Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Norbert Nepela

Štyri kroky od operatívy k strategickému riadeniu

01.10.2013 | Norbert Nepela

Ako sa „zbaviť“ operatívy, venovať sa „naozajstnému“ riadeniu a naštartovať úspešný program rastu

 • Tlačiť
 • 6

Rubrika

Business

Možno to bude znieť povedome: Vybudovali ste firmu, ktorej sa počas posledných niekoľko rokov podarilo úspešne sa etablovať na trhu. Vybudovali ste bázu stálych zákazníkov a máte stabilný cashflow na pokrytie prevádzkových potrieb. Prežitie už nie je Vašou prvou starosťou. Cítite však, že toto nie je koniec cesty, ale práve naopak – len začiatok!

Presúvate svoju pozornosť na rast. Cítite potrebu venovať sa rozvoju. Chcete tiež zabezpečiť svoj existujúci biznis voči konkurencii. V mysli máte niekoľko možných rozvojových projektov, ktoré by ste chceli realizovať.

Problém

Má to však háčik – nemáte čas!

Ste zahltený každodennou operatívou. Vaši manažéri Vás denne oslovujú s riešením problémov. Z toho všetkého máte pocit, že firma sa bez Vás nepohne. Ste vyťažený na 150% a zmena je v nedohľadne. Vlastne pracujete omnoho viac ako Vaši zamestnanci! V dôsledku toho Vám na „naozajstné“, koncepčné riadenie a realizáciu rozvojových projektov proste neostáva čas.

Prečo je to tak?

Existujú dva hlavné dôvody, prečo:

1. Vaše firemné procesy sú príliš naviazané na Vašu osobu

Niektorí majitelia a vrcholoví manažéri cielene smerujú procesy cez svoju osobu (tu si asi treba dať ruku na srdce), pretože majú pocit, že takto získajú väčšiu kontrolu nad firmou. Možno, ale za akú cenu...? (A nestačilo by byť iba dobre a pravidelne informovaný? Rovnaký efekt, nižšia pracovná vyťaženosť...)

Ak nie je smerovanie procesov cez Vašu osobu cielené, potom je pravdepodobne spôsobené nedostatočne popísanými procesmi, absenciou relevantných metrík, alebo nejasným definovaním zodpovedností za procesy. Zároveň je možné, že absentujú pravidlá pre riešenie „výnimiek“. Zaujímavé (a možno trošku paradoxné) je, že tento stav sa často objavuje aj vo firmách certifikovaných podľa ISO. Všetko uvedené spôsobuje, že v prípade problému Vaši zamestnanci oslovia s požiadavkou na riešenie Vás, čím pridávajú k Vašej pracovne vyťaženosti a uberajú z času na „naozajstné“ riadenie.

Ruku na srdce, naozaj musíte osobne vykonávať všetky operatívne činnosti, ktoré aktuálne vykonávate? Nedajú sa delegovať?

2. Nemáte spracovaný (a nerealizujete) plán rozvoja firmy (tzv. „strategickú roadmapu“)

Paradoxne, dôvodom pre nedostatok času na plánovanie rozvoja je práve absencia plánu rozvoja. Absencia rozvojového plánu a jeho realizácie zákonite spôsobuje zameranie sa firmy a jej vedenia na operatívu, horizont vnímania často býva „nasledujúca zákazka“. Toto následne vedie k problémom popísaným vyššie...

Ako z toho von?

Dobrou správou je, že existuje spôsob, ktorý Vás nielen odpúta od operatívy a vytvorí Vám dostatočný priestor pre koncepčné budovanie budúcnosti Vašej firmy, ale tento proces Vám zároveň pomôže zvýšiť šance Vašej stratégie na úspech...

Proces pozostáva zo 4 krokov:

∙          Krok 1: Odpútanie sa od operatívy

∙          Krok 2: Vytvorenie plánu pre budúci rast firmy

∙          Krok 3: Nastavenia systému kontroly a riadenia výkonnosti

∙          Krok 4: Realizácia

Krok 1: Odpútanie sa od operatívy

Cieľom tohto kroku je vytvorenie priestoru pre „strategické“ aktivity. Podstatou je identifikovať aktivity, ktoré Vás najviac zahlcujú, delegovať ich a vytvoriť rámec pre sledovanie ich realizácie.

Postup je nasledovný:

 1. Identifikujte aktivity a procesy, ktoré Vám zaberajú najviac času
 2. Definujte jasné pravidlá a postupy pre tieto procesy
 3. Delegujte zodpovednosť na Vašich líniových manažérov
 4. Nastavte merateľné ukazovatele výkonnosti, podľa ktorých bude možné kontrolovať realizáciu týchto procesov
 5. Naplánujte pravidelné „status“ stretnutia s manažérmi

Tento krok je nevyhnutným predpokladom pre všetky nasledujúce kroky. Po jeho zrealizovaní by ste mali byť schopný presunúť ťažisko Vašej práce z operatívneho riadenia na úroveň riadenia strategického...

Krok 2: Vytvorenie plánu pre budúci rast firmy

Keď už máte priestor pre plánovanie svetlej budúcnosti pre Vašu firmu, je čas venovať sa otázkam ako:

„Kde a do čoho expandovať?“

„Aká je najlepšia stratégia?“

„Ako zvolenú stratégiu najlepšie zrealizovať?“

„Ako čo najlepšie využiť dostupné zdroje?“

„Ako zabezpečiť, že budeme úspešní?“

Odpovede na tieto otázky je zvyčajne najlepšie hľadať prostredníctvom série workshopov, za účasti vedenia a kľúčových pracovníkov. Cieľom workshopov býva:

 1. Definovanie misie a vízie
 2. Nastavenie cieľov a rámcových stratégií
 3. Vytvorenie strategickej „roadmapy“
 4. Definovanie strategických ukazovateľov výkonnosti (KPI)
 5. Vypracovanie strategického akčného plánu a detailných projektových plánov
 6. Komunikácia strategickej „roadmapy“ naprieč spoločnosťou
 7. „Rozpadnutie“ strategických ukazovateľov „na drobné“ - na úroveň oddelení, či dokonca jednotlivcov
 8. Definovanie akčných plánov na úrovni oddelení/jednotlivcov

Po zrealizovaní týchto krokov budete mať definované konkrétne aktivity pre dosiahnutie Vašich rozvojových cieľov a súčasné zabezpečenie bežnej prevádzky. Zároveň budete mať zadefinované ukazovatele, ktorých sledovanie Vás bude komplexne informovať o stave Vašej firmy a poskytne Vám dostatočné podklady pre kvalifikované strategické rozhodovanie.

Krok 3: Nastavenia systému kontroly a riadenia výkonnosti

Nevyhnutnou podmienkou úspešnej realizácie Vašej rozvojovej stratégie je schopnosť priebežne vyhodnocovať jej napĺňanie a prijímať príslušné nápravné opatrenia. Je preto nutné zabezpečiť:

 1. Vytvorenie systému zberu a reportovania potrebných informácií. Je jedno či vo forme excelu alebo sofistikovaného reportingu nad dátovým skladom, cieľom je získať relevantné dáta s vynaložením primeraného úsilia.
 2. Nastavenie procesu pre pravidelný zber a vyhodnocovanie údajov a následné úpravy plánov. Spravidla býva interval pre revíziu stratégie štvrťročný, ale v závislosti od potreby a konkrétnej oblasti či projektu môže byť interval aj mesačný či polročný.

Krok 4: Realizácia

V tomto kroku prechádzate od slov k činom. Vašou úlohou bude:

 1. Zabezpečiť chod bežných procesov
 2. Realizovať portfólio strategických projektov definovaných v rámci strategického akčného plánu
 3. Realizovať akčné plány na úrovni oddelení/jednotlivcov
 4. Pravidelne zbierať a vyhodnocovať údaje o napĺňaní rozvojových plánov a prijímať prípadné nápravné opatrenia

Dobrým spôsobom, ako podporiť plnenie stanovených cieľov je naviazať hodnotenie a odmeňovanie manažérov a zamestnancov na dosahovanie stanovených procesných a rozvojových ukazovateľov (KPI).

Čo z toho všetkého mám?

Viem, všetko to znie ako dobrá príležitosť, kým sa z toho nevykľuje práca... 

Ale pozrime sa čo je na konci cesty. Stojí to vôbec za to?

Už po realizácii Kroku 1 by ste mali mať viac času. Či už na rozvoj Vašej spoločnosti, realizáciu zamýšľaných projektov, alebo na golf, je na Vás.

Kroky 2-4 zabezpečia, že si voľný čas udržíte. Zároveň naštartujete proces, ktorý Vám umožní, ak budete o to stáť, úplne sa stiahnuť z roly výkonného manažéra bez straty kontroly nad smerovaním a výkonnosťou firmy. A ten istý proces bude pracovať v prospech maximalizácie hodnoty Vašej spoločnosti pre prípad, že by ste uvažovali nad je čiastočným alebo úplným odpredajom.

Čo vy na to? Dáva to zmysel?

Prosím, neváhajte vyjadriť svoj názor v diskusii.

 • Tlačiť
 • 6

Rubrika Business

Norbert Nepela

Norbert Nepela
 • Počet článkov: 2
 • Priemerná čítanosť: 6732
 • Priemerná diskutovanosť: 7
 • RSS blogu

O blogu

Som investor, podnikateľ, manžel a otec, nie vždy presne v tomto poradí. Založil som a prevádzkujem portál www.papucovyinvestor.sk.Tento blog je o dlhodobom investovaní a budovaní si pasívneho príjmu prostredníctvom investovania na kapitálových trhoch. Chcem tu prezentovať svoj pohľad na investovanie a postrehy a komentáre na investičné témy, primárne s cieľom vyvolať diskusiu.

Norbert Nepela

Norbert Nepela
 • Počet článkov: 2
 • Priemerná čítanosť: 6732
 • Priemerná diskutovanosť: 7
 • RSS blogu

O blogu

Som investor, podnikateľ, manžel a otec, nie vždy presne v tomto poradí. Založil som a prevádzkujem portál www.papucovyinvestor.sk.Tento blog je o dlhodobom investovaní a budovaní si pasívneho príjmu prostredníctvom investovania na kapitálových trhoch. Chcem tu prezentovať svoj pohľad na investovanie a postrehy a komentáre na investičné témy, primárne s cieľom vyvolať diskusiu.

Kalendár sa načítava...

Moje rubriky