Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Jozef Mihál

Odvodový bonus: porovnanie so súčasným stavom – poistné na zdravotné poistenie

27.03.2010 | Jozef Mihál

Aké budú zmeny v daniach, odvodoch a sociálnych dávkach po zavedení Odvodového bonusu

 • Tlačiť
 • 38

Ďalší zo série článkov porovnávajúcich súčasný stav a stav po zavedení Odvodového bonusu.


POISTNÉ NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE SÚČASNÝ STAV

Súčasný zákon o zdravotnom poistení definuje ako platiteľov poistného zamestnancov a ich zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), štát a tzv. samoplatiteľov (dobrovoľne nezamestnaných).

Zamestnanci a zamestnávatelia

Vymeriavacím základom zamestnanca a zamestnávateľa je hrubý príjem zamestnanca. Podobne ako pri sociálnom poistení sa do vymeriavacieho základu sa nezapočítavajú všetky príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu. Nezapočítavajú sa napríklad príjmy na dohodu o vykonaní práce, odmeny pri životnom jubileu, náhrada pri pracovnej pohotovosti, odstupné, odchodné, príjmy zo sociálneho fondu. Naopak do vymeriavacieho základu zamestnanca sa započítavajú vyplatené podiely na zisku, hoci sú oslobodené od dane.

Vymeriavací základ je “zhora” ohraničený. Najvyšší možný vymeriavací základ na zdravotné poistenie je v súčasnosti suma 2169,09 eur. Najnižší možný vymeriavací základ je minimálna mzda.

Za zamestnanca sa považujú - a poistné na zdravotné poistenie preto platia (na rozdiel od sociálneho poistenia, ktoré neplatia) - aj spoločníci a konatelia s.r.o. a členovia štatutárnych orgánov (správne rady, dozorné rady, predstavenstvá atď.) ak za výkon funkcie dostávajú odmenu. U nich najnižší možný vymeriavací základ stanovený nie je. Znamená to, že ak napríklad konateľ má odmenu 1 euro mesačne, z tejto sumy sa odvádza poistné (v zanedbateľnej výške...).

Z vymeriavacieho základu platí zamestnanec  4%. Ak je zamestnanec osobou so zdravotným postihnutím (má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% alebo je držiteľ preukazu ZŤP), má sadzbu 2%.

Zamestnávateľ platí  10%. Ak ide o platbu za zamestnanca, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím, sadzba je 5%.

Samostatne zárobkovo činné osoby

Vymeriavací základ SZČO je suma vypočítaná ako 1/2,14 zo základu dane za príslušný rok (kde základ dane = brutto príjem znížený o daňovo uznané výdavky), zvýšeného o daňovo uznané výdavky na zdravotné poistenie.

Vymeriavací základ je “zhora” ohraničený rovnako, ako u zamestnancov, čiže je to v roku 2010 suma 2169,09 eur. Najnižší možný vymeriavací základ je suma 319,57 eur. Najnižšia možná platba pri sadzbe 14% je tak suma 44,73 eur mesačne. To sa však netýka takých SZČO, ktorí podnikajú popri zamestnaní (čo je  znova inak, ako pri platení poistného na sociálne poistenie).

Z vymeriavacieho základu platí SZČO poistné na zdravotné poistenie sadzbou 14 %. SZČO, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím, má sadzbu 7%.

Štát

Štát platí poistné za nezaopatrené deti (vrátane väčšiny študentov SŠ a VŠ, vrátane doktorandov do 30 r.), dôchodcov, matky na rodičovskom príspevku, matky starajúce sa o dieťa vo veku do 6 rokov, evidovaných nezamestnaných atď.

Podmienkou je, že tieto osoby nemajú príjmy posudzované ako príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania (§ 5 a 6 zákona o dani z príjmov) v priemere na mesiac vyššie ako 206,60 eura. Do úvahy sa pritom neberú príjmy na dohody.

Štát za poistencov štátu v roku 2010 platí z vymeriavacieho základu 723,03 eur (priemerná mzda z roka 2008) sazbou 4,78%, čo znamená sumu 34,56 eur mesačne.

Samoplatitelia

Samoplatitelia sú osoby, ktoré nie sú zamestnancami, nie sú ani SZČO a nepatria medzi poistencov štátu. Typickým príkladom je osoba v produktívnom veku žijúca z podielov na zisku alebo z príjmov z prenájmu, manželka, ktorú živí manžel, človek, ktorý momentálne nepracuje a žije z úspor atď.

Vymeriavacím základom samoplatiteľa je prípadný príjem zdanený podľa § 5 a 6 zákona o dani z príjmov - napríklad príjem na dohodu o vykonaní práce, autorský honorár, príjmy za rôzne sprostredkovanie. V prípade honorárov a ďalších príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov sa do vymeriavacieho základu započítava "brutto" suma, nie základ dane.

Každý samoplatiteľ však musí platiť poistné vypočítané najmenej z minimálneho základu, čo je pre rok 2010 suma 206,60 eur mesačne. Sadzba poistného je 14% a poistné je tak mesačne najmenej 28,92 eur.  

Mimochodom všimnite si, že samoplatitelia platia o vyše 5 eur mesačne nižšie poistné, ako štát za poistencov štátu...

Príjmy z ktorých sa poistné na zdravotné poistenie neplatí

Poistné na zdravotné poistenie sa neplatí z podielov na zisku, vyplatených majiteľom obchodných spoločností a družstiev alebo členom štatutárnych orgánov. Neplatí sa z odmeny poslanca, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon poslaneckej funkcie. Zamestnanec, SZČO a poistenec štátu neplatia poistné z príjmov na dohody o vykonaní práce a pod. 

Neplatí sa z kapitálových príjmov (napr. úroky z vkladov a pôžičiek). Neplatí sa z príležitostných príjmov (príkazné zmluvy, zmluvy o dielo, nepomenované zmluvy). Neplatí sa z príjmov z prenájmu. Neplatí sa z autorských honorárov za príspevky do médií, zdanených zrážkovou daňou.


PO ZAVEDENÍ ODVODOVÉHO BONUSU

Zanikne pojem "poistenec štátu" a "samoplatiteľ". Tí, čo nepracujú budú poberať štátnu sociálnu dávku (odvodový bonus) a poistné na zdravotné poistenie budú odvádzať z tejto dávky sadzbou 9%.

Zamestnanci a zamestnávatelia

Vymeriavací základ zamestnanca bude rovnaký, ako základ dane zamestnanca. Do vymeriavacieho základu sa zahrnú všetky zdaniteľné príjmy zamestnanca.

Hrubý príjem zamestnanca sa zvýši o doterajšie odvody zamestnávateľa okrem garančného a úrazového poistenia. Napríklad ak doteraz mal zamestnanec brutto 1000 eur mesačne, po zavedení OB bude mať brutto 1342 eur mesačne.

Základom pre výpočet dane, solidárneho odvodu a zdravotného odvodu bude nový hrubý príjem, k čomu sa pripočíta suma odvodového bonusu (štátnych sociálnych dávok), patriacich zamestnancovi a jeho rodine.

Z tohto základu sa vypočíta zdravotný odvod sadzbou 9%.

Zamestnávateľ nebude platiť zdravotný odvod.

Samostatne zárobkovo činné osoby

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby bude rovnaký ako základ dane. Teda bude to príjem z podnikania znížený o daňovo uznané výdavky (odvody nebudú daňovo uznaným výdavkom). K tomu sa pripočíta suma odvodového bonusu (štátnych sociálnych dávok), patriacich SZČO a jeho rodine.

Rovnako ako u zamestnancov bude sadzba zdravotného odvodu 9%.

Pri výpočte zdravotného odvodu sa rovnako, ako pri výpočte solidárneho odvodu vymeriavací základ ohraničí sumou 10-násobku životného minima. Najvyšší možný vymeriavací základ tak bude suma 1851,90 eur pre výpočet za jeden mesiac alebo  22222,80 eur za celý rok, čo je menej ako dnes. Najvyššia možná suma zdravotného odvodu, ktorú môže občan zaplatiť za rok, tak bude suma cca 2000 eur, spolu so solidárnym odvodom najviac cca 4000 eur. To sa týka rovnako zamestnancov ako SZČO. Ak bude mať niekto príjmy aj ako zamestnanec, aj ako SZČO, odvody bude platiť len raz zo súčtu vymeriavacích základov.

Najnižší možný vymeriavací základ nebude existovať.

Zdravotný odvod sa bude platiť zo všetkých príjmov

Zrušia sa všetky súčasné výnimky a zdravotný (rovnako aj solidárny odvod) sa bude platiť zo všetkých príjmov, z ktorých sa platí daň z príjmov. Teda aj z príjmov na dohodu, z úrokov, z príležitostných príjmov, z príjmov z prenájmu a zo všetkých autorských honorárov. Do vymeriavacieho základu sa zahrnú aj podiely na zisku vyplatené fyzickým osobám.

  

ZHRNUTIE

Sadzba poistného zamestnancov sa de facto mierne zníži, sadzba pre SZČO mierne zvýši - a bude jednotne stanovená ako 9%. Štát prestane platiť poistné za doterajších poistencov štátu, pretože poistné za nich bude hradené z ich odvodového bonusu. Súčasní "dobrovoľne nezamestnaní" budú rovnako platiť poistné z odvodového bonusu a zároveň zo všetkých ich prípadných príjmov z prenájmu, podielov na zisku, dohôd atď.

Zdravotné poistenie sa plne solidárne bude platiť zo všetkých príjmov - príjmov z práce i z kapitálu (úroky, podiely na zisku) - nový systém tak bude spravodlivý a nebude zvýhodňovať ani znevýhodňovať žiadnu skupinu občanov. 

Suma vybraného poistného po zavedení Odvodového bonusu bude približne rovnaká ako v dnešnom systéme. Podľa našich prepočtov na základe údajov z roka 2008 by šlo približne o sumu 3,2 mld. eur, čo sa zhoduje so sumou skutočne vybratého poistného za rok 2008. K prepočtom sa dostaneme v osobitnom článku.

Nespornou výhodou bude významné zjednodušenie administratívy. Odvody za zamestnancov budú počítať a odvádzať spolu s daňou z príjmu zamestnávatelia (do zreformovaných daňových - finančných úradov, a tieto budú vybraté poistné prerozdeľovať a zasielať príslušným zdravotným poisťovniam). Agendu za nepracujúcich prevezmú obecné úrady, daňovo - finančné úrady, za dôchodcov Sociálna poisťovňa. Nepopulárne ročné zúčtovanie bude integrovanou súčasťou daňového priznania, ktoré občanovi pripraví daňovo - finančný úrad.

Príklady výpočtov “po starom” a “po novom” si môžete nasimulovať sami na mzdovej kalkulačke.

 

 • Tlačiť
 • 38

Rubrika Zdravotné poistenie

Tagy odvody, SaS, Odvodový bonus

Jozef Mihál

Jozef Mihál
 • Počet článkov: 324
 • Priemerná čítanosť: 16139
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Poslanec NRSR (SaS)

Jozef Mihál

Jozef Mihál
 • Počet článkov: 324
 • Priemerná čítanosť: 16139
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Poslanec NRSR (SaS)

Kalendár sa načítava...