Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Martin Mlýnek

Rozpočet Dúbravky, za ktorý nemôžem hlasovať

15.12.2015 | Martin Mlýnek

Rozpočet, v ktorom sa dajú nájsť státisíce úspor, zbytočných výdavkov, ktoré sa dajú použiť na to na čo mali ísť už roky. Len treba ochotu!

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 2

V miestnom zastupiteľstve budeme schvaľovať nový rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018. To pozitívne a vôbec nesúvisiace s činnosťou miestneho úradu a zastupiteľstva je, že daňové príjmy rastú a to hlavne daň z prímu fyzických osôb, asignovaná mestskej časti. Väčšinu tohto nárastu daňových príjmov a očakávaného ďalšieho rastu pohltí novootvorená materská škola. Je potrebná v najbližších rokoch a je povinnosťou mestskej časti zabezpečiť túto kapacitu pre deti. A teraz to negatívne. Výdavky - tie ktorým miestny úrad vie aj určiť použitie, sú vo svojej štruktúre zachované, takmer bez zmeny (oproti predchádzajúcemu vedeniu), a rastú hlavne v kapitolách, kde to nie je nutné.

Začnime od najväčšieho plytvania. Dúbravská televízia a Dúbravské noviny. Za posledných desať rokov mestská časť utratila viac ako 1 150 000 Eur na tieto média, väčšiu časť na televíziu. Trochu drahá informačná povinnosť mestskej časti, keď väčšina ľudí dnes informácie hľadá na webovom portáli (www.dubravka.sk) alebo ak, tak si prečíta Dúbravské noviny. Inými slovami, takmer nikto Dúbravskú televíziu nesleduje. Na viac, vo veľkej miere sú tieto média zneužívané na politický marketing tých, ktorí sú aktuálne na úrade. A čo je najhoršie, už vôbec nejde o originálnu či prenesenú kompetenciu mestskej časti, akými sú výstavba a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, či poskytovanie opatrovateľskej služby.

Za tieto prostriedky mohla byť pred rokmi kompletne zrekonštruovaná materská škola a dokonca by ostali zdroje aj na jej prevádzku. Alebo tých 1 150 000 Eur mohlo byť použitých na rekonštrukciu či výstavbu nových 15 000 m2 chodníkov, alebo približne 10 km chodníkov mohlo byť v Dúbravke postavených, či kompletne zrekonštruovaných. Alebo mohlo byť zamestnaných približne dvadsať sociálnych opatrovateliek predchádzajúcich desať rokov. Rovnako tieto prostriedky mohli byť dnes k dispozícií ako rezerva na prípadné iné výdavky. Sú to podľa Vás rozumne vynaložené prostriedky, alebo skončili v koši ako väčšina dúbravských novín, na viac bez prečítania?

V predchádzajúcom volebnom období mnohí poslanci vyčítali vedeniu mestskej časti, že je prezamestnanosť na miestnom úrade. Od kedy úraduje nové vedenie, zamestnanosť na úrade rastie a s tým aj náklady. Je vždy náročné hľadať úspory, keď sa jedná aj o možné prepúšťanie ľudí. Ja vo svojom návrhu zmeny výdavkov v rozpočte navrhujem jediné. Za ľudí, ktorí odídu prirodzene z úradu, či už na dôchodok, alebo si nájdu iné zamestnanie, nehľadať náhradu. Prirodzeným úbytkom by zaniklo za 3 roky približne 15 – 20 pracovných miest. Štruktúru zmeny zamestnanosti by nakoniec vedenie muselo riešiť občasným prepustením a zamestnaním človeka kde chýba, ale to patrí k bežnej manažérskej praxi. Celkovo by sa takto za 3 roky dalo ušetriť niekoľko takmer 500 000 Eur. Tieto prostriedky by mohli byť použité napríklad na výsadbu zelene, alebo riešenie problémov s parkovaním, výstavbou parkovacích miest. Za takto ušetrené prostriedky by sa dalo v Dúbravke vysadiť za tri roky niekoľko tisíc stromov, alebo inej zelene.

Iné výdavky kde sa dá šetriť, sú rôzne reprezentačné náklady, zbytočné nenávratné dotácie, odmeny volených zástupcov, ale aj na iných kapitolách. Chce to len ochotu.

Predložený rozpočet miestneho úradu je nehospodárny, zbytočne sa v ňom plytvá prostriedkami na výdavky, ktoré ani nie sú originálne, či prenesené kompetencie mestskej časti. A čo je najhoršie, majetok mestskej časti chátra. Toto vyjadrujú odpisy majetku, ktoré sú ročne približne milión Eur. Nie sú kapitalizované a teda obec nemá prostriedky na obnovu svojho majetku. Tým v podstate porušuje zákon o obecnom zriadení, ktorý k majetku obce dáva jednoznačné nasledovné obmedzenie: „Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.“ A do majetku obce patria aj kilometre chodníkov, ciest a mnoho budov. V dlhodobom horizonte by obec mala vedieť z vlastných zdrojov obnovovať svoj majetok. To sa roky v Dúbravke nedialo a ani nové vedenie nenaznačuje, že by na tom chcelo niečo meniť. Ak nič iné, tak aspoň Dúbravská televízia zdokumentuje čo sa robilo, namiesto toho čo malo robiť. Ak teda nevyhrá rozumné nakladanie so vzácnymi zdrojmi, vašimi a aj mojimi daňami.

V mojom návrhu sú predložené úspory na výdavkovej stránke rozpočtu za roky 2016 – 2018 vo výške presahujúcej milión Eur. Tieto prostriedky sa môžu odložiť vo fondoch na horšie časy, zveľadenie majetku mestkej časti, alebo použiť na niektoré z originálnych, či prenesených kompetencií MČ.

Úsporné opatrenia ktoré som navrhujem:

Nečerpanie rezervného fondu na opravu jednej sály v DKD, ktorý sa plánuje kompletne rekonštruovať v rokoch 2016-2018, ak prejde do majetku MČ

Zrušenie dotácie pre Dúbravskú televíziu

Zastavenie rastu prezamestnanosti na MU, mierne znižovanie stavov v rokoch 2016-2018

Zníženie výdavkov rôznych kapitolách (odmeny volených zástupcov, nákup spotrebného materiálu, nenávratné dotácie, iné)

Oproti navrhovanému rozpočtu navrhujem dodatočné úspory vo výške cca 200 000 Eur pre rok 2016, 375 000 Eur pre rok 2017 a 400 000 Eur pre rok 2018. Za tieto prostriedky, ak sa ušetria sa dá postaviť cca 1000 parkovacích miest, približne 8,5km chodníkov, obnoviť zeleň v celej Dúbravke, zamestnať 15 sociálnych opatrovateliek po dobu 3 roky či zabezpečiť iné služby zabezpečiť pre občanov.

Pre presnosť prikladám čo sú to originálne a čo prenesené kompetencie MČ:

Originálne kompetencie

- hospodárenie s vlastným, alebo so štátnym majetkom

- rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch

- usmerňovanie ekonomickej činnosti obce

- výstavba a údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev

- verejnoprospešné služby, napr. nakladanie s komunálnym odpadom

- starostlivosť o verejný poriadok

- investičná a podnikateľská činnosť na zabezpečenie potrieb obyvateľov

- osvedčovanie listín a podpisov na listinách

- poskytovanie opatrovateľskej služby

- zabezpečovanie chodu školských jedální, klubov, detí a mládeže a materské školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské jedálne

Prenesené kompetencie

- stavebné konanie

- zriaďovateľská pôsobnosť vo vzťahu k základným školám, zdravotníckym zaradeniam nižšieho typu, obvodným zdravotným strediskám, domovom dôchodcov, penziónom

- ochrana prírody a krajiny

- správa matrík

- evidencia matričných úkonov

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 2

Martin Mlýnek

Martin Mlýnek
 • Počet článkov: 65
 • Priemerná čítanosť: 3328
 • Priemerná diskutovanosť: 23
 • RSS blogu

O blogu

Budem písať o aktuálnej ekonomickej situácii, o politickom dianí, hlavne ak bude mať ekonomické dopady. Občas o investovaní, ale hlavne o rizíkách spojených s investovaním. Predovšetkým však prinášať konzervatívne pohľady a možno aj riešenia na dôležité ekonomické témy či politické debaty. Povolaním risk manažér, vzdelaním ekonóm, ekonomický expert Občianskej Konzervatívnej Strany (OKS).

Martin Mlýnek

Martin Mlýnek
 • Počet článkov: 65
 • Priemerná čítanosť: 3328
 • Priemerná diskutovanosť: 23
 • RSS blogu

O blogu

Budem písať o aktuálnej ekonomickej situácii, o politickom dianí, hlavne ak bude mať ekonomické dopady. Občas o investovaní, ale hlavne o rizíkách spojených s investovaním. Predovšetkým však prinášať konzervatívne pohľady a možno aj riešenia na dôležité ekonomické témy či politické debaty. Povolaním risk manažér, vzdelaním ekonóm, ekonomický expert Občianskej Konzervatívnej Strany (OKS).

Kalendár sa načítava...