Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Milín Kaňuščák

DOMINO - príčiny zastavenia inak veľmi úspešného rezidenčného projektu

13.02.2014 | Milín Kaňuščák

V Bratislave je vysoký dopyt po cenovom dostupnom bývaní. Záujem o byty v tejto lokalite vysoko predčil očakávania aj odborníkov na realitný trh. Riziká zastavenia prác z rozhodnutia politickej štátnej moci sa žiaľ nedajú poistiť ani nijako ochrániť.

 • Tlačiť
 • 42

OD Septembra je v predaji rezidenčný projekt DOMINO – Dostupné bývanie. Ide o projekt v dobrej lokalite Mestskej časti Petržalka a ako sa ukázalo hneď po uvedení na trh bol o projekt obrovský záujem zo strany kupujúcich a projekt prakticky za 3 mesiace predal 60 bytov z 90 plánovaných. Ukázalo sa tak, že cenovo dostupný projekt v dobrej lokalite má svoje miesto na trhu a dopyt po cenovo dostupnom bývaní v Bratislave je výrazný. Všetko teda nasvedčovalo, že to bude veľmi úspešný projekt až do momentu, keď stavebný úrad na základe protestov verejnosti začal spochybňovať správne osadenie bytových domov presnejšie odstupovú vzdialenosť od objektu Jasovská. Výsledkom je, že stavebný úrad doručil 7.2.2014 Rozhodnutie o okamžitom zastavení prác. Stavebné práce na objektoch A,B,C boli generálnym zhotoviteľom spoločnosťou KAMI PROFIT s.r.o. s okamžitou platnosťou zastavené. V stavbe na objektoch A,B,C sa nepokračuje a vznikajú teda legitímne otázky čo ďalej.   Ako to teda je ?

Developer SUBCENTRO s.r.o. na základe spracovaného podnikateľského zámeru, kúpil pozemok s projektom a s právoplatným stavebným povolením bytových domov A,B,C od spoločnosti Aquaterm spol s r.o. v Septembri 2013. Projekt má vydané tieto právoplatné stavebné povolenia:  
a) Rozhodnutie o stavebnom povolení na stavbu Polyfunkčné objekty DOMINO, Jasovská ulica, Bratislava – Petržalka, vydané dňa 27.10.2011 Stavebným úradom Mestskej časti Bratislava Petržalka, vedené pod sp. zn. : UKSP 20651 – TX1/11 Mt-151, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2011,
b) Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, vydané dňa 13.06.2013 Stavebným úradom Mestskej časti Bratislava Petržalka, vedené pod sp. zn. : UKSP 6138 – TX1/2013 – Vč-12, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.07.2013,

c) Stavebné povolenie na Polyfunkčné objekty DOMINO, Jasovská ulica, Bratislava – Petržalka objekt parkoviská a spevnené plochy, vydané dňa 9.07.2013 Stavebným úradom Mestskej časti Bratislava Petržalka vedené pod sp. zn. : 12-13/10196/DG2/Ma-2, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.07.2013.


d) Rozhodnutie o povolení stavby SO 07 Vodovodné prípojky a areálový vodovod a stavby SO 08 Kanalizačné prípojky a areálová kanalizácia pre stavbu Polyfunkčné objekty DOMINO, Jasovská ulica, Bratislava – Petržalka, vydané dňa 10.06.2013 Obvodným úradom životného prostredia, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu Bratislava 4, vedené pod sp. zn. : OSVS 2013/4504/SOJ/V–4172, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.06.2013.

Všetky tieto stavebné povolenia ako aj zmena stavby pred dokončením majú svoju stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu v stavebnom konaní. Táto projektová dokumentácia obsahuje aj situačný výkres s presným osadením objektov na pozemok. Vo všetkých povoleniach je toto osadenie totožné a podľa tohto osadenia Investor nechal vyhotoviť vytyčovací výkres a autorizovaný geodet stavbu vytýčil a následne realizoval. V zmysle vyššie uvedených dôkazov sa zdá, že je nespochybniteľné, že stavba je umiestnená a realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou v stavebnom povolení v zmysle právoplatných stavebných povolení. Avšak žiaľ nie je ! V texte stavebného povolenia sp. č. UKSP 20651 – TX1/11 Mt-151, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2011 je napísané, že stavbu má vytýčiť podľa územného rozhodnutia z roku 2009. Ale zároveň v texte rozhodnutia je napísané, že vydané stavebné povolenia t.j. projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je v súlade s podmienkami územného rozhodnutia t.j. s projektovou dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Avšak žiaľ je tam rozpor v osadení 2,3 m. Nie je teda možné vytýčiť t.j. osadiť stavbu podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie z roku 2009 a zároveň stavať v súlade s vydanými stavebnými povoleniami. Je to teda nerealizovateľné a preto logickým predpokladom je že osadenie stavby vo vyššom stupni projektu pre stavebné povolenie je správne a logické. Takto bolo vydané a takto sa teda stavba osadila aj realizovala. Na rozpor prišli až zamestnanci Slovenskej stavebnej inšpekcie, ktorí spoľahlivo zistili skutkový stav veci, keďže použili meracie prístroj v závere Záznamu zo dňa 11.12.2013 skonštatovali, že stavba DOMINO je osadená aj realizovaná presne podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou právoplatného stavebného povolenia vydaného stavebným úradom Mestskej časti Bratislava – Petržalka. Ale na druhej strane nebola dodržaná podmienka č.2. textovej časti t.j. nerealizovateľné vytýčenie podľa územného rozhodnutia.

Čo ďalej ? No boli sme vyzvaný aby sme podali žiadosť na dodatočnú legalizáciu zmenenej stavby. A čo bude zmenené v projektovej dokumentácii ? Zmeníme názov z Dokumentácie pre stavebné povolenie to bude Dokumentácia pre dodatočné povolenie stavby ! Inak vôbec nič sa nemení !

Nie je zrejmé aké práce majú byť pozastavené a ani akú právnu relevantnosť majú všetky dokumentácie overené stavebným úradom v stavebnom konaní pre stavebné povolenie ako aj pre zmenu stavby pred dokončením. Predsa ak v stavebnom povolení stavebný úrad overí aj situáciu a presné osadenie stavby a zároveň prehlási, že stavebný úrad preskúmal súlad územného rozhodnutia so stavebným povolením, tak ako zo zákona povinný urobiť má to právnu relevanciu alebo dôležitejšie sú alibistické podmienky že stavbu má stavebník osadiť podľa územného rozhodnutia ? Toto všetko sa stalo stavebný úrad overil situáciu t.j. osadenie stavby v stavebnom povolení r. 2011, tak ako sme ju osadili aj stavali. Avšak ako sa ukázalo je to v rozpore s dokumentáciou pre územné rozhodnutie z roku 2009. Rozpor je 2,3 m. Tento rozpor však spôsobil žiaľ zrejme projektant, avšak stavebný úrad niekoľko krát písomne potvrdil, že žiadny rozpor v dokumentáciu pre UR a SP NIE JE a ani po dôkladnej kontrole projektovej dokumentácie a vydal zákonné právoplatné stavebné povolenie. Na protest susedov však ten istý stavebný úrad obviní stavebníka že ZLE vytýčil stavbu hoci sme ju vytýčili, osadili a stavali presne podľa toho čo sme mali overené v stavebnom konaní od stavebného úradu! Zodpovedne prehlasujem, že vytýčenie podľa výkresovej dokumentácie z územného rozhodnutia nie je technicky realizovateľné. Takže DE JURE máme teraz rozostavanú stavbu, máme právoplatné zákonné stavebné povolenie aj overenú dokumentáciu v stavebnom konaní ale žiaľ nemôžeme podľa nej realizovať. Lebo máme realizovať nerealizovateľné !!! A realizovateľné a overené v stavebnom konaní máme rozhodnutím od piatku 7.2.2014 zastavené ! Je to nelogické, nespravodlivé a veľmi veľmi smutné, kruté až likvidačné !

Takúto škodu nie je možné poistiť. Právoplatne povolená stavba a realizovaná stavba by nemala byt zastavená len preto, že niektorí občania si až teraz uvedomili, že prídu o doterajší výhľad, na ktorý nemajú žiadny zákonný nárok. Ani osadenie stavby podľa projektanta Ing. Jána Franza na „zmätočnú“ kótu v zmysle overenej dokumentácie overenej v územnom rozhodnutí by nezabezpečovalo uvedeným bytom omnoho lepší výhľad. Ide teda len o obštrukciu ako zdržať samotnú výstavbu v snahe poškodiť podnikateľský zámer natoľko, že bude snáď lepší konkurz ako čokoľvek stavať.

Škody, ktoré vznikajú je možné rozdeliť na škody stavebným dodávateľom a budúcim kupujúcim, financujúcej banke a samozrejme samotnému investorovi developerovi.  Zastavením stavebných prác z titulu úradnej moci prakticky zo dňa na deň ostalo viac ako 80 stavebných pracovníkov bez práce. Ide o živiteľov rodín, ktorých zamestnáva náš poddodávateľ z východného Slovenska, kde je viac ako 35 % nezamestnanosť. Okamžitým zastavením stavebných prác ostali na stavbe konštrukcie, ktoré sú staticky nezabezpečené a teda hrozí ďalšia škoda na majetku prípadne na zdraví alebo na ľudských životoch. Preto je potrebné čo najskôr dohodnúť aspoň spôsob zabezpečenia rozostavanej stavby.  Klienti, ktorí zaplatili finančné zálohy za budúce byty, pochádzajú z Petržalky. Sú to tiež občania mestskej časti Petržalka, sú to občania ktorým sa projekt páči a v projekte Domino si plánujú svoju budúcnosť ako aj budúcnosť pre svoje rodiny. Títo občania sa oprávnene obávajú o svoje celoživotné úspory, ako aj svoje osobné životné plány. Ani rizikový analytici bánk ani odborníci v investičnej výstavbe, ktorí pred samotnou kúpou projektu vykonali analýzu projektu, neodhalili takéto riziko zastavenia výstavby. Prečo ? Preto lebo ak je už raz vydané stavebné povolenie automaticky sa predpokladá, že je vykonateľné aj realizovateľné v zmysle projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Takéto riziko nepoistí žiadna poisťovňa. Je otázne ako takto vzniknuté škody by prípadne boli vymáhateľné od štátu za konanie stavebného úradu, ktorý je podľa ustanovenia §62 ods. 1 stavebného zákona v stavebnom konaní zodpovedný najmä či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia. Konkrétne priamo v Rozhodnutí o povolení stavby konštatované: „Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v §62 stavebného zákona“ tiež „Projektová dokumentácia zmeny stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby.“

 • Tlačiť
 • 42

Milín Kaňuščák

Milín Kaňuščák
 • Počet článkov: 12
 • Priemerná čítanosť: 3014
 • Priemerná diskutovanosť: 11
 • RSS blogu

O blogu

Som majiteľom a konateľom spoločnosti, ktorá sa venuje investičnej príprave, výstavbe, projektovému manžentu a stavebnému dozoru KAMI PROFIT s.r.o. V súčastnosti som tiež expertom KDH pre oblasť podnikania. V minulosti r. 2010 - 2012 som pracoval ako Generálny riaditeľ sekcie pozemných komunikácií, cestnej dopravy a PPP projektov na Ministerstve Dopravy Výstavby a Regionálneho Rozvoja. Pod mojím vedením bol dokončený PPP projekt rýchlostnej cesty R1 - Pribina. 

Milín Kaňuščák

Milín Kaňuščák
 • Počet článkov: 12
 • Priemerná čítanosť: 3014
 • Priemerná diskutovanosť: 11
 • RSS blogu

O blogu

Som majiteľom a konateľom spoločnosti, ktorá sa venuje investičnej príprave, výstavbe, projektovému manžentu a stavebnému dozoru KAMI PROFIT s.r.o. V súčastnosti som tiež expertom KDH pre oblasť podnikania. V minulosti r. 2010 - 2012 som pracoval ako Generálny riaditeľ sekcie pozemných komunikácií, cestnej dopravy a PPP projektov na Ministerstve Dopravy Výstavby a Regionálneho Rozvoja. Pod mojím vedením bol dokončený PPP projekt rýchlostnej cesty R1 - Pribina. 

Kalendár sa načítava...

Moje rubriky

www.najomnebyty.sk