Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG INEKOmenty

Ako lepšie merať výsledky žiakov

09.05.2013 | Inekoblog

Zoznam vybraných odporúčaní pre ministerstvo školstva a úrady v jeho pôsobnosti

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 18

V uplynulých mesiacoch sme zverejnili zoznamy základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov. Zverejnením týchto zoznamov sme sa snažili najmä pritiahnuť pozornosť verejnosti k diskusiám o školstve, jeho kvalite a efektívnosti. Žiakov sme hodnotili čo najkomplexnejšie a zároveň tak, aby boli jednotlivé súčasti hodnotenia dostupné pre žiakov všetkých škôl, aby bolo hodnotenie medzi školami navzájom čo najlepšie porovnateľné a za každú školu reprezentatívne.

Počas prípravy hodnotenia sme zistili, že vhodných údajov, podľa ktorých sa dajú merať výsledky žiakov, je dostupných relatívne málo, hoci rôzne úrady v pôsobnosti ministerstva školstva o žiakoch zbierajú alebo by mohli zbierať mnoho užitočných údajov. Čo je potrebné zmeniť, aby sa tieto údaje dali použiť na lepšie hodnotenie, spravodlivejšie odmeňovanie škôl, vrátane pomoci slabším školám a mohli tak prispieť ku skvalitneniu školstva? Ponúkame niekoľko odporúčaní pre ministerstvo školstva a organizácie v jeho pôsobnosti:

 • Zosúladenie databáz. Odporúčame, aby boli všetky databázy vedené a údaje z nich dostupné tak, aby sa jednotlivé školy dali dobre párovať, t.j. aby obsahovali napr. jednotný kód škôl a kontaktné údaje škôl v jednotnom formáte.
 • Podrobnejšie zverejňovanie výsledkov testovania 9 a maturít. Odporúčame Národnému ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), aby zverejňoval výsledky maturít a testovania 9 nielen za celé školy, ale zvlášť podľa formy štúdia (denné, externé) a podľa jednotlivých študijných odborov. Absolventi externého štúdia totiž zvyknú mávať horšie výsledky z maturít, keďže popri štúdiu často pracujú, a preto tí, ktorí hľadia na denné štúdium, môžu v súčasnosti dostávať skreslené výsledky. Podobné rozdiely môžu nastávať v rámci jednej školy medzi rozdielnymi študijnými odbormi. Odporúčame tiež zverejňovať výsledky odborných maturít pre stredné odborné školy. V prípade maturít z cudzích jazykov odporúčame sledovať, koľko žiakov si maturitu nahrádza iným typom skúšok a tiež o aké konkrétne skúšky ide.
 • Meranie pridanej hodnoty školy. Odporúčame NÚCEM, aby meral pridanú hodnoty školy (teda rozdiel medzi vedomosťami žiakov pri nástupe do školy a pri jej ukončení) a aby tomu adekvátne prispôsobili jednotlivé testy. Napríklad prepojenie výsledkov jednotlivých žiakov na testovaní 9 a na písomných maturitách na základe ich rodných čísel by mohlo byť prvým krokom na ceste k meraniu pridanej hodnoty stredných škôl.
 • Sledovanie ciest žiakov medzi školami. Odporúčame ministerstvu, aby centrálne sledovalo cestu žiakov medzi školami (napríklad na základe ich rodných čísel) a zverejňovalo anonymizované údaje o pohybe žiakov medzi školami. Okrem iného to umožní, aby sa v budúcnosti pri prijímaní na vyšší stupeň vzdelania mohlo zohľadniť to, na akú školu idú, teda napríklad bonifikovať konkrétnu základnú školu, ak z nej chodia žiaci na stredné školy s najlepšími výsledkami, resp. strednú školu, ak z nej chodia žiaci na vysoké školy s najlepšími výsledkami.
 • Sledovanie prijímania na zahraničné vysoké školy. Odporúčame ministerstvu alebo Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) osloviť zahraničné vysoké školy, aby poskytli informácie, koľko majú študentov z ktorých stredných škôl v SR. Tento postup by mohol byť riadený aj na centrálnej úrovni (úrad by požiadal o informácie podobné úrady v zahraničí) alebo výhradne v slovenskej pôsobnosti, keď by túto informáciu poskytovali za žiakov ich bývalé stredné školy napríklad prostredníctvom formuláru rozposielaného rodinám. Počet žiakov na zahraničných vysokých školách je kľúčový preto, že ÚIPŠ v súčasnosti eviduje iba úspešnosť prijímania na slovenské vysoké školy a najlepšie stredné školy tak môžu neprávom dosahovať zlé výsledky.
 • Sledovanie a zverejňovanie platov absolventov stredných škôl. Odporúčame ministerstvu školstva, aby v spolupráci so Sociálnou poisťovňou sledovalo a zverejňovalo nástupné platy absolventov stredných škôl, a to za každú školu zvlášť. Podobne, ako sa zverejňujú pri vysokých školách a ich absolventoch. Tieto údaje by mali ešte väčší prínos, keby ministerstvo sledovalo a zverejňovalo platy absolventov aj po ich uchytení na pracovnom trhu, napríklad každý rok.
 • Podrobnejšie zverejňovanie mimoriadnych výsledkov žiakov. Odporúčame ministerstvu, aby zverejňovalo v tabuľkovej forme nielen pridelené finančné prostriedky jednotlivým školám na základe mimoriadnych výsledkov ich žiakov, ale aj výsledky samotných žiakov vo všetkých sledovaných oblastiach za každú školu alebo až na úrovni žiakov. Rodičia by tým napríklad získali prehľad, ktorá škola vyniká v ktorej oblasti

Okrem toho, aby sme vedeli lepšie identifikovať školy, ktoré vychovávajú šikovnejších žiakov, je nemenej dôležité poznať aj náklady na ich vzdelanie. Práve tak sa dajú identifikovať najmenej efektívne školy, pozrieť sa na príčiny zlých výsledkov a prípadne nastaviť vhodný plán transformácie. V súčasnosti síce sú dostupné údaje o nákladoch, ale iba za celú školu (www.vykazy.sk). Vzniká tak podobný problém ako napríklad pri výsledkoch maturít, keď treba rozlišovať denné štúdium a rozdielne študijné odbory v rámci jednej školy, lebo náklady na vzdelanie jedného žiaka môžu byť vždy iné. Odporúčame preto ÚIPŠ, aby pre každú školu zverejňoval normatívne náklady zvlášť za žiakov denného štúdia, zvlášť za žiakov externého štúdia a zvlášť za žiakov každého študijného odboru.

INEKO

Tento článok vznikol aj vďaka podpore z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.


 

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 18

INEKOmenty

INEKOmenty
 • Počet článkov: 131
 • Priemerná čítanosť: 2615
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Prvou poučkou ekonómie je vzácnosť. Nikdy nie je dostatok čohokoľvek pre uspokojenie všetkých čo to chcú. Prvou poučkou politiky je nevšímať si prvú poučku ekonómie. Thomas Sowell

INEKOmenty

INEKOmenty
 • Počet článkov: 131
 • Priemerná čítanosť: 2615
 • Priemerná diskutovanosť: 8
 • RSS blogu

O blogu

Prvou poučkou ekonómie je vzácnosť. Nikdy nie je dostatok čohokoľvek pre uspokojenie všetkých čo to chcú. Prvou poučkou politiky je nevšímať si prvú poučku ekonómie. Thomas Sowell

Kalendár sa načítava...