Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG O liekoch trochu inak (firemný blog)

O díleroch a ústave

14.11.2012 | Doktor Max

Regulovať a kontrolovať, čo sa už reguluje a kontroluje

 • Tlačiť
 • 12

Ministerstvo zdravotníctva vytrvalo cez médiá obhajuje zrušenie lekárenských sietí. Aj napriek tomu, že do vlády a parlamentu posunulo návrh zákona, ktorý neobsahuje ani náznak odôvodnenia. A obhajuje sa tak, ako sa na ministerstvo patrí – právom na ochranu zdravia, ktoré občanom garantuje Ústava SR. Je však možné brať vážne výklad ústavy od úradníkov, ktorí nevedia ani len to, s akou dĺžkou prechodného obdobia sami predložili do vlády a parlamentu návrh zákona?! Najmä ak v snahe obhájiť vyvlastnenie podnikateľov spochybňujú aj povolenia, ktoré sami vydávajú a kontrolné mechanizmy, ktoré si prostredníctvom zákona sami definujú?

Ministerstvo zdravotníctva najnovšie zareagovalo na vyhlásenie našej spoločnosti, že zrušenie sieťových lekární považujeme za vyvlastnenie, tvrdením, že v sieťových lekárňach je sťažená kontrola osobnej zodpovednosti pri zaobchádzaní s liekmi s obsahom omamných a psychotropných látok a s liekmi s obsahom drogových prekurzorov. Z pohľadu ministerského úradníka „je preto navrhovanú úpravu potrebné chápať v kontexte s článkom 40 Ústavy SR, ktorý garantuje každému právo na ochranu zdravia a občanom právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia a z neho vyplývajúcu povinnosť štátu toto právo zabezpečiť." K otázke samotných vlastníckych práv ministerstvo tvrdí, že tieto nebudú dotknuté, "nakoľko prechodná doba troch rokov, po ktorej povolenia stratia platnosť, je dobou dostatočnou na zosúladenie ich činnosti s navrhovanou právnou úpravou.“.

Skúsme si teraz rozobrať zdanlivo hodnoverné argumenty ministerstva a zamyslieť sa nad ich skutočným obsahom.

Začneme tým najjednoduchším, teda že podnikatelia dostanú prechodnú dobu troch rokov.

Ministerstvo zdravotníctva predložilo vláde SR a tá následne parlamentu na schválenie návrh zákona, ktorý má nadobudnúť účinnosť 2. januára 2013, pričom § 143b ods. 9 znie: „Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni vydané pre viacero prevádzkarní stráca platnosť 1. januára 2015.“ Pravdepodobne každému, okrem zástupcov ministerstva, je bez pochýb zrejmé, že obdobie od 2. januára 2013 do 1. januára 2015 sú 2 roky a nie 3 roky.

K pokusom ministerstva predstierať, že robí všetko iba pre pacienta, je toho ešte viac, v čom sa argumenty úradníkov míňajú s realitou. Pozrime sa napríklad na ministerstvom spomínaný čl. 40 ústavy: „Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“ Ako vidieť, ten síce obsahuje garanciu práva na ochranu zdravia, predovšetkým však vo vzťahu k otázke platieb za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Snaha spájať čl. 40 Ústavy s „právom štátu rozhodnúť o organizácii poskytovania lekárenskej starostlivosti s legitímnym cieľom jej skvalitnenia," je dôkazom argumentačného deficitu zo strany ministerstva. Ministerstvo totiž vie, že samotným zrušením sieťových lekární sa poskytovanie lekárenskej starostlivosti nijak neskvalitní a  nie je schopné predložiť jediný dôkaz podporujúci toto jeho tvrdenie.

Ešte viac nekorektné sú vyhlásenia ministerstva vo vzťahu ku kontrole zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami či drogovými prekurzormi. Tie vyznievajú o to absurdnejšie, že v zmysle zákona o omamných a psychotropných látkach, zaobchádzať s týmito látkami môže len osoba, ktorá splní podmienky ustanovené zákonom. Povolenie potvrdzujúce splnenie všetkých zákonných podmienok pritom vydáva samotné ministerstvo zdravotníctva! Kontrolu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami zase vykonáva ďalší štátny orgán, a to Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Štát má teda v rukách všetky nástroje na to, aby mohol efektívne regulovať a kontrolovať zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami – od vydávania a rušenia povolení, cez vykonávanie kontroly, ukladanie pokút, až po možnosť kedykoľvek podľa potreby upraviť zákon o omamných a psychotropných látkach. No namiesto toho Ministerstvo zdravotníctva navrhuje úplne iným zákonom zrušiť existenciu sieťových lekární! Nehovoriac o tom, aký signál týmto naznačovaním ilegálneho konania v lekárňach vysiela verejnosti rezort, ktorý by sa mal snažiť už aj tak naštrbenú dôveru v zdravotnícky systém na Slovensku naprávať. Sme totiž presvedčení, že tak ako naša spoločnosť, ani majitelia minisietí (teda 2 či 3 lekární) by neriskovali koniec roky budovanej firmy, či dokonca trestnoprávnu zodpovednosť porušovaním pravidiel pri manipulácii s omamnými a psychotropnými látkami.

Domnievame sa, že skutočným zámerom je výhradne cielená snaha oslabiť postavenie časti podnikateľských subjektov (sieťové lekárne) voči iným podnikateľským subjektom (nesieťové lekárne) pôsobiacim na trhu. Sieťou v ponímaní novely zákona pritom nie je len firma s desiatkami lekární, ale napríklad aj lekárnik vlastniaci 2 lekárne. Rozhodnutie, že vlastniť viac ako jednu lekáreň je pre systém nežiaduce pritom spravil nie Protimonopolný úrad SR (PMÚ) a jeho experti, ale ministerstvo zdravotníctva, a to dokonca napriek nesúhlasnej pripomienke PMÚ. To isté ministerstvo, ktoré nepozná ani prechodné ustanovenia ním písaných zákonov a paralelne s tým spochybňuje schopnosť štátu kontrolovať subjekty, ktorým vydáva povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami podľa zákona, ktorý taktiež samo gestoruje. Alebo, že by naozaj len malo problém nájsť racionálne a odborné argumenty, ktorými by rušenie sietí (2 a viac) lekární odôvodnilo?

Na záver sa pozrime na problematiku zásahu do vlastníckych práv. § 143b ods. 9 novely zákona, ktorá čaká na druhé parlamentné čítanie. Hovorí, že vlastníkovi viacerých lekární zanikne povolenie na ich prevádzkovanie dňom 1. januára 2015. Súčasne v tom čase už vlastník viacerých lekární bude môcť získať jedine povolenie na prevádzkovanie jednej verejnej lekárne! Argumentácia ministerstva, že „prechodná doba troch rokov (v skutočnosti dvoch, ako sme uviedli vyššie), po ktorej povolenia stratia platnosť, je dobou dostatočnou na zosúladenie ich činnosti s navrhovanou právnou úpravou,“ je prejavom absolútneho nepochopenia významu slov vlastnícke právo, keďže navrhovaný zákon vlastníkovi viacerých lekární nedáva žiadnu možnosť prispôsobiť sa. Jediné možné „riešenia“ sú ukončenie činnosti, obmedzenie činnosti na jedinú verejnú lekáreň, alternatívne de facto zákonom vynútený odpredaj jednotlivých svojich lekární iným vlastníkom.

(O liekoch trochu inak je komerčný blog siete lekárnií Dr. Max)

 

 • Tlačiť
 • 12

O liekoch trochu inak (firemný blog)

O liekoch trochu inak (firemný blog)
 • Počet článkov: 5
 • Priemerná čítanosť: 2440
 • Priemerná diskutovanosť: 19
 • RSS blogu

O blogu

Lekárne, lieky a lekárnici sú dôležitou súčasťou zdravotníctva. Preto chceme ukázať trocha odlišný pohľad na jeho význam a fungovanie.

O liekoch trochu inak (firemný blog)

O liekoch trochu inak (firemný blog)
 • Počet článkov: 5
 • Priemerná čítanosť: 2440
 • Priemerná diskutovanosť: 19
 • RSS blogu

O blogu

Lekárne, lieky a lekárnici sú dôležitou súčasťou zdravotníctva. Preto chceme ukázať trocha odlišný pohľad na jeho význam a fungovanie.

Kalendár sa načítava...