Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Jozef Mihál

Daňové a odvodové tipy – nezdaniteľná časť na manželku - manžela

09.08.2013 | Jozef Mihál

Ukážky z knihy "Daňové a odvodové tipy II. (2013)"

 • Tlačiť
 • 0

Podľa 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:

„Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane a) rovnajúci sa alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti 57) v tomto zdaňovacom období

1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 19,2-násobku platného životného minima,

2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19,2-násobku platného životného minima a vlastným príjmom manželky (manžela),

3. má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,

b) vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti 57) v tomto zdaňovacom období

1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,

2. má vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma vypočítaná podľa prvého bodu, znížená o vlastný príjem manželky (manžela); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.“

Od roku 2013 sa sprísňujú podmienky na uplatenie nezdaniteľnej časti, viď § 11 ods. 4 zákona:

„(4) Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 sa považuje za

a) manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa osobitného predpisu 63a) žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie 63b) alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie 63c) alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, 63d) alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím 63e) a súčasne

b) vlastný príjem manželky (manžela) príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť; do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia podľa § 32a, daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky 64) a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie. 125)“

Okruh daňovníkov, ktorí si budú môcť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) sa tak zúžil. Nárok zostane len v prípadoch, kedy:

- manželka (manžel) sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované dieťa vo veku do 3 rokov (do 6 rokov v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa) žijúce s daňovníkom v domácnosti,

- manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie,

- manželka (manžel) bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

- manželka (manžel) je uznaná za invalidnú alebo za osobu s ŤZP rozhodnutím posudkového lekára Sociálnej poisťovne alebo úradu práce, soc. vecí a rodiny.

Novinkou od roku 2013 ďalej je skutočnosť, že od vlastného príjmu manželky (manžela) sa bude odpočítavať len zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná zaplatiť z tohto vlastného príjmu. Nebude sa môcť odpočítať poistné na dobrovoľné sociálne poistenie ani poistné „samoplatiteľa“ na zdravotné poistenie.

Pre daňové priznanie resp. ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2013 platí:

Suma životného minima platná k 1.1.2013 bola 194,58 eura.

19,2-násobok je 3735,94 eura (zaokrúhľuje sa v súlade s § 47 zákona na eurocenty nahor).

176,8-násobok je 34401,744 eura.

63,4-násobok je 12336,372 eura.

To znamená

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 34401,74 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

3735,94 eura - vlastný príjem manželky.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 34401,74 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

12336,372 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky,

výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 49345,49 eura a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Kto má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku - manžela

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (v texte budem používať len skloňovanie „na manželku“ ale platí to samozrejme aj naopak) si môže uplatniť daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, teda fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava - fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach - do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu.

Tento nárok si však môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, teda fyzická osoba, ktorá nemá na území SR trvalý pobyt a na území SR sa zdržiavala menej ako 183 dní – a to vtedy, ak úhrn jej zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v roku 2013 tvorí najmenej 90 % zo všetkých jej príjmov, teda príjmov, ktoré jej plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Nárok si možno uplatniť vtedy, ak daňovník žije s manželkou v (spoločnej) domácnosti. Podľa § 115 Občianskeho zákonníka:

„Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby“.

Nie je pritom podstatné, či manželia majú rovnakú adresu trvalého pobytu. Nie je podstatné, či napr. pri rozdielnom trvalom pobyte manželov má jeden z nich nahlásený prechodný pobyt na mieste trvalého pobytu druhého z manželov.

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku majú aj študenti, aj dobrovoľne nezamestnaní, aj invalidi, aj poberatelia starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov, výsluhových dôchodkov (a to aj dôchodkov priznaných pred 1.1.2013).

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si možno uplatniť aj vtedy, ak samotná manželka vo svojom daňovom priznaní alebo vo svojom ročnom zúčtovaní dane si uplatní nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka (sama na seba).

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku nie je možné uplatniť si na partnerku (družku), s ktorou nie je daňovník zosobášený.

Krátenie sumy nezdaniteľnej časti na manželku

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku v prípade, ak daňovník „mal manželku“ len časť roka 2013 alebo ak manželka spĺňala podmienky na priznanie nároku len časť roka (napr. bola evidovaná na úrade práce len časť roka), je daná ako jedna dvanástina nezdaniteľnej časti základu dane určená podľa vyššie uvedeného postupu krát počet kalendárnych mesiacov, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku.

Napríklad ak bol sobáš 6.5.2013, nezdaniteľná časť na manželku bude 1/12-tina z „celoročnej“ sumy za mesiace jún až december 2013, teda 7/12-tin z „celoročnej sumy nezdaniteľnej časti (samozrejme za predpokladu, že manželka spĺňa aj ďalšie podmienky, napr. bola evidovaná nezamestnaná).

Alebo ak sa manželka starala o dieťa vo veku do 3 rokov a dieťa dosiahlo vek 3 roky dňa 14.11.2013 - nezdaniteľná časť na manželku bude 11/12- tin z „celoročnej“ sumy.

Vlastný príjem manželky

Do vlastného príjmu manželky sa započítava v zásade akýkoľvek príjem podľa zákona o dani z príjmov podľa § 2 písm.c) zákona, bez ohľadu na to, či ide o príjem ktorý je predmetom dane alebo nie je predmetom dane alebo či ide o príjem oslobodený od dane.

Do vlastného príjmu sa započítava napríklad:

- príjem zo závislej činnosti (§ 5 zákona, príjmy zo zamestnania), bez ohľadu na to, či ide o príjem ktorý nie je predmetom dane alebo či ide o príjem od dane oslobodený,

- príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 zákona)

- je síce diskutabilné, či pri príjmoch z podnikania má ísť o „brutto“ príjem alebo o príjem znížený o výdavky – výklad zákona uplatňovaný daňovými úradmi je taký, že berie sa „brutto“ príjem, neznížený o výdavky, príjem sa znižuje len o povinné odvody SZČO,

- príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3 - a to aj v prípadoch, ak ide o príjem od dane oslobodený podľa § 9 ods.1 písm. h) zákona,

- príjem z kapitálového majetku (§ 7 zákona) - napríklad úroky v banke, výnosy z cenných papierov, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z životného poistenia „na dožitie“ atď.,

- ostatné príjmy (§ 8 zákona) - napríklad náhodné, príležitostné príjmy, výhry, príjmy z predaja nehnuteľností, atď., a to aj keď sú oslobodené od dane.

Pozor, započítava sa aj:

- náhrada príjmu počas práceneschopnosti, vyplácaná zamestnávateľom,

- cestovné náhrady či v rámci limitu alebo aj nad limit,

- suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie,

- podiely na zisku, hoci nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené,

- nemocenské dávky (nemocenské, OČR, materské, vyrovnávací príspevok) vyplácané Sociálnou poisťovňou,

- dôchodky,

- dávky v nezamestnanosti,

- dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z.,

- peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2008 Z. z.,

- sociálna výpomoc a príspevky podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Do vlastného príjmu manželky sa nezapočítava len:

- zamestnanecká prémia,

- daňový bonus,

- zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

- štipendium pri sústavnej príprave na povolanie,

- a štátne sociálne dávky.

Nezapočítavajú sa štátne sociálne dávky a to..:

- rodičovský príspevok (zákon č.571/2009 Z.z.),

- príspevok na starostlivosť o dieťa (zákon č. 561/2008 Z.z.),

- príspevok pri narodení dieťaťa (zákon č.235/1998 Z.z.),

- príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa (zákon č.235/1998 Z.z.),

- príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne (zákon č.235/1998 Z.z.),

- príspevok na pohreb (zákon č.238/1998 Z.z.),

- prídavok na dieťa (zákon č.600/2003 Z.z.),

- príplatok k prídavku na dieťa (zákon č.532/2007 Z.z.),

- príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (zákon č.627/2005 Z.z.),

- vianočný príspevok (zákon č.592/2006 Z.z.).

Od vlastného príjmu manželky sa naopak odpočítava:

- poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca,

- poistné na povinné sociálne poistenie SZČO,

- preddavky zamestnanca a SZČO na zdravotné poistenie,

- nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie.

Poznámka: Od roku 2013 sa od vlastného príjmu neodpočítava poistné dobrovoľne poistenej osoby v SP, preddavky a nedoplatok z RZZP samoplatiteľa na zdravotné poistenie.

Príklad

Zamestnanec dosiahol za rok 2013 základ dane 10000 €. Je to menej ako 34401,74 eura, preto bude mať nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v nekrátenej výške.

Jeho manželka bola v roku 2013 zamestnaná prvé dva mesiace a jej hrubý príjem v zamestnaní bol spolu 1000 €. Za tieto dva mesiace zaplatila poistné do Sociálnej a zdravotnej poisťovne 130 €. Od marca do októbra poberala materské, spolu 2000 €. Od októbra do konca roka 2013 poberala rodičovský príspevok, spolu vo výške 598,80 eura. Prvé dieťa sa im narodilo 10.4.2013.

Do vlastného príjmu manželky za započítava príjem v zamestnaní (1000 €) a materské (2000 €). Rodičovský príspevok sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava. Od vlastného príjmu manželky sa odpočítava zaplatené poistné (130 €).

Vlastný príjem manželky = 1000 € + 2000 € - 130 € = 2870 €.

Jej manžel by v prípade uplatňovania nároku za celý rok mal nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku vo výške 3735,94 € - 2870

€ = 865,94 €.

Nárok sa však môže uplatniť len za mesiace máj - december 2013 (dieťa sa narodilo 10.4.2013), teda vo výške 8/12-tin = 865,94 x 8/12 = 577,30 €.

Príklad

Živnostník so základom dane za rok 2013 vo výške 36000 €. Je to viac ako 34401,74 €, preto bude mať nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku v krátenej výške.

Jeho manželka nepracuje a za rok 2013 nemala žiadne vlastné príjmy. Počas celého roka 2013 bola evidovaná nezamestnaná.

Nezdaniteľná časť na manželku sa určí podľa vzorca:

12336,372 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

Čo znamená konkrétne 12336,372 € - (36000 € : 4) - 0 =

12336,372 € - 9000 € = 3336,38 €.

Príklad

Zamestnanec so základom dane za rok 2013 vo výške 40000 € sa oženil 15.9.2013. Jeho manželka dosiahla za celý rok 2013 vlastné príjmy vo výške 1800 €. Od 2.11.2013 poberala peňažný príspevok za opatrovanie.

Nezdaniteľná časť na manželku sa určí takto.

Keby boli manželia po celý rok a manželka by celý rok poberala peňažný príspevok za opatrovanie, nezdaniteľná časť by bola:

12336,372 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky = 12336,372

– (40000 : 4) - 1800 = 12336,372 – 10000 - 1800 = 536,372

Manželia však boli len 3 celé mesiace a dokonca len jeden celý mesiac manželka poberala peňažný príspevok za opatrovanie, preto vypočítanú sumu alikvótne upravíme:

(536,372 € : 12) x 1 = 44,70 € (výsledok zaokrúhľujeme na cent nahor). Nezdaniteľná časť na manželku tak bude suma 44,70 €.

*****

Všetky ukážky z knihy "Daňové a odvodové tipy II. (2013)" na blogu

Daňové a odvodové tipy II. na webe

Stránka fanúšikov "Daňových a odvodových tipov" na facebooku

Knihu si môžete výhodne objednať emailom na reliaba@gmail.com

 

 • Tlačiť
 • 0

Rubrika Daň z príjmov, Daňové a odvodové tipy II. (2013)

Tagy dane, nezdaniteľná časť

Jozef Mihál

Jozef Mihál
 • Počet článkov: 324
 • Priemerná čítanosť: 16139
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Poslanec NRSR (SaS)

Jozef Mihál

Jozef Mihál
 • Počet článkov: 324
 • Priemerná čítanosť: 16139
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Poslanec NRSR (SaS)

Kalendár sa načítava...