Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Výberová etika

08.10.2018 | Jozef Hvorecký

Diskusia (22 reakcií)

08.10.2018 | Roman Kanala

Vďaka za článok. Na Zlodejsku sú univerzity naozaj bahno a spodina. Ale s jedným nesúhlasím:

"Ale v čom pochybila UMB? V tom, že vyhovela písomnej žiadosti bývalého študenta?"

Presne v tomto pochybila. Zdá sa, že v prípade študentských prác na Zlodejsku neexistuje predpis, len zaužívaná prax. Zaužívaná prax je taká, že je trh s pytulmi, skúškami i so zverejňovaním prác. Kto zaplatí, tomu sa vyhovie. Platba môže byť finančná, alebo môže ísť o obchodovanie s vplyvom, ale je to rovnaké.

V slobodnom svete je prax taká, že PRED udelením akademickej hodnosti študent podpíše kontrakt o publikácii. V ňom môže vyznačiť embargo na rozumnú dobu, napríklad ak uvažuje o knižnom vydaní diela a chce ho ešte prepracovať. To môže predstavovať problém s autorskými právami zo strany vydavateľa, ktorý publikáciu môže odmietnuť, ak už bola zverejnená na internete zadarmo. Embargo je limitované v čase a pokiaľ niekto autora o prácu požiada, v rámci kolegiality mu ju autor poskytne s upozornením, aby ju nevyvesil na verejný internet.

Dodatočné podpísanie zmluvy o utajení 18 rokov po obhájení pytulu je ako podpísať zmluvu o rožku, že ho nezjete, ak ste ho kúpili pred 18 rokmi. Je to nezmysel. Práca sa vypracúva, aby bola zverejnená. Existujú aj slabšie publikácie a je na autorovi, aby to videl sám a aby takú publikáciu prepracoval sám. Študentská práca je tiež publikácia. Aj na bacilát a magorát. Tobôž "rigorózna práca" na justičného darebáka. Treba, aby si na to študenti zvykli. Aj kapitán parlamentu.

Plagiát, podvod, kúpený text, to sú všetko obvinenia, ktoré kapitán Danko nebude vedieť obísť, kým prácu on alebo jeho škola nezverejní. A trestných oznámení nech si kapitán podá koľko chce. Naopak, môže potom byť súdne vyzvaný, aby prácu predložil ako dôkaz.

08.10.2018 | Jozef Hvorecký

Pán Kanala,
Ak ste si všimli, pochybenie UMB nevylučujem. Ale ak má autor práce bez časového obmedzenia právo zakázať zverejnenie, sama by sa dostala do problémov, keby to nespravila.
Nenadŕžam jej. Len upozorňujem na to, že (možno) ide o snahu prekryť jedno etické zlyhanie iným. To je koniec-koncov obľúbená prax - a nielen univerzít.
Bolo by logické, keby mal autor právo zakázať prístup k nej iba v okamihu odovzdania a iba na určený počet rokov. Na našej škole je to bežná prax. Keď niekto analyzuje napríklad marketingovú stratégiu konkrétnej firmy, bolo by unfair dať ju konkurencii k dispozícii. Doba 3 roky sa pritom považuje za rozumný limit.

08.10.2018 | alf1

mna by skor zaujimalo, ako sa da cez DOKTORANDSKE studium dopracovat k titulu judr. ked aj samotna umb tvrdi, ze to mozne nie je a tento typ studia je ukonceny titulom phd.
preceda predsa sam tvrdi, tu, od 1. min.:
Riadne som tam ukončill doktorandské štúdium
https://www1.pluska...

ak riadne ukoncil doktorandske studium, preco teda nepouziva titul phd., z vrodenej skromnosti?
https://www.prf.umb...

08.10.2018 | Brano L.

Asi ste si nevšimli, že JUDr. Danko perlí jeden výrok za druhým. V jeho prípade išlo o obhajobu rigoróznej práce, resp. malý doktorát, mohli by sme to nazvať aj doktorské štúdium. Nejedná sa o doktorandské štúdium.
Predpokladám, že takýto obmedzenec stláča tlačidlo na hlasovacom zariadení v parlamente. Ešte šťastie, že to nie je jadrový kufrík.

08.10.2018 | Roman Kanala

Pán Hvorecký, myslím, že ste to presne vystihli: "ak má autor práce bez časového obmedzenia právo zakázať zverejnenie"

Odkiaľ berie to právo? Je to právo explicitné, či tacitné - ak to škola nezakázala, ide vlastne o právo? Ktohovie. Ale fakt je, že škola mala radšej riskovať, že sa dostane do problémov, ako sa úplne, totálne znemožniť. Takto je škola podozrivá, že spolupracuje na kamufláži plagiátu, podvodu, obchodovania s rigoróznymi prácami.

08.10.2018 | peter fodrek

Vážený pán Hvorecký!


"Ale ak má autor práce bez časového obmedzenia právo zakázať zverejnenie, sama by sa dostala do problémov, keby to nespravila. "

Jednak to nie je celkom pravda, lebo ak to univerzita priamo v licenčnej zmluve nedovalí tak na to práve študent nemá právo. A ak to právo dala, tak pochybila. Už nehovoriac o to, že záverečné práce sa píšu v množnom čísle, lebo sú spolutorstvom študenta školiteľa. Takže na niečo také musel dať súhlas aj školiteľ, aby to bolo platné..Zákon č. 185/2015 Z. z.Autorský zákon

(v znení č. 125/2016 Z. z.)


§ 15

Spoluautorstvo

(1) Spoluautori sú dvaja alebo viacerí autori, ktorí vytvorili tvorivou duševnou činnosťou jediné dielo tak, že nie je možné od seba odlíšiť tvorivé vklady jednotlivých autorov a použiť ich ako samostatné diela.

(2) Práva k dielu podľa odseku 1 patria všetkým spoluautorom spoločne a nerozdielne, ak sa spoluautori nedohodli písomne inak.

(3) Spoluautori sa môžu dohodnúť, že pri nakladaní s dielom podľa odseku 1 ich bude zastupovať v ich mene a na ich účet niektorý zo spoluautorov. Takto udelené plnomocenstvo musí mať písomnú formu.


§ 92

Spoločné dielo

(1) Spoločné dielo je dielo, ktoré vytvorili dvaja alebo viacerí autori na podnet a pod vedením osoby, ktorá usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia tohto diela. Tvorivé vklady autorov zahrnuté do spoločného diela nie je možné samostatne použiť.

(2) Na výkon práv k spoločnému dielu sa primerane použijú ustanovenia o zamestnaneckom diele.§ 93

Školské dielo


(1) Školské dielo je dielo vytvorené dieťaťom, žiakom alebo študentom na splnenie školských alebo študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k škole.


(2) Autor školského diela je na návrh školy povinný uzavrieť so školou nevýhradnú a bezodplatnú licenčnú zmluvu o použití školského diela spôsobom, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný, ak to možno od autora školského diela spravodlivo požadovať. Ak autor školského diela odmietne licenčnú zmluvu podľa prvej vety uzatvoriť, škola sa môže domáhať, aby obsah licenčnej zmluvy určil súd.


§ 90

Zamestnanecké dielo


(1) Dielo vytvorené autorom na splnenie povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu sa považuje za zamestnanecké dielo.


(4) Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak. Pri výkone majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu zamestnávateľom nesmie autor udeliť tretej osobe súhlas na použitie tohto diela a autor je povinný sám sa zdržať výkonu majetkových práv k tomuto dielu.


(6) Ak zamestnávateľ vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, platí, že autor udelil súhlas aj na

a) zverejnenie diela,
b) označenie diela menom, obchodným menom alebo názvom zamestnávateľa,
c) dokončenie diela, zmenu diela alebo iný zásah do diela.


http://www.zakonypr...

08.10.2018 | Brano L.

Píšete bludy. Školiteľ nikdy nie je autor. Jedine, ak sa naozaj na práci spolupodieľal. Ani školiteľ nikdy nedáva súhlas k publikovaniu, to ste odkiaľ na to prišli?
Práce sa v množnom čísle píšu nie preto, že má študent prideleného školiteľa, ale preto, že ide o zaužívané používanie "kráľovského My".

08.10.2018 | peter fodrek

nepíšem

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta humanitných vied
Jana Klincková - Pavel Sůra
Záverečná práca
od A po Z
Banská Bystrica
2004


Z hľadiska autorského práva je záverečná práca chápaná ako
spoločné dielo študenta a vedúceho práce (Gonda, 1999, s. 13).
Z toho vyplýva, že ani študent po skončení štúdia, ale ani jeho
vedúci práce, nemôžu prácu publikovať ako samostatné dielo.


GONDA, V.: Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. 2.
doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Elita, 1999. ISBN
80-8044-057-3.

08.10.2018 | Brano L.

Nemáte pravdu. Nejde o nejaké redigovanie spoločného diela.
Dielo ako bc, mgr.práca, doktorandská práca je všade na svete dielom tých, ktorý ju tvoria. Ten, ktorý je supervízor predsa nie je spoluautor. Veď nikde na svete to tak nie je, aby supervízor (na slovensku sa mu hovorí školiteľ) prácu obhajoval.
Ak vy ako školiteľ obhajujete dielo, tak sa o vás aj hlasuje? Kto dostane známku - obhájil, resp.neobhájil? Vy ako školiteľ, alebo ten, ktorý je autor?
Ja ako školiteľ dávam súhlas k obhajobe diela, teda som prácu posúdil a podľa štandardov, ktorých sa pridržiavam pripúšťam prácu autora na obhajobu.

08.10.2018 | peter fodrek

na základe, akých dokumentov to tvrdíte..Ja som ich uviedol..

Jedna vec je akademické autorstvo a iné je autorskoprávne

08.10.2018 | Róbert Kysel

V paragrafe 93 ods. 2 autorského zákona je slovo autor použité v jednotnom čísle. Školské dielo je teda dielom jedného autora. Gramatický výklad autorského zákona je viac než jednoznačný.

08.10.2018 | peter fodrek

Ja som ako školiteľ nedával súhlas, iba odporúčanie/neodporúčanie na obhajobu.

A áno na neverejnej časti obhajobu dom vystupoval ako advokát študenta a oponent bol "žalobca"

08.10.2018 | Brano L.

Jasne. Ale vy ste v pôvodnom príspevku tvrdili, že školiteľ je spoluautorom.
Ako advokát vystupuje, ale nie ako niekto, kto tvoril túto prácu. Teda ako spoluautor.
Ak u Vás existuje spoluautorstvo školiteľa, tak to vidím ako veľmi zvláštny prístup vašej univerzity.

09.10.2018 | Jozef Hvorecký

Pán Fodrek,
Ak na jednej strane tvrdíte, že ste spoluautor a na druhej, že ste obhajca, tak vytvárate situáciu, pri ktorej by advokát vraha bol akoby spolupáchateľom.
Školiteľ (ako ho chápem ja) je poradcom - a ani pri obhajobe záverečnej práce nemá študenta chrániť, či nedajbože zastupovať. Má len sem-tam vyvrátiť nedorozumenia, ktoré môže oponent získať pri čítaní práce a tým ozrejmiť, čím študent naozaj prispel k poznaniu.
Rovnako s tým oponentom ako žalobcom ste to prehnali. Aspoň, že je to v úvodzovkách. Oponent je posudzovateľ kvality - a nemal by byť nič viac ani nič menej. Vaše slová o žalobcovi pripomínajú dosť častý prípad na Slovensku, keď si vedúci a oponent vyrovnávajú účty cez diplomanta/doktoranda.

09.10.2018 | Brano L.

+++
Veľmi dobre napísané.

09.10.2018 | peter fodrek

>Ak na jednej strane tvrdíte, že ste spoluautor a na druhej, že ste obhajca, tak vytvárate situáciu, pri ktorej
>by advokát vraha bol akoby spolupáchateľom.

Do istej miery to, v niektorých anglosaských právnych systémoch, to tak je. Advokát má právo omietnuť obhajobu(okrem obhjahcu x-offo) z dôvodu etických pochybností.

Asi tu narážame na rozpor, kde na na UK:
1.Pre ľudí z Matfyzu sú humanitné práce, prácami rozprávkarov
2.Pre ľudí z humanitných odborov sú matfyzácke práce, pár zlomkov a nič.

Proste sú to úplne iné svety.

>Vaše slová o žalobcovi pripomínajú dosť častý prípad na Slovensku, keď si vedúci a oponent vyrovnávajú
>účty cez diplomanta/doktoranda.

Pokiaľ oponenta navrhuje školiteľ a schvaľuje garant, toho skoro nehrozí.


08.10.2018 | Jozef Hvorecký

Pán Fodrek,
Citujem Vami uverejnený text: "Spoločné dielo je dielo, ktoré vytvorili dvaja alebo viacerí autori na podnet a pod vedením osoby, ktorá usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia tohto diela. Tvorivé vklady autorov zahrnuté do spoločného diela nie je možné samostatne použiť."
To ale znamená, že študenti by museli byť najmenej dvaja. O jednej osobe pod vedením vedúceho (školiteľa) sa tu nič nehovorí. Tomu nasvedčuje aj fakt, ktorý spomína Braňo L - licenčnú zmluvy podpisuje študent, nie jeho vedúci práce. Viedol som desiatky diplomových a dizertačných prác. Dával som súhlas na to, že sú dokončené a teda môžu byť vložené do centrálneho registra, ale nikdy mi z toho nič ďalšie nevyplývalo.
Nie som právnik, ale z týchto faktov mi nič iné nevychádza. Študent je autor a nikto iný. Veď dokonca každá z týchto prác začína slovami: "Prehlasujem, že som prácu vypracoval sám ... atď."

08.10.2018 | peter fodrek

Na STU dáva licenčnú zmluvu ak skoliteľ, ak ju nedá súhlasí so zmluvou študenta. Zajtra dodám konkrétne licenčné zmluvy z AIS STU.

09.10.2018 | peter fodrek

bola to zmluva na posudok, takže to bol môj omyl

08.10.2018 | OliWer1

Súhlasím s Romanom Kanalom, "univerzita" nemala hrať s Kapitáňom túto jeho hru. Ja sa ani po vyše 20 rokoch nehanbím za svoju diplomovú prácu, ktorá je stále verejná a dokonca bola aj využitá (časť) v praxi. Keby som si robil malý doktorát, tak by to bolo podobné. Rozumiem však tomu, že za plagiát alebo stredoškolský referát sa teraz Kapitáň hanbí a všetci vieme, ako zle znáša kritiku, ktorá mu nerobí dobre ani na tráviaci trakt. A k UMB: tá si urobila reklamu, svojich klientov, ktorí chcú titul a budú pracovať v pokladni TESCO alebo LIDL, nestratí a tí ostatní si aj tak hľadajú poriadne univerzity a na pofidérne učilištia neposielajú ani prihlášky.

08.10.2018 | Roman Kanala

Tiež som presvedčený, že v tom bude nejaká habaďúra. Danko je hlúpy a nevie povedať súvislú vetu. Nieto ešte napísať prácu, ktorá má dávať zmysel. Asi ju opajcol, alebo ju nechal opajcnúť niekomu a len ju kúpil na pokeci. Tam obchodoval so študentskými prácami jeden smerácky poslanecký asistent a dokonca na to mal eseróčku. Legalizácia príjmu z trestnej činnosti.

Jediným spôsobom, ako sa kapitán parlamentu môže očistiť od podozrení, je tú prácu ukázať svetu. To zjavne nedokáže. Preto je každé podozrenie legitímne. Strana Nepriateľov Slovenska je banda všivavá zlodejská. "Národ" je pre nich bezobsažné slovo dobré len na prikrytie ich zlodejín.

09.10.2018 | buteo

Vážení, odpoveď už zrejme našiel Quido Holbing. Porovnajte údaje o týchto dvoch "dielach":

https://www.library...
Andrej Danko - Verejná správa a jej charakteristické črty [rigorózna práca]. UMB, 2000. 72 s.

https://alis.uniba....
Emília Shakkour - Verejná správa a jej charakteristické črty [rigorózna práca]. UK, 1999. 72 s.

Jozef Hvorecký

Jozef Hvorecký
  • Počet článkov: 119
  • Priemerná čítanosť: 2380
  • Priemerná diskutovanosť: 10
  • RSS blogu

O blogu

Vysokoškolský pedagóg špecializujúci sa na znalostný manažment, e-learning, na používanie výpočtovej techniky vo vzdelávaní a na manažment vysokých škôl. Svoje názory na anti-manažment vysokých škôl zhrnul v knihe Testament vedca (Premedia, 2015).Honorary Lecturer of the University of LiverpoolNávod, ako zábavnejšie učiť fyziku, matematiku a slovenčinu nájdete v poloučebnici Meňavce: Veľký tresk (Raabe, 2018). Každý zvedavec vo veku 10 - 110 rokov v nej niečo zaujímavé nájde.Člen iniciatívy Za živé univerzity