Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Ján Keselý

Ako zjednodušiť obchodné právo I.

22.10.2015 | Ján Keselý

Minimálna výška základného imania pri s.r.o.

 • Tlačiť
 • 6

Malí a strední podnikatelia držia ekonomiku Slovenska nad vodou. Je len prirodzené, starať sa o odstraňovanie administratívnych a iných prekážok, ktoré im kladie legislatíva v podnikaní.

Množstvo „podnikateľov“ v podmienkach SR sú ľudia, ktorí vykonávajú „podnikateľskú činnosť“ s cieľom zabezpečiť príjem na základné životné potreby pre seba a svoje rodiny. Je preto potrebné pri tvorbe legislatívy podnikateľského prostredia v SR túto skutočnosť zohľadniť a nastaviť podmienky podnikania s ohľadom na tieto špecifiká na Slovensku. Odvodová zaťaženosť rastie takmer každoročne, a to nepriamo, cestou úprav vymeriavacích základov pre ich výpočet. Pre SZČO často predstavujú práve platby mesačného poistného na sociálne a preddavkov na zdravotné poistenie takmer neriešiteľnú situáciu, a to jednak pre ich výšku ako i v dôsledku tej skutočnosti, že tieto sa vypočítavajú resp. ich vymeriavacie základy, z príjmov dosiahnutých SZČO v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach a ich platby je SZČO povinná realizovať v roku nasledujúcom, pričom príjem v drvivej väčšine prípadov garantovaný nemá.

Riešením sprísňovania a nepriameho zvyšovania daňovej a odvodovej zaťaženosti SZČO je pre mnohých z nich ich podnikanie prostredníctvom obchodných spoločností, kde práve s.r.o. je modelom najpreferovanejším, aj vďaka oddelenosti majetku spoločníka od majetku spoločnosti ako i vďaka „najmenšej“ (no i tak dosť vysokej) administratívnej záťaže (spomedzi typov obchodných spoločností), ktorú legislatíva na podnikanie obchodných spoločností kladie. Taktiež týmto „podnikateľom“ s.r.o. poskytuje priestor regulovať svoj príjem a od toho sa odvíjajúce daňové a odvodové zaťaženie v aktuálnom čase podľa aktuálnej ekonomickej situácie s.r.o. tým, že sú zamestnancami týchto s.r.o., kde za ich prácu je im vyplácaná mzda.

Ďalším dôvodom obľúbenosti s.r.o. je dôsledné oddelenie majetku spoločníka od majetku spoločnosti v prípade jej platobnej neschopnosti. Za svoje záväzky zodpovedá spoločnosť sama (je právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou, ktorú jej zákon priznáva) , a to celým svojim majetkom; spoločníci ručia za záväzky s.r.o. do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Otázku obmedzeného ručenia spoločníka s.r.o. za záväzky spoločnosti je taktiež potrebné vnímať nielen z pohľadu „platobnej neochoty“ s.r.o. hradiť svoje záväzky svojim veriteľom, ale hlavne z pohľadu platobnej neschopnosti, kde táto je častokrát spôsobená nevymožiteľnosťou vlastných pohľadávok. Táto situácia v prípade SZČO zaťaží podnikateľa SZČO jeho ručením celým svojim majetkom, čo existenčne ohrozuje nielen jeho samotného ale aj jeho rodinu.

Vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti a zvyšujúce sa životné náklady je namieste poskytnúť podporu tým, ktorí majú snahu si tieto životné náklady zabezpečovať príjmom zo svojej vlastnej činnosti a s týmto cieľom vytvárať vhodné legislatívne prostredie.

Osobitne pri s.r.o. je v súčasnosti limitujúcim prvkom inštitút základného imania resp. jeho regulovanej minimálnej výšky, ktorá je pre s.r.o. stanovená ustanovením §108 ods. 1 Obchodného zákonníka v sume 5 000 EUR.

Základné imanie v s.r.o. podľa platnej právnej úpravy pri zakladaní s.r.o., ak je vo forme peňažných vkladov spoločníkov, musí byť pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra v stanovenej výške splatené (pri jednoosobovej spoločnosti v celej výške podľa §111 ods. 2 ObZ , pri viacosobových spoločnostiach musí sa na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%, pričom celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 50 % zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania 5 000 EUR). Pre splatenie sa vyžaduje podľa §60 ods. 2 Obchodného zákonníka ich splatenie na samostatný účet zriadený správcom vkladu, pričom nakladať s týmito prostriedkami v zásade spoločnosť môže bez obmedzenia nakladať po svojom vzniku (po zápise do obchodného registra).

Zmysel inštitútu základného imania nie je možné vidieť podľa platnej právnej úpravy v inom ako v zabezpečení prostriedkov na fungovanie spoločnosti po jej vzniku. Základné imanie ako prostriedok garancie úhrady záväzkov spoločnosti pre veriteľov nemá žiadne opodstatnenie, a to jednak vzhľadom na neviazanosť nakladania s týmito prostriedkami po vzniku spoločnosti ako i samotná výška (minimálne 5 000 EUR) neposkytuje veriteľom relevantnú garanciu vymožiteľnosti ich pohľadávok.

Z uvedeného dôvodu a pri zachovaní majetkovej substancie ako základného kritéria kapitálovej spoločnosti, ktorou s.r.o. je, by bolo vhodným riešením posunúť minimálnu výšku základného imania na sumu skutočne symbolickú bez obmedzenia splácania vkladov pred zápisom s.r.o. do OR na osobitnom bankovom účte (pri rešpektovaní limitov hotovostných platieb podľa osobitného zákona).

S obdobnou legislatívnou iniciatívou sme sa stretli v r. 2014, kde bola novela Obchodného zákonníka aj v tomto smere schválená NR SR, avšak po uplatnení prezidentského veta, toto nebolo NR SR prelomené.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení ObZ – s.r.o. za 1 euro

www.nrsr.sk/web/Default.aspx

Neprelomenie prezidentského veta

www.nrsr.sk/web/Default.aspx

 • Tlačiť
 • 6

Ján Keselý

Ján Keselý
 • Počet článkov: 1
 • Priemerná čítanosť: 1345
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Elektroinžinier, ekonóm a právnik. Podnikateľ, rozhodca aj úradník. Prešiel som dlhú cestu, kým som došiel k názoru, že rozum, srdce a poctivá práca sú moje hlavné priority. K tomu rodina, zdravie a dobrí priatelia. Dnes sa zaoberám právom, ktoré som si zamiloval. Mám názor na (ne)fungovanie justície aj na slovenskú legislatívu. Angažujem sa politicky. V SDKÚ-DS vediem sekciu bezpečnosti a spravodlivosti. Som presvedčený optimista. Spravodlivosť má byť spravodlivá. Zákony majú slúžiť ľuďom.

Ján Keselý

Ján Keselý
 • Počet článkov: 1
 • Priemerná čítanosť: 1345
 • Priemerná diskutovanosť: 6
 • RSS blogu

O blogu

Elektroinžinier, ekonóm a právnik. Podnikateľ, rozhodca aj úradník. Prešiel som dlhú cestu, kým som došiel k názoru, že rozum, srdce a poctivá práca sú moje hlavné priority. K tomu rodina, zdravie a dobrí priatelia. Dnes sa zaoberám právom, ktoré som si zamiloval. Mám názor na (ne)fungovanie justície aj na slovenskú legislatívu. Angažujem sa politicky. V SDKÚ-DS vediem sekciu bezpečnosti a spravodlivosti. Som presvedčený optimista. Spravodlivosť má byť spravodlivá. Zákony majú slúžiť ľuďom.

Kalendár sa načítava...