálov.

Kalendár sa načítava...