Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Ľubica Navrátilová

Dvojúrovňový rodičovský príspevok je nezmysel.

19.05.2019 | Ľubica Navrátilová

Ministerstvo práce chystá antisociálnu dávku.

 • Tlačiť
 • 12

Zvýšiť sumu rodičovského príspevku sa pokúsila parlamentná opozícia niekoľkokrát, ale nedalo sa, lebo by pravdepodobne skolaboval štátny rozpočet. Teraz, necelý rok pred voľbami do NR SR, sa dá všeličo, aj razantné zvýšenie rodičovského príspevku a štátnemu rozpočtu to nevadí.

Zvýšiť sumu rodičovského príspevku ako pronatalitné opatrenie je dobrá vec. Ide o to, že vec sa dá urobiť rozumne a menej rozumne.

Pán minister Richter poskytol verejnosti informáciu o návrhu razantného zvýšenia rodičovského príspevku na dvoch úrovniach. Ja síce väčšinou nie celkom dobre chápem o čom hovorí, ale v kombinácii s vyjadrením predsedu vlády pána Pellegríniho som sa snáď dopátrala podstaty navrhovaného zvýšenia rodičovského príspevku.

Rodičovský príspevok sa má zvýšiť o 50 eur a pre rodiča, ktorý pred vznikom nároku na rodičovský príspevok získal do narodenia dieťaťa 270 dní nemocenského poistenia (získal nárok na materské), štát pridá ďalších 100 eur.

To minister práce komentoval slovami: 

"Je stále potrebné zvýhodniť matky, ktoré predtým pracovali. Nechceme však niekoho trestať za to, že študoval alebo podobne, preto si myslím, že je dôležité zvýšenie aj o 50 eur v tejto kategórii,". 

Nuž čo k tomu povedať, to je skutočne taký nezmyselný popis návrhu, že asi bude lepšie ho nekomentovať. Lepšie by bolo, keby v takýchto situáciách minister čítal čo mu úradníci pripravia a neblamoval sa v súvislosti so zvyšovaním rodičovského príspevku rečami o trestaní niekoho čo „študoval alebo podobne“.

Netreba skrývať hlavný dôvod zavádzania dvojúrovňového rodičovského príspevku, nie je to o zvýhodňovanie matiek, ktoré vykonávali zárobkovú činnosť. Je to predovšetkým problém s rodinami žijúcimi zo sociálnych dávok a zvyšovania tejto závislosti rodením detí. 

Ak chceme niečo meniť je nutné aby sme vedeli čo ideme meniť a preto si pripomeňme, čo to rodičovský príspevok vlastne je. Lebo ide o tzv. nekoordinovanú dávku v rámci EÚ a obdobná dávka sa v členských štátoch EÚ vyskytuje zriedkavo. 

Zákon 571/2009 o rodičovskom príspevku vymedzuje predmetnú dávku takto:

„Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.“

Štátne sociálne dávky sú súčasťou sociálneho zabezpečenia obyvateľstva, ktoré je v Slovenskej republike zabezpečované v rámci sociálneho poistenia, sociálnej pomoci a sociálnej podpory.

Sociálne zabezpečenie musí byť budované na nejakých princípoch, inak sa môže stať chaotickým a v konečnom dôsledku nefunkčným. Pripomeniem dobu, kedy sa za Mečiarovej vlády podarilo upraviť dávky v hmotnej núdzi tak, že boli vyššie ako príjem z minimálnej mzdy.

Z princípov, ktoré uvádza teória sociálneho zabezpečenia, sú vo vzťahu k problému, na ktorý chcem poukázať, dôležité tieto princípy:

 • princíp sociálnej spravodlivosti
 • princíp solidarity
 • princíp uniformity
 • princíp adekvátnosti

Za nosný princíp sociálneho zabezpečenia je považovaný princíp solidarity ktorý cit:

„sa spája predovšetkým s vytváraním životných podmienok a rozdeľovaním prostriedkov jedincov a sociálnych skupín v záujme napĺňania idey sociálnej spravodlivosti“.(1)  

Rodičovský príspevok patrí medzi dávky štátnej sociálnej podpory. Štátnou sociálnou podporou rozumieme štátom organizovanú solidaritu medzi občanmi ktorá slúži k prekonaniu štátom uznaných sociálnych situácií, napríklad starostlivosť o maloleté deti. 

Ako súčasť sociálneho zabezpečenia občanov musí jeho konštrukcia dodržiavať princíp solidarity, ktorý de facto znamená buď plošné poskytovanie rodičovského príspevku každej oprávnenej osobe, alebo testovanie príjmu oprávnených osôb a poskytovanie rodičovského príspevku nepriamo závislého na príjme okruhu spoločne posudzovaných osôb. 

V žiadnom prípade nie je možné, aby sa bohatším poskytoval vyšší rodičovský príspevok ako chudobnejším, to by bolo zavedenie princípu antisolidarity, porušenie princípu sociálnej spravodlivosti, princípu adekvátnosti ako aj princípu uniformity. A to sa práve chystá. 

Odôvodnenie pána ministra, že „dvojúrovňové nastavenie rodičovského príspevku nebude protiústavné, keďže už v minulosti to potvrdil Ústavný súd“ neviem vyhodnotiť, lebo Ústavný súd nevydáva potvrdenia a medzi nálezmi Ústavného súdu som ho nenašla. To môže byť moja chyba, že zle hľadám, ale rada by som poznala znenie nálezu a ak niekto vie, kde ho nájsť, budem vďačná za poskytnutie informácie.

 Navrhuje sa takýto stav. 

Osoba, ktorá má nárok na materské nemá počas podpornej doby na jeho poberanie nárok na rodičovský príspevok, ale po skončení podpornej doby na materské má nárok na vyšší rodičovský príspevok, pretože poberala materské. To je známka chaosu.

Lenže rodičovský príspevok je sociálna dávka, ako zdôvodníme, že bohatším sa bude vyplácať vyššia ako chudobnejším? Ide o kompenzáciu jeho nevyplácania počas poberania materského a v mene tohto argumentu obrátime pojem „sociálna“ opačným smerom. Hľadať logiku takéhoto návrhu je strata času. Je dôsledkom vzájomného podmieňovania dávok z jednotlivých komponentov sociálneho zabezpečenia a reziduom zo stavu pred zavedením sociálneho poistenia.

 Zaujímavé na tejto situácii je napríklad aj to, že nikomu neprekáža súbeh starobného dôchodku a nemocenského u zamestnaných dôchodcov, čo sú dávky sociálneho poistenia, ale súbeh materského a rodičovského príspevku sa vylučuje, pričom ide o dávky z odlišných zložiek sociálneho zabezpečenia. 

Pán minister, nie je potrebné zvýhodňovať matky, ktoré pracujú, lebo až na malé výnimky pracujú všetky, starostlivosť o maloleté deti je dosť veľa práce. Len každej matke dajme zo sociálneho systému to čo jej patrí pri každej štátom podporovanej sociálnej udalosti bez vzájomného podmieňovania podporných a poistných dávok. 

Nik sa zatiaľ nepokúsil vysvetliť, prečo sa rodičovský príspevok nevypláca osobám, ktorým je poskytované materské. Prečo sú osoby, ktoré sú povinne nemocensky poistené trestané nedostupnosťou rodičovského príspevku počas podpornej doby na materské? Materské je poistná dávka ( poistné plnenie) a čo to má spoločné so štátnou podporou rodín s deťmi? 

Miesto toho, aby sa odstránil tento nesystémový prvok zavedieme ďalší nesystémový prvok, (keď blbo tak poriadne blbo) tak že matkám, ktoré mali nárok na materské, zvýšime rodičovský príspevok po skončení podpornej doby na poberanie materského. Zavedieme dvojúrovňový rodičovský príspevok s antisolidaritou, v ktorej sa netestuje príjem rodiny ale trvanie nemocenské poistenia pred pôrodom. To je určite európsky unikát, v ktorom je suma dávky sociálnej podpory testovaná na počet dní nemocenského poistenia. A prečo nemocenského, veď by sme mohli aj inak, napríklad invalidného poistenia? 

Je jasné, že plošné zvýšenie rodičovského príspevku by mohlo indukovať rast pôrodnosti v prostredí, v ktorom sú jediným zdrojom príjmov sociálne príjmy.

Ponúka sa jednoduché a elegantné riešenie, ktoré má rovnaký dopad na príjmy poistených osôb a nedostáva sa do kolízie s princípmi na ktorých má byť budované sociálne zabezpečenie ani nebude vyvolávať vyššiu pôrodnosť v deprivovaných rodinách. 

Dá sa to dosiahnuť to tromi opatreniami a síce

 1. zvýšením rodičovský príspevku všetkým oprávneným osobám o rovnakú sumu, napríklad o 50 eur, čím bude dodržaný princíp solidarity a uniformity
 2. predĺžením poskytovania materského na 40 týždňov
 3. zavedením súbehu poberania materského a rodičovského príspevku 

  Pozrime sa, čo by sa stalo, ak by sa navrhovaný postup aplikoval od roku 2018

Nemocensky poistené osoby platný stav ministerský návrh korektný postup
rodičovský príspevok 214,7 364,7 264,7
priemerné materské 653,0 653,0 653,0
počet mesiacov poberania RP 29,0 29,0 36,0
počet mesiacov poberania materského 7,8 7,8 9,2
vyplatené materské 5 113,0 5 113,0 6 014,1
vyplatený rodičovský príspevok 6 226,3 10 576,3 9 529,2
príjem celkom 11 339,3 15 689,3 15 543,3

Celkové výdavky na takéto riešenie budú veľmi podobné ako v návrhu ministerstva, len sa zvýši podiel výdavkov Sociálnej poisťovne. To ale nie je až taký problém, ide o sumu cca 36 mil. eur a fond nemocenského poistenia toto zvýšenie bez problémov vykryje. 

Je ešte jedna vec, ktorá ma prekvapila v súvislosti s odhadom dopadov na štátny rozpočet a ktorú uviedol pán minister. Cit:

Približne zo 140.000 poberateľov príspevku je to plus-mínus rozdelené na polovicu. Znamená to, že 49 % by sa mal týkať rodičovský príspevok vo výške približne 370 eur a približne 51 % by sa malo týkať zvýšenie na 270 eur,".

Z uvedeného vyplýva, že 49% žien, ktoré porodia dieťa, je nemocensky poistených. Len potom ako si vysvetliť nasledujúce štatistické informácie, ktoré na svojom webovom sídle zverejňuje Sociálna poisťovňa.

Tá uvádza, že v roku 2018 bol priemerný mesačný počet vyplatených dávok materského 32 634, ročný počet vyplatených dávok teda bol 391 608. Mužov, ktorí poberali v roku 2018 materské, bolo podľa hovorcu Sociálnej poisťovne 13 100. Mužom sa poskytuje materské v priemere 6,45 mesiaca, teda spolu bolo mužom poskytnutých 84 495 materských. Ostatných 307 113 dávok bolo určených ženám.

Ženám je materské poskytované v priemere 7,83 mesiaca, z čoho vyplýva, že počet žien ktorým bolo v roku 2018 poskytnuté materské je 39 233 žien, čo predstavuje k počtu 57 369 narodených detí cca 68%.

Rada by som vedela ako to teda je, koľko žien, ktoré porodia dieťa je nemocensky poistených, lebo niekto robí nesprávny odhad. Dúfam, že sa mesačný počet vyplatených dávok nepovažoval v kvantifikácii finančných dopadov za počet žien, ktorým je poskytované materské. Snáď sa na túto vec opýta niekto z poslancov pri prerokovaní návrhu v parlamente.

(1) Zuzana Gejdošová, Sociálne zabezpečenie v systéme verejnej správy na Slovensku

 • Tlačiť
 • 12

Ľubica Navrátilová

Ľubica Navrátilová
 • Počet článkov: 64
 • Priemerná čítanosť: 3738
 • Priemerná diskutovanosť: 24
 • RSS blogu

O blogu

Rozum je to najdôležitejšie, čo máme, a jeho nepoužívanie považujem za hriech. Venujem sa téme dôchodkov a zisťujem, že pred používaním rozumu tu prevládajú v ostatnom čase emócie, zneužívanie pojmu solidarita a podceňovanie práce demografov. Mojim hlbokým presvedčením je, že v sociálnej politike nemožno povyšovať solidaritu nad spravodlivosť a spravodlivosť bez solidarity nie je žiadna spravodlivosť. To dvakrát platí pre medzigeneračnú solidaritu a spravodlivé rozdeľovanie zdrojov medzi generáciu predproduktívnu, produktívnu a poproduktívnu. Budem písať o tomto probléme z pohľadu staršieho človeka, ktorý má záujem na medzigeneračmej diskusii o súčasných a budúcich problémoch zabezpečenia príjmov v starobe.

Ľubica Navrátilová

Ľubica Navrátilová
 • Počet článkov: 64
 • Priemerná čítanosť: 3738
 • Priemerná diskutovanosť: 24
 • RSS blogu

O blogu

Rozum je to najdôležitejšie, čo máme, a jeho nepoužívanie považujem za hriech. Venujem sa téme dôchodkov a zisťujem, že pred používaním rozumu tu prevládajú v ostatnom čase emócie, zneužívanie pojmu solidarita a podceňovanie práce demografov. Mojim hlbokým presvedčením je, že v sociálnej politike nemožno povyšovať solidaritu nad spravodlivosť a spravodlivosť bez solidarity nie je žiadna spravodlivosť. To dvakrát platí pre medzigeneračnú solidaritu a spravodlivé rozdeľovanie zdrojov medzi generáciu predproduktívnu, produktívnu a poproduktívnu. Budem písať o tomto probléme z pohľadu staršieho človeka, ktorý má záujem na medzigeneračmej diskusii o súčasných a budúcich problémoch zabezpečenia príjmov v starobe.

Kalendár sa načítava...