Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Jozef Mihál

Príjem v zahraničí a povinnosť podať daňové priznanie za rok 2012

10.03.2013 | Jozef Mihál

Ako na podanie priznania z “celosvetových príjmov”

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika

Daň z príjmov

Každý rok sa znova a znova objavuje problém: Mal som príjmy v zahraničí. Mám podať daňové priznanie na Slovensku? Ak áno, aké tlačivo mám použiť a ako ho mám vyplniť? Vráti sa mi daň zaplatená v zahraničí alebo naopak budem musieť doplatiť daň ešte aj na Slovensku?

Kto je povinný podať na Slovensku daňové priznanie?

Drvivá väčšina obyvateľov zemegule nemusí podávať daňové priznanie na Slovensku.

Podľa § 32 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov, daňové priznanie za rok 2012 je povinný podať daňovník ak za rok 2012 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1822,37 eura (s výnimkami - napr. daňové priznanie nemusí podať daňovník, ktorý splnil príslušné podmienky a požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane).

Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorý vykazuje daňovú stratu.

Kto je to "daňovník"?

Podľa § 2 zákona, daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba (právnické osoby v tomto príspevku rozoberať nebudeme). Zákon rozdeľuje daňovníkov na dve skupiny:

1. Daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou (používa sa aj termín "rezident" alebo "daňový domicil") - to sú tí, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt alebo sa na Slovensku zdržiavajú aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach, pričom do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu.

Za takých sa však nepovažujú osoby zdržiavajúce sa na Slovensku len za účelom štúdia alebo liečenia a ďalej najmä tzv. pendleri - tj. osoby, ktoré hranice Slovenska prekračujú denne a pod. z dôvodu, že na Slovensku majú zamestnanie avšak "po práci sa vracajú domov".

2. Daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou - to sú všetci ostatní.

Čo je predmetom dane (čo sa uvádza v daňovom priznaní)?

1. Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta) je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na Slovensku a zo zdrojov v zahraničí.

2. Predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je len príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na Slovensku.

Zrekapitulujme si:

Občan, ktorý je daňovým rezidentom na Slovensku (má na Slovensku trvalý pobyt alebo sa na Slovensku zdržiava aspoň 183 dní), podáva daňové priznanie zo všetkých príjmov - dosiahnutých na Slovensku i v zahraničí (hovoríme tomu "z celosvetových príjmov"). Daňové priznanie za rok 2012 musí podať vtedy, ak úhrn všetkých príjmov je vyšší ako 1822,37 eura.

Občan, ktorý nie je daňovým rezidentom na Slovensku (nemá na Slovensku trvalý pobyt a na Slovensku sa nezdržiava alebo sa zdržiava menej ako 183 dní alebo "pendluje" za prácou na Slovensko), podáva daňové priznanie len z príjmov dosiahnutých na Slovensku - túto povinnosť má ak ide o takýto príjem za rok 2012 vyšší ako 1822,37 eura.

Je občan, ktorý má príjmy v zahraničí a trvalý pobyt na Slovensku, vždy daňovým rezidentom SR?

Ak by bola odpoveď na vyššie položenú otázku vždy "Áno", bol by problém so zdanením príjmov relatívne jednoduchý - a vždy by všetci takíto ľudia museli podávať daňové priznanie na Slovensku. V skutočnosti to však tak nie je - a nie vždy musí takýto občan podávať daňové priznanie na Slovensku.

Slovenská republika má uzatvorených vyše 50 medzinárodných zmlúv o tzv. "zamedzení dvojitého zdanenia". Podľa § 1 ods.2 každá medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia má prednosť pred zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Zoznam týchto zmlúv nájdete tu alebo tu.

Pri posudzovaní, či občan, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky (má na Slovensku trvalý pobyt alebo sa na Slovensku zdržiava aspoň 183 dní) a podľa § 2 zákona by mal byť daňový rezident na Slovensku - a mal by na Slovensku podávať daňové priznanie z celosvetových príjmov - je vždy potrebné preskúmať, či Slovensko má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia so štátom, v ktorom občan dosiahol príjmy.

Ak s príslušným štátom Slovensko uzatvorenú zmluvu nemá, občan sa považuje za daňového rezidenta na Slovensku a podáva daňové priznanie z celosvetových príjmov.

Ak však ide o štát, s ktorým má Slovensko uzatvorenú zmluvu, postupuje sa pri určení daňovej rezidencie podľa tejto zmluvy.

*****

Na ilustráciu použijeme ďalej v článku zmluvu č.238/2003 Z.z. medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (ďalej "zmluva").

Článok 4 zmluvy určuje príslušnosť občana ako daňového rezidenta Slovenskej republiky alebo Českej republiky nasledovne:

1. Fyzická osoba sa považuje za daňového rezidenta SR v súlade so (slovenským) zákonom č.595/2003 Z.z. ak má na Slovensku trvalý pobyt alebo sa na Slovensku zdržiava aspoň 183 dní.

Fyzická osoba sa považuje za daňového rezidenta ČR v súlade s (českým) zákonom č.586/1992 Sb. ak má na území Českej republiky bydlisko (stály byt) alebo sa na území Českej republiky zdržiava aspoň 183 dní. Za daňového rezidenta ČR sa však nepovažuje osoba, ktorá sa na území České republiky zdržiava len za účelom štúdia alebo liečenia.

2. Ak je fyzická osoba podľa bodu 1. daňovým rezidentom SR i ČR určí sa daňová rezidencia takto:

- fyzická osoba je rezidentom toho štátu, v ktorom má k dispozícii stály byt,

- ak má k dispozícii stály byt v oboch štátoch, považuje sa za rezidenta len toho štátu, ku ktorému má užšie osobné a hospodárske vzťahy (stredisko životných záujmov),

- ak nemožno určiť, v ktorom štáte má táto osoba stredisko svojich životných záujmov, alebo ak nemá k dispozícii stály byt v žiadnom štáte, považuje sa za rezidenta len toho štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,

- ak sa táto osoba obvykle zdržiava v oboch štátoch alebo sa nezdržiava v žiadnom z nich, považuje sa za rezidenta len toho štátu, ktorého je štátnym príslušníkom,

- ak je táto osoba štátnym príslušníkom oboch štátov alebo nie je štátnym príslušníkom žiadneho z nich, príslušné orgány zmluvných štátov upravia túto otázku vzájomnou dohodou.

Pod pojmom "stály byt" sa nerozumie len "trvalé bydlisko" v zmysle tohto pojmu, zaužívaného v slovenskom práve. "Stály byt" znamená obydlie v najširšom slova zmysle (byt, dom, apartmán a pod.), ktoré je pre danú osobu dlhodobo k dispozícií. Môže ísť o obydlie vo vlastníctve danej osoby alebo obydlie dlhodobo prenajaté, alebo napr. v prípade "au-pair" bývanie u "domácich". Za stály byt sa nepovažuje krátkodobé ubytovanie v hoteli a pod.

Pod pojmom "stredisko životných záujmov" sa myslí štát, v ktorom má v prvom rade daná osoba rodinné vzťahy (kde žije jeho manželka, deti, prípadne rodičia), ďalej ostatné súkromné vzťahy, sociálne vzťahy, kultúrne, politické, športové aktivity a napokon hospodárske záujmy (napr.kde má účty v banke, kde je spoločníkom alebo akcionárom obchodných spoločností a pod.).

Poznámka. Podľa tejto schémy sa postupuje v drvivej väčšine medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Pokračovanie článku: www.porada.sk/t211962-zdanenie-prijmov-zo-zahranicia-v-kocke-za-rok-2012-a.html

Informácie na webe drsr.sk: www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/marec/zamestnanec_zahranicie.html

 

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Daň z príjmov

Tagy dane, príjem v zahraničí, nezdaniteľná časť

Jozef Mihál

Jozef Mihál
 • Počet článkov: 324
 • Priemerná čítanosť: 16139
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Poslanec NRSR (SaS)

Jozef Mihál

Jozef Mihál
 • Počet článkov: 324
 • Priemerná čítanosť: 16139
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Poslanec NRSR (SaS)

Kalendár sa načítava...