Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Pavol Boroš

Ako chcú politici po voľbách meniť verejnú správu

16.01.2020 | Pavol Boroš

Prešli sme všetky dostupné volebné programy a náš celkový dojem nebol až tak zlý, ako sme čakali. Vo voľbách kandiduje niekoľko subjektov, ktorých predstavitelia vedia, čo by bolo treba v čo najkratšom čase urobiť s verejnou správou.

 • Tlačiť
 • 10

Kvalitná a efektívna verejná správa je spolu s udržateľnými verejnými financiami, zdravým podnikateľským prostredím a kvalitným vzdelávaním jedným z hlavných predpokladov rozvoja modernej spoločnosti. 

Analyzovať ochotu politikov reformovať verejnú správu vo všetkých oblastiach, ktoré je potrebné riešiť, by si vyžiadalo veľa času a preto sme pre zjednodušenie vybrali tri o ktorých si myslíme, že sú najakútnejšie z pohľadu prijatia okamžitých rozhodnutí:

 • Znížiť počet zamestnancov vo verejnej správe – podľa oficiálnych údajov zverejnených tlačovým odborom Úradu vlády Slovenskej republiky narástol počet zamestnancov vo verejnej správe zo 173.763 ľudí v roku 2014 na 256.600 zamestnancov v roku 2019,
 • Výrazne obmedziť „rezortizmus“ v riadení verejných inštitúcií,
 • Podporiť tých zamestnancov verejnej správy, ktorí sa rozhodnú odhaliť korupčné správanie riadiacich pracovníkov.

Programy jednotlivých strán a hnutí sme hodnotili v rozsahu stupnice od 0 do 10 bodov, pričom hodnotenie 0 bodov znamená, že politická strana alebo hnutie sa téme vo volebnom programe nevenuje (alebo nemá zverejnený volebný program) a naopak hodnotenie 10 bodov znamená, že v programe  danú tému definovali z nášho pohľadu optimálne.

Výsledky sú uvedené v prvej tabuľke:

Politická strana/hnutie

Hodnotenie

Počet zamestnancov

Rezortizmus

Korupcia

SMER

0

0 0 0
Za ľudí

16

5 6 5
ĽSNS

2

0 0 2
Progresívne SPOLU

17

5 7 5
Sme rodina

8

3 1 4
Obyčajní ľudia

7

0 0 7
KDH

18

9 1 8
SAS

27

8 10 9
SNS

0

0 0 0

Z celkových dosiahnutých výsledkov vyplýva:

 • K realizácii zmysluplnej reformy verejnej správy má po posúdení návrhov vo volebných programoch kandidujúcich strán a hnutí výrazne najbližšie strana SaS, ktorá najlepšie vystihla podstatu problémov súvisiacich s hodnotenými témami,
 • Tri ďalšie politické subjekty chcú v zmysle tejto analýzy realizovať zmysluplné kroky v reforme verejnej správy, na rozdiel od SaS o svojich zámeroch a plánoch nekomunikujú až tak otvorene a presne, ako by sme očakávali (týka sa to najmä Za ľudí a Progresívne SPOLU) alebo niektorú z hodnotených oblastí v programe neriešia takmer vôbec (to je prípad KDH v téme „rezortizmus“),
 • Obyčajní ľudia a Sme rodina v hodnotení bodovali, Obyčajní ľudia hlavne v téme „korupcia“, Sme rodina v každej téme, ale s nízkym bodovým ziskom. V oboch prípadoch je zrejmé, že reforma verejnej správy nepatrí medzi ich programové priority,
 • Škoda, že SMER nemá zverejnený program, lebo vieme, že v strane a jej okolí sú ľudia, ktorí vedia a chcú s analyzovanými témami niečo robiť, ale oficiálne nemáme čo hodnotiť,
 • Pre ĽSNS reforma verejnej správy nie je vo volebnom programe (ak tak chceme veľkodušne volať zverejnený dokument „Desatoro...“) žiadnou prioritou. Trochu „povinnej jazdy“ v jednom desatoru o korupcii a ináč sme nič k analyzovaným témam nenašli.
 • SNS nemá zverejnený volebný program a vôbec netušíme, aké majú v strane v súvislosti s verejnou správou úmysly.

Podrobnosti k jednotlivým hodnoteniam sú uvedené v ďalších častiach tohto blogu.

Ochota/odvaha riešiť prezamestnanosť vo verejnej správe

 Určite by bolo nerozumné očakávať, že niektorá z kandidujúcich politických strán priamo vo svojom programovom dokumente napíše, že chce výrazne znížiť počet zamestnancov pracujúcich vo verejnej správa. Napriek tomu sme sa o to pokúsili a hľadali nejaké odkazy, ako sa hovorí, aj medzi riadkami. 

Politická strana/hnutie

Návrhy súvisiace s témou vo volebnom programe

Hodnotenie

 

SMER

Strana nemá verejne dostupný volebný program, preto nemáme čo hodnotiť.  0

Za ľudí

Potrebe riešenia prezamestnanosti sa strana vo svojom volebnom programe veľmi opatrne dotkla v časti „Efektívny štát, silné regióny“, presnejšie v jej úplnom závere.                                                                                                          „Vykonáme audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti, odstránime duplicity v organizačných štruktúrach, čo prinesie znižovanie nákladov ústrednej štátnej správy na výkon činností a zvyšovanie transparentnosti štátnej správy“.                                           Napriek použitiu diplomatických formulácií si môžeme túto tézu „preložiť“ aj tak, že strana je ochotná podporiť znižovanie počtu zamestnancov vo verejnej správe. 5

ĽSNS

Na stránke ĽSNS sme objavili dokument „Desatoro ĽS Naše Slovensko“ pričom sa zdá, že je to jediný oficiálny podklad pripomínajúci volebný program. Na tak "prízemnú a nepodstatnú tému", ako je vyriešenie prezamestnanosti vo verejnej správe, sa v texte dokumentu nenašlo ani jedno desatoro. 0

Progresívne SPOLU

Program koalície sa témy dotýka v časti „Rozvoj regiónov a verejná správa“. V bode 4.4. sa píše:   „Reorganizujeme ministerstvá tak, aby svojím moderným rozložením mohli lepšie reagovať na nové výzvy a problémy 21. storočia, za predpokladu nemenného počtu ministerstiev.“                                                      A v ďalších bodoch nasleduje podrobný prehľad návrhov konkrétnych zmien kompetenčného zákona.   Chceme veriť, že o tom, že navrhované opatrenia musia mať dopad na počet zamestnancov vo verejnej správe sa v programe mlčí len z taktických dôvodov. 5

Sme rodina

Takmer v závere volebného programu hnutia je krátka časť, v ktorej sa spomína verejná správa. K téme znižovania počtu zamestnancov verejnej správy sa hnutie vyjadrilo veľmi jasne, hoci len v deklaratívnej forme:  „budeme presadzovať zoštíhlenie štátnej a verejnej správy. Zlúčenie jednotlivých štátnych a verejných inštitúcií a ich kompetencií.“                                                 Škoda, že sa nepíše trochu viac o spôsoboch, ako by chceli tento nepochybne pozitívny obrat dosiahnuť. 3

Obyčajní ľudia

V tých textoch, ktoré sú zverejnené na webe strany pod hlavičkou „program“, sa o potrebe riešiť prezamestnanosť vo verejnej správe nepíše ani slovo. Predpokladáme, že tieto texty sú aktuálne a platia pre tieto voľby, lebo program, ktorý sa dá stiahnuť, je z roku 2016. 0

KDH

V časti 9.3. volebného programu hnutie sľubuje, že:   „V prvom rade vykonáme audit (ne)potrebnosti štátnych orgánov a inštitúcií z hľadiska posúdenia spoločenského osohu pre občanov, ako aj posúdenia nákladov koľko to občanov stojí. Štátny orgán a verejná inštitúcia bude musieť preukázať, že prináša viac spoločenského osohu ako spoločenských nákladov. Ak to nedokáže preukázať na uspokojivej úrovni, vyhodnotíme opodstatnenosť jej existencie. Systém štátnych orgánov a ich štruktúra v porovnaní s inými vyspelými krajinami je prebujnelá.“                                                                              Odhodlanie hnutia pustiť sa do tejto práce a najmä otvorene sľúbiť spochybnenie existencie nepotrebných inštitúcií v programe hodnotíme veľmi vysoko a taktne nezdôrazňujeme reálnosť uskutočnenia takto ambiciózneho cieľa v rozumnom čase.                                                                                             V rovnakej časti o pár odstavcov ďalej píšu viac o tom, ako to chcú dosiahnuť, keď hovoria, že:   „Vykonáme personálny audit štátneho aparátu a nastavíme systemizáciu verejného sektora podľa skutočných potrieb jednotlivých verejných segmentov. Zastávame politiku menšieho počtu kvalitných zamestnancov, ale lepšie ohodnotených (min. na úrovni súkromného sektora).“                                                                                                                                    Vysoko hodnotíme odvahu KDH takto otvorene o potrebe riešiť prezamestnanosť vo verejnej správe písať vo volebnom programe. Uvedomujeme si, že "papier znesie všetko" a od slov k činom je dlhá cesta. Ale v kontexte tohto hodnotenia je v tejto téme KDH vysoko. 9

SAS

Vo volebnom programe SaS v časti „Štíhly štát“ sa píše:  „Doterajšou praxou pri „riešení“ problémov bolo často vytváranie nových úradov alebo organizačných jednotiek, prípadne prijímanie nových zákonov. Často však ostali zachované staré útvary alebo predpisy regulujúce danú oblasť. Aj z tohto dôvodu je štátna správa prebujnená úradmi. Je preto nevyhnutné zredukovať počet nadbytočných úradov, zrušiť duplicitné útvary a kľúčové politiky sústrediť na príslušné ministerstvá alebo Úrad vlády SR.“                                                                   SaS má v pláne dokončiť optimalizáciu procesov v štátnej správe (opatrenie č. 11 v časti Štíhly štát) a napriek tomu, že nepíšu priamo o znižovaní počtu zamestnancov z kontextu navrhovaných opatrení je jasné, že k tomu zákonite musí prísť. 8

SNS

Strana nemá k voľbám 2020 zverejnený volebný program. 0

Potlačenie rezortizmu v riadení verejnej správy

Mnohé témy, ktoré je potrebné v našom štáte prostredníctvom celej verejnej správy vyriešiť, majú prierezový charakter, t.j. na ich úspešné vyriešenie je potrebná súčinnosť viacerých a niekedy aj všetkých rezortov. 

Dlhodobo sa u nás nedarí realizovať prierezové reformy a politiky. S podobným problémom sa stretávajú aj v ďalších štátoch, nie je to iba náš problém, jeho riešenie v našich podmienkach komplikuje jav, ktorý možno nepresne nazývame „rezortizmus“. Rezortizmus  spočíva v dočasnom totálnom „sprivatizovaní“ rezortu a inštitúcie, ktorú daná politická strana dostane do pôsobnosti po voľbách. Nateraz necháme bokom zhubné následky, aké rezortizmus v jeho najprimitívnejšej podobe zanecháva na hospodárení rezortu, to je samostatná téma.

V tejto analýze sa zameriavame na identifikovania intenzity vnímania potreby riešenia rezortizmu v programoch strán a hnutí a na hľadanie návrhom smerujúcich k jeho odstráneniu. 

Politická strana/hnutie

Návrhy súvisiace s témou vo volebnom programe

Hodnotenie

SMER

Strana nemá verejne dostupný volebný program, preto nemáme čo hodnotiť.  0

Za ľudí

Aj tejto témy sa strana vo svojom volebnom programe venovala v časti „Efektívny štát, silné regióny“, presnejšie v jej úplnom závere.                                 „V rámci zmeny zákona o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy navrhneme, kto bude organizačne a kompetenčne plniť úlohu moderného centrálneho koordinačného orgánu so zodpovednosťou za rôzne štátne politiky s prierezovým dosahom.“                                                                       Strana opatrne, ale pre zainteresovaných jasne hovorí, že vybrané „politiky“ má zmysel riadiť „nadrezortne“, čo je v našich podmienkach mimoriadne dôležité opatrenie podmieňujúce zmeny v kvalite a efektívnosti verejnej správy. 6

ĽSNS

V dokumente „Desatoro ĽS Naše Slovensko“ sa pre tak prízemnú a nepodstatnú tému, ako je vyriešenie zhubného vplyvu rezortizmu na celú spoločnosť opäť nenašlo ani jedno desatoro. Nečudujeme sa, veď bolo treba spomenúť naozaj dôležité oblasti a témy, obzvlášť upozorňujeme na „desatorá“ čísla  5, 6 a 10, ak by ste si chceli vyhľadať tento dokument. 0

Progresívne SPOLU

V časti volebného programu strany nazvanej „Rozvoj regiónov a verejná správa“, konkrétne v bode 4.1. čítame:   „Posilníme koordináciu dôležitých a prierezových tém ustanovením štátnych tajomníkov a štátnych tajomníčok Úradu vlády, rešpektovaním princípu nezvyšovania celkového počtu štátnych tajomníkov a štátnych tajomníčok.“                                                                               Áno, aj toto je jedno z možných riešení tejto podľa nášho  názoru jednej z najväčších pliag, ktoré desaťročia sužujú náš verejný život. Či, to najsprávnejšie, o tom je možné diskutovať, ale zdá sa, že koalícia si problém škodlivosti rezortizmu uvedomuje.                                                                                    V tomto názore nás utvrdil aj text v bode 4.9., kde koalícia avizuje zámer vytvoriť Centrum pre štátnu službu, ktoré by mohlo byť predzvesťou vytvorenia podobne dôležitých Centier pre ďalšie dôležité oblasti riadenia verejnej správy. 7

Sme rodina

Zdá sa, že hnutie s reformou verejnej správy zameranou aj na potlačenie rezortizmu v správaní sa jednotlivých inštitúcií vo svojom volebnom programe nepočíta. 1

Obyčajní ľudia

V tých podkladoch, ktoré sme boli schopní čítať na webe strany, nie sú uvedené žiadne opatrenia súvisiace s touto analyzovanou témou. 0

KDH

V texte volebného programu KDH sme návrhy smerujúce k riešeniu rezortizmu v riadení verejnej správy nenašli. Čo je škoda, pretože v opačnom prípade by hnutie bolo v celkovom hodnotení pripravenosti seriózne riešiť verejnú správu veľmi vysoko. 1

SAS

Vo volebnom programe SaS v časti „Štíhly štát“ veľmi trefne identifikovali nedostatky fungovania verejnej správy:                                                                        - absencia riadenia a koordinácia kľúčových verejných politík a ich vyhodnotenie,                                                                                                                     - množstvo úradov a administratívnych zložiek samosprávy a štátu na miestnej, ako aj na ústrednej úrovni, vysoké výdavky na tzv. údržbu úradov,       - prehadzovanie si zodpovednosti medzi úradmi pri výkone svojich kompetencií,                                                                                                                        - rozhodovanie o zásadných politikách a zmenách zákonov na základe politických kompromisov a bez zohľadnenia dát a dôkazov.                                     A ďalej a v programe navrhuje:                                                                                   "Je preto nevyhnutné zredukovať počet nadbytočných úradov, zrušiť duplicitné útvary a kľúčové politiky sústrediť na príslušné ministerstvá alebo Úrad vlády SR. Navrhujeme, aby realizácia kľúčových verejných politík bola jednotne koordinovaná medzi štátnymi orgánmi na základe reálnych dát a priebežne hodnotená. Úrad vlády sa posilní ako koordinačný orgán vo vzťahu k ministerstvám a ústredným orgánom štátnej správy, aby ich politiky a aktivity boli kompatibilné. V praxi to znamená, že Úrad vlády SR, ako základ tzv. centra vládnutia bude poskytovať expertízu a dáta pre prierezové politiky a bude presadzovať jednotné štandardy na ich implementáciu naprieč rezortmi.“                                                       10

SNS

Strana nemá k voľbám 2020 zverejnený volebný program. 0

Protikorupčné opatrenia

Politické strany a hnutia sa pretekajú v tom, ako chcú trestať korupčné správanie, skvalitniť súdnictvo, prokuratúru, políciu. My sme hľadali názory strán a hnutí na to, ako chcú riešiť úplný začiatok, čo v prípade korupcie predstavuje samotné odhalenie kriminálneho správania.

Ako sme už spomínali, vo verejnej správe pracuje 250 tisíc ľudí, z nich určite minimálne 10% zásadne nesúhlasí s tým, čo nominanti rôznych temných síl z pozadia v ich inštitúciách počas určitého obdobia vystrájajú. Z tých 25 tisíc spravodlivých určite 10% by bolo schopných „nemlčať“ o tom čo vedia a vidia, ale z nejakého dôvodu stále mlčia. A tým tolerujú a svedčia. 

Politická strana/hnutie

Návrhy súvisiace s témou vo volebnom programe

Hodnotenie

SMER

K dnešnému dňu sme nenašli online verziu programu strany SMER-Sociálna demokracia. 0

Za ľudí

Boju proti korupcii je venovaná jedna samostatná časť programu strany.   Z pohľadu fungovania verejnej správy sú zaujímavé návrhy súvisiace so sledovaním etiky správania verejných funkcionárov a zavedením osobnej zodpovednosti za zlé rozhodnutia.                     Strana vo svojom programe spomína aj ďalšie opatrenia zamerané na potláčanie korupčného správania.                                                    V programe sme nenašli zmienky o podpore „samočistenia“ verejnej správy v dôsledku odhaľovania korupčných zločinov samotnými pracovníkmi verejnej správy. 5

ĽSNS

V dokumente „Desatoro ĽS Naše Slovensko“, ktorý zjavne máme považovať za program strany, sa nachádza hneď prvé desatoro v nasledovnom znení:   „Donútime politikov niesť̌ zodpovednosť za svoje rozhodnutia tak, aby vysoká politika viac nebola najorganizovanejšou zločineckou profesiou. Zavedieme trestný postih politikov a vysokých štátnych úradníkov za zneužitie právomoci, a to aj z nedbanlivosti. Prijmeme súhrn účinných zákonov na preukazovanie pôvodu majetku a prešetríme privatizáciu. Rozkradnutý majetok navrátime do vlastníctva štátu.“                                                                       Chceme byť spravodliví a chceme veriť, že za týmito slovami sa ukrýva úprimná snaha bojovať s korupciou. Hoci sa nedozvieme veľa o konkrétnych opatreniach, ktoré by chceli prijať, už samotnú deklaráciu hodnotíme pozitívne.                                                            V programe sme opäť, podobne ako v predchádzajúcom prípade, nenašli zmienky o podpore „samočistenia“ verejnej správy v dôsledku odhaľovania korupčných zločinov samotnými pracovníkmi verejnej správy. 2

Progresívne SPOLU

Z textu programu je ale zrejmé, že obmedzovanie možností korupčného správania je veľkou programovou prioritou kolalície o čom svedčí aj text v časti  4.10.:      - Presadíme dôsledné odpolitizovanie obsadzovania pozícií v štátnej a verejnej správe, ktoré sú stále v súčasnosti obsadzované politicky, hoci by na papieri mali byť apolitické.                                                              - Dôsledne odpolitizujeme stredné a nižšie úrovne verejnej správy (nezávislé overovanie uchádzačov a uchádzačiek, z ktorých si úrady budú vyberať, posilniť postavenie a právomoci Centra pre štátnu službu, zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť za manipuláciu výsledkov výberových konaní)." 5

Sme rodina

Vo volebnom programe hnutia je korupcii venovaná časť IX. V texte je možné nájsť množstvo konkrétnych návrhov a iniciatív, ktoré môžu pomôcť potrestať už identifikovaných korupčných zločincov.Opatrenia voči korupcii v tom slova zmysle, ako sme zadefinovali pre účely tejto analýzy, program neobsahuje. 4

Obyčajní ľudia

V časti „Verejná správa“ má strana uvedených niekoľko adresných opatrení, pričom sa veľmi konkrétne píše o potrebe novelizovať zákon o oznamovateľoch korupcie:   „V súvislosti s oznamovaním korupcie a netransparentného nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami štátu navrhneme novelizáciu zákona o oznamovateľoch korupcie s cieľom zlepšiť a zvýšiť ich ochranu ...“.   Vyššie hodnotenie nedávame v tejto téme preto, lebo si nie sme istí aktuálnosťou zverejneného textu na webe. 7

KDH

KDH sa aj v tomto vopred stanovenom kritériu hodnotenia volebných programov z pohľadu pripravenosti, či ochoty strán realizovať reformu verejnej správy, umiestni v našom hodnotení veľmi vysoko, pretože okrem iných opatrení avizuje, že:   „Podporíme efektívne fungovanie nezávislého Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.“ 8

SAS

SaS v časti Štihly štát píše, že: „zjednotíme oblasť prevencie korupcie  na Úrad pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti“, čo v praxi znamená, že: „oblasť prevencie korupcie a budovania integrity bude zastrešovať jeden úrad s celonárodnou pôsobnosťou, ktorý bol vytvorený zákonom. Legislatívnou úpravou sa presunie táto agenda, ktorú v súčasnosti zastrešujú rôzne úrady: Úrad vlády, Národná kriminálna agentúra, Ministerstvo vnútra.“                                          9

SNS

Strana nemá k voľbám 2020 zverejnený volebný program. 0
 • Tlačiť
 • 10

Pavol Boroš

Pavol Boroš
 • Počet článkov: 21
 • Priemerná čítanosť: 1136
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Verím, že o vážnych a dôstojných témach, aké poväčšinou tie manažérske témy sú, sa dá písať zaujímavo a s občasnou iróniou medzi riadkami. 

Pavol Boroš

Pavol Boroš
 • Počet článkov: 21
 • Priemerná čítanosť: 1136
 • Priemerná diskutovanosť: 3
 • RSS blogu

O blogu

Verím, že o vážnych a dôstojných témach, aké poväčšinou tie manažérske témy sú, sa dá písať zaujímavo a s občasnou iróniou medzi riadkami. 

Kalendár sa načítava...