Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Ľubica Navrátilová

Najstarší dôchodcovia nevytešujte sa, situácia so zvyšovaním dôchodkov nie je až taká ružová ako hovorí minister Richter

21.04.2017 | Ľubica Navrátilová

Reakcia na vystúpenie ministra Richtera po schválení novely zákona o sociálnom poistení o zvyšovaní dôchodkov vládou SR

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 17

Na tlačovej konferencii minister Richter uviedol, že skupine dôchodcov, ktorým boli priznané starobné dôchodky pred 1.10.1988, navrhuje vláda SR paušálne zvýšiť starobný dôchodok o 25,5 eur. Jeho informácia bola podaná tak, že vyvoláva dojem, akoby sa všetkým dôchodcom z uvedenej skupiny dôchodcov mal od 1.1.2018 zvýšiť starobný dôchodok o 25,5 eur.

Lenže vláda nič také neschválila, ak máme veriť tomu, čo je na webe Úradu vlády SR uverejnené a čo bolo predložené na medzirezortné pripomienkové konanie. V  návrhu novely je o. i. uvedené cit:

„Ak suma starobného dôchodku bola určená podľa predpisu účinného do 30. septembra 1988 a starobný dôchodok sa vypláca po 31. decembri 2017, starobný dôchodok sa zvýši od 1. januára 2018 o 25,50 eura, ak starobný dôchodok bol priznaný z  priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 333 Sk“.

Teda žiadne paušálne zvýšenie dôchodkov ale zvýšenie len pre tých dôchodcov, ktorým bol dôchodok priznaný z priemerného mesačného zárobku najmenej v sume 2333 Sk.

K tomu úvodom tri poznámky:

 1. V predmetnej skupine dôchodcov neexistuje žiaden dôchodca, ktorému bol priznaný starobný dôchodok v Sk, takúto peňažnú menu sme mali až od roku 1993, takže z tohto dôvodu nárok na zvýšenie dôchodku nevznikne ani jednému dôchodcovi.
 2. Pán minister uvádza nepresnou informáciou do omylu novinárov aj dôchodcov a robí väčšie zásluhy vláde pri zvyšovaní dôchodkov ako to zodpovedá schválenému návrhu. Treba jasne povedať, koho sa pripravovaná úprava dôchodkov najstarších dôchodcov bude týkať a skutočnosť je menej bombastická ako to bolo prezentované. 
 3. Na vznik nároku na zvýšenie dôchodku nestačí priemerný hrubý zárobok v sume 2333 Kčs ako sa asi väčšine verejnosti bude javiť. Netreba si mýliť priemerný mesačný zárobok s priemerným hrubým zárobkom. Priemerný mesačný zárobok totiž nie je skutočný priemer hrubých zárobkov za mesiac. Zo zisteného priemerného hrubého zárobku za mesiac za každý rok z príjmovo piatich najlepších rokov z ostatných desať rokov pred splnením podmienok nároku na starobný dôchodok sa suma do 2000 Kčs započíta v celej čiastke, od sumy nad 2000 Kčs sa započíta tretina, najviac 1000 Kčs.

Príklad:

Dvaja zamestnanci Adam a Ábel mali v období rokov 1968 až 1977 najlepšie hrubé zárobky v rokoch 1971 až 1975 tak ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke. Priemerný hrubý zárobok sa určí takto:

rok ročný zárobok Adam mesačný priemer hrubých zárobkov ročný zárobok Ábel mesačný priemer hrubých zárobkov
1971 40 000 3 334 24 000 2 000
1972 42 000 3 500 28 000 2 334
1973 38 000 3 167 26 000 2 167
1974 41 000 3 417 30 000 2 500
1975 39 000 3 250 29 000 2 417
PHZ 3 334 PHZ 2 284

PHZ priemerný hrubý zárobok

Priemerný mesačný zárobok sa zistí z priemerného hrubého zárobku podľa nasledujúceho algoritmu:

poistenec priemerný hrubý zárobok  do 2000 započítať všetko nad 2000 započítať 1/3 priemerný mesačný zárobok
Adam 3 334 2000 445 2445
Ábel 2 284 2000 95 2095

U poistenca Adana je priemerný hrubý zárobok za mesiac 3334 Kčs u Ábela ide o sumu 2284 Kčs. Priemerný mesačný zárobok je u prvého poistenca 2445 Kčs, čo je viac ako 2333 Kčs a tento poistenec by mal nárok na zvýšenie dôchodku. U druhého poistenca je priemerný mesačný zárobok 2095 Kčs a to nepostačuje na splnenie nároku na zvýšenie dôchodku.

Na to, aby ste získali priemerný mesačný zárobok najmenej v sume 2333 Kčs je potrebné, aby priemerný hrubý zárobok za mesiac bol najmenej 2999 Kčs.

Dôchodky sa budú zvyšovať iba tým dôchodcom, ktorí mali priemer hrubých zárobkov najmenej 2999 Kčs a to nemal takmer nik, ak jeho mzda bola pod hranicou priemernej mzdy platnej v jednotlivých rokoch medzi 1975 až 1987.( Dôchodcovia, ktorým bol priznaný dôchodok pred rokom 1975 sú už takmer všetci mŕtvi).

Čiže zvýšenie dôchodkov sa bude týkať len nadpriemerne zarábajúcich osôb a aj to nie všetkých.

Podľa údajov štatistického úradu žilo v roku 2015 viac ako 95 tisíc osôb, ktoré by potenciálne mohli byť poberateľmi starobného dôchodku priznaného pred 1.10.1988 podľa zákonov 121/1975 a 101/1964 a situácia v roku 2018 nebude o moc odlišná. V tejto skupine osôb bude celkom iste veľa žien, ktoré nemajú nárok na starobný dôchodok, pretože nikdy nevykonávali zárobkovú činnosť. Presné údaje má Sociálna poisťovňa, ale predpokladám, že ich počet nie je nižší ako 70 tisíc. Podľa vyjadrenia ministra práce vznikne nárok na zvýšenie starobného dôchodku len 12,1 tisíc dôchodcom. Teda

nárok na zvýšenie dôchodku vznikne len približne jednej šestine

poberateľov dôchodkov z tejto skupiny dôchodcov a takto to treba prezentovať, aby nevznikali plané nádeje o zvýšení dôchodkov pre najstarších dôchodcov.

O ktorých poistencov teda pôjde?

Priemerná mzda medzi rokmi 1976 a 1988 vzrástla 1,29 krát. Pravdepodobnosť, že dôchodca mal priemerný mesačný hrubý zárobok nad 2999 Sk sa samozrejme zvyšuje rastom priemernej mzdy a z toho vyplýva, že na zvyšovaní dôchodkov budú najčastejšie profitovať osoby, ktoré splnili podmienky nároku na starobný dôchodok v roku 1988, presnejšie do 1.10.1988.

Najhoršie budú na tom najstarší dôchodcovia, čo je veľmi smutná vec a je na vážne zamyslenie, či naozaj sme na tom tak zle, že najmenej doprajeme osobám, ktoré si už dlho nepožijú. Kultúrnosť národa sa posudzuje aj podľa vzťahu k najstarším a tento návrh vrhá zlé svetlo na vládu SR. Nestačí v mesiaci úcty k starším ponavštevovať domovy a kluby dôchodcov, úctu k najstarším by vláda mala prejavovať predovšetkým v konkrétnych legislatívnych návrhoch a duch tejto časti novely je nastavený na opačný chod.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený príklad vzniku nároku na zvýšenie dôchodku podľa vybraných kohort najstarších dôchodcov. Čísla 1;1,037;....;1,321 udávajú násobok priemernej mzdy z ktorej je určený priemerný hrubý zárobok

rok vzniku nároku 1,000  zvýš. 1,037  zvýš. 1,040  zvýš. 1,093 zvýš. 1,177  zvýš. 1,321  zvýš.
1975 2 271 0,0 2 355 0,0 2 362 0,0 2 482 0,0 2 673 0,0 3 000 25,5
1979 2 549 0,0 2 643 0,0 2 651 0,0 2 786 0,0 3 000 25,5 3 367 25,5
1983 2 745 0,0 2 847 0,0 2 855 0,0 3 000 25,5 3 231 25,5 3 626 25,5
1986 2 888 0,0 2 995 0,0 3 004 25,5 3 157 25,5 3 399 25,5 3 815 25,5
1988 3 020 25,5 3 132 25,5 3 141 25,5 3 301 25,5 3 555 25,5 3 989 25,5

Všetkým osobám, ktorým bol priznaný starobný dôchodok v roku 1988 najmenej z priemerného hrubého zárobku mzdy vznikne nárok na zvýšenie dôchodku. Pre dôchodky priznané v roku 1986 už bude potrebné, aby priemerný hrubý zárobok bol najmenej 1,037 násobok priemernej mzdy a pre dôchodky priznané v roku 1983 bude potrebný priemerný hrubý zárobok najmenej na úrovni 1,093 násobku priemernej mzdy. Pre dôchodky priznané v roku 1975 bude pre vznik nároku na zvýšenie potrebný priemerný hrubý zárobok z úrovne viac ako 1,3 násobku priemernej mzdy.

To, že MPSVaR použilo jednu sumu na zvyšovanie dôchodkov priznaných pred 1.10.1988 je v poriadku vzhľadom na dostupné evidencie o platbách poistného alebo ako sa to predtým volalo.

Čo podľa mňa nie je v poriadku je zvláštna zásluhovosť, podľa ktorej bude vznikať nárok na zvýšenie dôchodku. Nebude platiť, že za rovnaký výkon rovnaké zvýšenie, ale ide naozaj o znevýhodňovanie najstarších poistencov.

Rozdelenie početnosti miezd v nejakých mzdových pásmach z období medzi rokmi 1975 a 1988 nie sú mi známe a obávam sa, že ani nie sú dostupné. Čo ale známe je, že počas socializmu bol veľmi nízky rozptyl miezd okolo priemernej mzdy a vyššie mzdy mali vedúce kádre a tie boli väčšinou členmi KSS. A tak sa obávam, že práve týmto ľuďom bude zvyšovanie starobných dôchodkov ústretové.

Nakoniec jedno upozornenie.

V celom návrhu sú podmienky vzniku nároku na zvýšenie starobného dôchodku viazané na priznané starobné dôchodky. Existuje ale skupina dôchodcov, ktorým boli po dovŕšení dôchodkového veku prekvalifikované invalidné dôchodky na starobné dôchodky, alebo majú naďalej vyplácané invalidné dôchodky. Tejto skupine dôchodcov nemôže vzniknúť nárok na zvýšenie dôchodku a to mi príde značne nefér a je to jasná diskriminácia invalidov. Napríklad aj invalidov z mladosti. To by žiadna vláda nemala pripustiť a tobôž nie vláda socialistická.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 17

Ľubica Navrátilová

Ľubica Navrátilová
 • Počet článkov: 54
 • Priemerná čítanosť: 3506
 • Priemerná diskutovanosť: 24
 • RSS blogu

O blogu

Rozum je to najdôležitejšie, čo máme, a jeho nepoužívanie považujem za hriech. Venujem sa téme dôchodkov a zisťujem, že pred používaním rozumu tu prevládajú v ostatnom čase emócie, zneužívanie pojmu solidarita a podceňovanie práce demografov. Mojim hlbokým presvedčením je, že v sociálnej politike nemožno povyšovať solidaritu nad spravodlivosť a spravodlivosť bez solidarity nie je žiadna spravodlivosť. To dvakrát platí pre medzigeneračnú solidaritu a spravodlivé rozdeľovanie zdrojov medzi generáciu predproduktívnu, produktívnu a poproduktívnu. Budem písať o tomto probléme z pohľadu staršieho človeka, ktorý má záujem na medzigeneračmej diskusii o súčasných a budúcich problémoch zabezpečenia príjmov v starobe.

Ľubica Navrátilová

Ľubica Navrátilová
 • Počet článkov: 54
 • Priemerná čítanosť: 3506
 • Priemerná diskutovanosť: 24
 • RSS blogu

O blogu

Rozum je to najdôležitejšie, čo máme, a jeho nepoužívanie považujem za hriech. Venujem sa téme dôchodkov a zisťujem, že pred používaním rozumu tu prevládajú v ostatnom čase emócie, zneužívanie pojmu solidarita a podceňovanie práce demografov. Mojim hlbokým presvedčením je, že v sociálnej politike nemožno povyšovať solidaritu nad spravodlivosť a spravodlivosť bez solidarity nie je žiadna spravodlivosť. To dvakrát platí pre medzigeneračnú solidaritu a spravodlivé rozdeľovanie zdrojov medzi generáciu predproduktívnu, produktívnu a poproduktívnu. Budem písať o tomto probléme z pohľadu staršieho človeka, ktorý má záujem na medzigeneračmej diskusii o súčasných a budúcich problémoch zabezpečenia príjmov v starobe.

Kalendár sa načítava...