Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG INEKOmenty

Čo som odporučil ministrovi Čaplovičovi II

18.03.2013 | Inekoblog

Napríklad aj vysvetliť rozdiely v dátach OECD a ŠÚ SR o platoch učiteľov

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

V nadväznosti na marcové rokovanie Rady ministra pre systémové zmeny v školstve, ktorej som členom, predkladám, podobne ako v januári, odporúčania, ktoré sme tlmočili ministrovi školstva Dušanovi Čaplovičovi. Pripomínam, že rokovania Rady sú neverejné, preto o ich obsahu a priebehu neinformujeme. Rozhodli sme sa ale zverejňovať aspoň hlavné odporúčania INEKO. Dôvodom je snaha, aby sa tieto odporúčania dostali aj do verejnej diskusie. Odporúčania nie sú komplexné, ich výber závisí najmä od materiálov predkladaných na rokovanie Rady.

Vybrané odporúčania (niektoré sú prevzaté z iných materiálov INEKO):

 • Zdôvodňovanie potreby zvýšiť finančnú podporu školstva nezakladať prioritne na informáciách, že máme slabé školstvo a že má málo peňazí, ale na tom, aké zlepšenie kvality života na Slovensku by viac peňazí poskytnutých školstvu dokázalo zabezpečiť. Upozorňujeme tiež, že podľa našich prepočtov na základe najnovšie dostupných dát Eurostatu sa SR za rok 2010 dostala v podiele výdavkov na vzdelávanie na celkových verejných výdavkoch nad priemer EÚ (SR - 11,25%, EÚ17 - 10,02%, EÚ27 - 10,87%). Tým sa nemení náš dlhoročný názor, že investovať viac peňazí do vzdelávania je na Slovensku dlhodobo efektívne.
 • Zdokonaľovať merania dosahovania cieľov v školstve. Následne vypracovať analýzy efektívnosti investícií do školstva. Tak, aby sa analýzy stali významným podkladom v rezortných rozhodnutiach, napríklad o výške normatívov pre jednotlivé odbory či o podpore konkrétnych vzdelávacích ciest.
 • Spresniť predstavy o zavádzaní merania pridanej hodnoty (napr. pri stredoškolákoch sa to dá už teraz cez porovnanie výsledkov konkrétnych žiakov v Testovaní 9 a maturitách).
 • Dokončiť meranie efektívnosti vysokých škôl a umožniť verejným vysokým školám uplatňovať školné za sociálne a ekonomicky prijateľných podmienok.
 • Na základe dát identifikovať problémové školy a v prípade základných a stredných škôl spolu s Metodicko-pedagogickým centrom a Štátnym pedagogickým ústavom vytvoriť stratégiu ich zlepšenia.
 • Podporiť vytvorenie hodnotenia najlepších učiteľov aj na základe externých meraní výsledkov ich žiakov a motivovať ich k dobrovoľnému dočasnému prestupu na zaostávajúce základné a  stredné školy, ktorého výstupom by bola aj verejná záverečná správa obsahujúca odporúčania učiteľov na zmiernenie zaostávania danej školy (projekt financovať zo štrukturálnych fondov EÚ tak, aby boli obe školy motivované sa do neho zapojiť).
 • Pre udržanie súťaže v školstve zachovať relatívne jednoduchý vstup nových škôl do siete aj pre súkromníkov, ale za podmienky kvalitných referencií, monitorovania aktivít a následne aj výsledkov a na základe overiteľných faktov rozhodovať o znižovaní normatívu, resp. o vyraďovaní zo siete škôl.
 • Podporovať vytvorenie doplnkového hodnotenia výsledkov žiakov k existujúcej externej maturitnej skúške a k Testovaniu 9 (finančná gramotnosť, partnerská gramotnosť, emocionálna inteligencia, dôvera, atď.).
 • Zvýšiť informovanosť rodičov o výsledkoch škôl a o úspešnosti ich absolventov. Dnes si žiaci a ich rodičia často vyberajú školy a odbory, ktorých absolventi majú nízku uplatniteľnosť v praxi. Je to aj preto, lebo nemajú dostatočne objektívne a aktuálne informácie. V tomto smere môže ministerstvo školstva zohrávať čoraz dôležitejšiu rolu.
 • Iniciovať legislatívne zmeny s cieľom zaviesť povinnosť pre ministerstvo školstva zverejňovať za každú strednú aj vysokú školu priemerný nástupný plat jej absolventov.
 • Každoročne analyzovať dáta o vývoji trhu práce a informovať jednotlivé školy a rodičov o zmenách na trhu práce.
 • Pred vstupom do školy/pred ukončením vzdelávacích stupňov poslať žiakom a študentom, resp. rodičom informácie o výsledkoch škôl, na ktoré by mohli prestúpiť (nezamestnanosť absolventov stredných škôl, percentil a vzdialenosť od priemeru podľa výsledkov v Testovaní 9 a maturít, výsledky olympiád, atď.).
 • Vzhľadom na súčasné potreby praxe zvážiť rozšírenie vyučovania predmetov zameraných na podnikanie (resp. ekonómiu a financie) a informatiku, a to najmä na štátnych gymnáziách, kde je podiel absolvovania týchto predmetov relatívne najnižší. Zvážiť realizáciu projektu s cieľom ďalšieho vzdelávania učiteľov v ekonómii a informatike tak, aby bolo možné pre žiakov zabezpečiť vyššiu dostupnosť kvalitného štúdia.
 • Overiť dáta o platoch učiteľov (napr. údaj OECD o výške platu učiteľov na úrovni 45% priemerného platu vysokoškolsky vzdelaných je založený na tabuľkovom plate učiteľov bez atestácie, t.j. bez príplatkov, čo nezodpovedá realite) a doplniť aj do minulosti časové rady pre štatistiky zverejňované OECD. Osobitne vysvetliť/zohľadniť rozdiel medzi štatistikami OECD a dátami ŠÚ SR.
 • Urobiť prieskum, aké sú nástupné platy pedagógov, ktorí odišli zo školstva, pri nástupe do nového zamestnania.
 • Zaviesť elektronické poradenstvo pri výbere strednej a vysokej školy, napríklad formou on-line dotazníka určeného pre absolventov základnej, resp. strednej školy. Zvážiť realizáciu projektu s cieľom vytvorenia interaktívnej webovej aplikácie, ktorá by pomohla záujemcom o ďalšie vzdelávanie či rekvalifikáciu na základe zadaných údajov (kvalifikačného profilu, preferencií a pod.) a analýzy dát trhu práce identifikovať najvhodnejšie možnosti na ďalšie vzdelávanie a rekvalifikáciu.
 • Zadať pripravovanie online formulára pre sledovanie kariéry a ďalšieho vzdelávania absolventov stredných a vysokých škôl. Tento systém je aplikovaný v Taliansku, kde formulár vyplní vyše 90% absolventov vysokých škôl a 70% ho udržiava aktuálny.
 • Predĺžiť povinnú školskú dochádzku s cieľom lepšie pripraviť absolventov na život (vrátane uplatnenia na trhu práce) a znížiť tak nezamestnanosť absolventov. Spresnenie 25.3.2013: Opatrenie odporúčame realizovať využívaním štúdia na učňovských školách s povinnou praxou, t.j. nie opakovaním tried na základných školách. Pred konkrétnym rozhodnutím by si štát mal vypracovať analýzu, ktorá by porovnala, koľko by štát ušetril na vyplácaní sociálnych dávok a o koľko by mu stúpli výdavky na financovanie školstva. Opatrenie by sa nemuselo týkať tých, ktorí si preukázateľne nájdu prácu.
 • Každoročne zverejňovať po dohode mená napr. 100 alebo 200 najlepších žiakov.
 • Podporiť preklady, resp. dabovanie lekcií Khan Academy.
 • Vypracovať vzorovú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti (VVČ). Iniciovať legislatívne zmeny s cieľom presadzovať presun najmenej zaujímavých a užitočných častí správ o VVČ z úvodu na záver, resp. do príloh. Uvádzať v správach o výchovno-vzdelávacej činnosti mená a informácie o učiteľoch, ktorí ťažiskovo pripravovali najlepších žiakov, alebo sa venujú žiakom aj mimo vyučovania. Vyžadovať umiestnenie správ o VVČ na webe školy na viditeľnom mieste, na “prvý klik”.
 • Pravidelne vyhodnocovať a analyzovať správy škôl o výchovno-vzdelávacej činnosti, verejne oceňovať tie najlepšie, listom upozorňovať na nedostatky tých najhorších.
 • Zostaviť „letné“ učebnice, najmä zaujímavé, možno aj zábavné (cieľom je pomoc najmä pre zaostávajúcich žiakov).
 • Zaviesť bezplatné wi-fi pripojenie a potrebnú nízkonákladovú infraštruktúru do oblastí so sociálne vylúčenými a znevýhodnenými deťmi s rizikom zlého správania sa v škole a zníženej motivácie učiť sa, umožňujúce napríklad aj ich zapojenie do on-line sociálnych sietí.
 • Sprístupniť financie na podporu výskumu súkromným vysokým školám.
 • Podporovať spoločné študijné programy vysokých škôl so zahraničnými univerzitami.
 • Vytvárať lepšie podmienky pre diaľkové štúdium na stredných a vysokých školách poskytované aj pracujúcim záujemcom.

Peter Goliaš, riaditeľ INEKO

PS: Pre INEKO pracuje aj bývalý minister školstva Eugen Jurzyca.

pošli na vybrali.sme.sk

Tento článok vznikol aj vďaka podpore z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

Ak sa Vám aktivity a činnosť inštitútu INEKO zdajú prínosné, budeme radi, ak nás podporíte v našej ďalšej práci. Ďakujeme.

 

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

INEKOmenty

INEKOmenty
 • Počet článkov: 131
 • Priemerná čítanosť: 2614
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Prvou poučkou ekonómie je vzácnosť. Nikdy nie je dostatok čohokoľvek pre uspokojenie všetkých čo to chcú. Prvou poučkou politiky je nevšímať si prvú poučku ekonómie. Thomas Sowell

INEKOmenty

INEKOmenty
 • Počet článkov: 131
 • Priemerná čítanosť: 2614
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Prvou poučkou ekonómie je vzácnosť. Nikdy nie je dostatok čohokoľvek pre uspokojenie všetkých čo to chcú. Prvou poučkou politiky je nevšímať si prvú poučku ekonómie. Thomas Sowell

Kalendár sa načítava...