Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Jozef Mihál

Daňové a odvodové tipy - daňové priznanie za rok 2013

02.08.2013 | Jozef Mihál

Ukážky z knihy "Daňové a odvodové tipy II. (2013)"

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Tagy

dane

KTO MUSÍ PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2013

Daňové priznanie za rok 2013 je povinný podať:

1. Daňovník, ktorý dosiahol za rok 2013 zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1867,97 eura.

Táto hranica je definovaná ako 50% sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“), čo je pre rok 2013 suma 3735,94 eura.

Do sumy 1867,97 eura sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 (zrážková daň), ak vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6) alebo daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7.

2. Daňovník, ktorý vykazuje daňovú stratu.

3. Daňovník, ktorého na podanie daňového priznania vyzve správca dane.

4. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, ak v tomto zdaňovacom období daňovník poberal

a) príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa,

b) iné druhy zdaniteľných príjmov podľa § 6 až 8 vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 (zrážková daň), pri ktorých daňovník uplatní postup podľa § 43 ods. 7.

Daňové priznanie môže podať (dobrovoľne) aj daňovník, ktorý nemá povinnosť podať daňové priznanie.

Daňové priznanie za rok 2013 nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy:

- do výšky 1867,97 eura,

- zo závislej činnosti a nie je povinný podať daňové priznanie podľa vyššie

uvedeného bodu 4.,

- z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 (zrážková daň) a neuplatní postup podľa § 43 ods. 7,

- ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Sloven- skej republiky, a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva,

- zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie,

- ktoré sú od dane oslobodené.

TIP: Kedy sa oplatí podať daňové priznanie dobrovoľne?

Daňové priznanie za rok 2013 sa oplatí podať dobrovoľne najmä v prípade poberateľov starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov alebo výsluhových dôchodkov, ak poberali uvedený dôchodok k 1.1.2013 a za rok 2013 dosiahli príjem zo závislej činnosti (zo zamestnania) do výšky 1867,97 eura.

Takíto daňovníci totiž nemajú právo na uplatenie nezdaniteľnej časti na daňovníka za rok 2013 vo výške 3735,94 eura a pri výpočte preddavkov na daň im zamestnávateľ nemohol uplatniť nezdaniteľnú čiastku 311,32 eura na mesiac.

Počas jednotlivých mesiacov roka 2013 im tak zamestnávateľ zrážal preddavky na daň vo výške 19% z dosiahnutých príjmov. Ak si takíto daňovníci podajú za rok 2013 daňové priznanie a ich príjem nepresiahol v súčte sumu 1867,97 eura, ich výsledná daň za rok 2013 je nula a daňový úrad im musí vrátiť preddavky, ktoré im za jednotlivé mesiace roka 2013 strhol zamestnávateľ.

Pozor, na vrátenie preddavkov na daň je potrebné, aby si daňovník podal daňové priznanie.

Zamestnávateľ v takýchto prípadoch síce podľa zákona môže vykonať ročné zúčtovanie, ale na základe ročného zúčtovania nie je možné vrátenie preddavkov na daň. Zdôraznime ešte raz – daňovník si musí sám podať daňové priznanie.

Príklad

Pani Anna poberá starobný dôchodok od 15.6.2012. V jej prípade teda platí, že k 1.1.2013 poberala starobný dôchodok.

Pani Anna počas roka 2013 pracovala na dohodu u jedného zamestnávateľa. Spolu za rok 2013 u tohto zamestnávateľa dosiahla (hrubý) príjem 1500 eur. Z príjmu jej zamestnávateľ strhol poistné na starobné poistenie 60 eur a preddavky na daň (sadzba 19% zo základu dane 1440 eur, poistné sa od príjmu odpočítava) 273,60 eura.

Po skončení roka 2013 jej zamestnávateľ nebude robiť ročné zúčtovanie, ale vydá jej potvrdenie o príjmoch. Z potvrdenia bude zrejmé, že príjem pani Anny dosiahol 1500 eur a jej preddavky na daň boli 273,60 eura.

Pani Anna si podá daňové priznanie (typ A). V daňovom priznaní uvedie úhrn príjmov zo závislej činnosti 1500 eur, úhrn povinného poistného (na sociálne poistenie) 60 eur, základ dane 1440 eur. Výsledná daňová povinnosť bude nula. V daňovom priznaní pani Anna uvedie úhrn preddavkov na daň zrazených podľa § 35 zákona ako sumu 273,60 eura. Výsledkom bude daňový preplatok vo výške -273,60 eura. Túto sumu musí daňový úrad pani Anne vyplatiť.

Ak by v uvedenom prípade pani Anna nepodala daňové priznanie – sumu 273,60 eura by jej daňový úrad nevrátil.

Pozor, pri uplatnení tohto postupu je dôležité, aby úhrn príjmov nepresiahol sumu 1867,97 eura.

Pri príjmoch zo závislej činnosti sa posudzuje hrubý príjem, nie príjem po zrazení odvodov zamestnanca a ani čistý príjem po zrazení dane.

*****

Všetky ukážky z knihy "Daňové a odvodové tipy II. (2013)" na blogu

Daňové a odvodové tipy II. na webe

Stránka fanúšikov "Daňových a odvodových tipov" na facebooku

Knihu si môžete výhodne objednať emailom na reliaba@gmail.com

 

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Rubrika Daňové a odvodové tipy II. (2013)

Tagy dane

Diskusia (0 reakcií)

Jozef Mihál

Jozef Mihál
 • Počet článkov: 324
 • Priemerná čítanosť: 15696
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Poslanec NRSR (SaS)

Jozef Mihál

Jozef Mihál
 • Počet článkov: 324
 • Priemerná čítanosť: 15696
 • Priemerná diskutovanosť: 18
 • RSS blogu

O blogu

Poslanec NRSR (SaS)

Kalendár sa načítava...