Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

BLOG Fórum nezávislých názorov

Voľný trh je lepší ako DRG

15.05.2012 | ForumNN

Je potrebné stanovenie cien za lekárske úkony?

 • Tlačiť
 • 11

Reformy v zdravotníctve vždy a prakticky bez výnimky narážajú na tvrdý odpor pomerne veľkého množstva zdravotníckych profesionálov. Nemusia to byť nutne členovia či sympatizanti rôznych zdravotníckych odborových organizácií, hoci mnohokrát negativistický vietor vanie práve z tohto prostredia. Všeobecným znakom takýchto postojov a názorov je takmer jednomyseľný súhlas s tým, že treba niečo robiť, a zároveň urputné hľadanie dôvodov, prečo sa to nedá. Jedným z takýchto dôvodov je absencia stanovených cien za zdravotnícke výkony. Zdá sa však, že tento argument stráca opodstatnenie; riešenie totiž existuje aj bez neho.

Na Slovensku je už od vzniku poistného systému zvykom uhrádzať výkony a hospitalizácie diferencovane. Z akéhosi dôvodu je totiž v platnosti predpoklad, že rovnaký výkon nestojí v Bratislave rovnakú sumu peňazí ako v Banskej Bystrici a tam zase pýtajú inú sumu než v Brezne. No nie je to len otázka úhrady od poisťovne. I samotní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (PZS) zvyknú vykazovať v rámci realizácie rovnakého výkonu rôzne kódy a rôzne bodové klastre. Logicky sa teda aj nárokované sumy navzájom niekedy až diametrálne líšia. Preto dnes nik nemá ani potuchy o tom, koľko vlastne, ktorý výkon stojí. Preto sa dnes tak nástojčivo volá po stanovení pevnej ceny výkonu.

DRG je o náhode

Systém DRG, do implementácie ktorého sa pustilo ešte predchádzajúce vedenie rezortu, si základnú cenu v zásade priamo vyžaduje. Problém je ale v tom, že takéto arbitrárne stanovenie ceny, akokoľvek pevne bude stáť na prísnom štatistickom spracovaní, hodnotení a oceňovaní výkonu, jeho reálnu hodnotu bude odrážať iba ak náhodne. Väčšina zrejme povie, že inak to nejde, len zobrať dostatočne veľký relevantný súbor, štatisticky ho spracovať a získať z neho nejaký priemer alebo medián, ktorý bude východiskom pre stanovenie ceny. Je možné, že to skutočne inak nejde. Ale jedným dychom možno povedať, že ani nie je treba.

Cieľom a pointou systému DRG je primerané a spravodlivé odmeňovanie PZS za realizáciu výkonov či za hospitalizácie. Primárnym dôvodom reformy uhrádzania zdravotnej starostlivosti (ZS) je snaha o efektívne využívanie vzácnych finančných zdrojov v rezorte. Práve istá miera paušalizácie platieb, hoci stratifikovaná do viacerých cenových úrovní podľa toho, do ktorej skupiny diagnóza ošetrovaného pacienta patrí, však môže viesť nielen k nedostatočnému efektu na šetrenie financií, ale potenciálne aj k istým nespravodlivostiam. Najčastejšie k podhodnoteniu alebo nadhodnoteniu reálnej ceny, pričom v prvom prípade si bude mädliť ruky poisťovňa a nespokojný bude PZS, v druhom prípade zase naopak. Čo je však najdôležitejšie, od zeleného stola určenou cenou nemožno merať kvalitu, v akej výkon realizuje konkrétny poskytovateľ. A sústrediť sa len na to, aby bol výkon zaplatený bez ohľadu na to, v akej kvalite bol prevedený, je nefér voči poskytovateľom, ktorí sa snažia na spoľahlivosť vlastnej práce sústrediť viac než iní.

Klient zdravotnej starostlivosti navyše takto stráca možnosť urobiť si obraz o tom, ktorí PZS pracujú kvalitnejšie, a ktorí menej kvalitne. V povedomí ľudí síce pretrváva predpoklad, že len to je kvalitné, čo je aj drahé a túto neopodstatnenú premisu by pevne stanovená cena v rámci DRG mohla eliminovať. Na druhej strane však poznatky behaviorálnej ekonómie a niekoľkých štúdií aj z oblasti zdravotníckej politiky a manažmentu preukázali, že klient má prirodzenú tendenciu vyberať si spomedzi poskytovateľov tak na základe informácií o cene výkonu, ktorý má podstúpiť, ako aj na základe informácií o kvalite, v akej jednotliví PZS výkon realizujú.  Pochopiteľne, ak má také informácie k dispozícii. A to aj v prípade, že ošetrenie je na základe povinného zdravotného poistenia bezplatné. Je prirodzené, že na základe svojich preferencií uprednostní kvalitnejšieho nízkonákladového poskytovateľa pred ostatnými, ktorí tieto atribúty nespĺňajú.

Stačí novela a meranie kvality

Riešením zložitého problému stanovenia cien za výkony je teda skutočnosť, že žiadne stanovenie cien nie je potrebné. Aby to však nevyznelo zjednodušujúco, skutočným riešením je dôsledné a transparentné zverejňovanie sumy, ktorú PZS za výkon požaduje a deklarácia, resp. klientské hodnotenie kvality, v akej výkon poskytuje. Povinnosť zverejňovať priemerné ceny výkonov v danom zariadení pritom možno pre PZS upraviť jednoduchou novelou príslušnej legislatívy. Na hodnotenie kvality existuje vo svete množstvo viac či menej úspešných algoritmov. Ako pomoc pri výbere vhodného PZS je pre klienta dostatočný i dobre známy a prehľadný „hviezdičkový” systém. Čím viac hviezdičiek  PZS má, tým vyšší je jeho kredit a tým viac je vnímaný ako kvalitný. Treba, samozrejme, podotknúť, že určujúcim parametrom hodnotenia je spokojnosť klienta/pacienta.

Mnohých zdravotníkov teraz zaiste prepadnú pochybnosti o kompetentnosti pacienta na takéto hodnotenie. Tie však pramenia skôr v nežiaducej asymetrii vzťahu lekár - pacient a sú prejavom nedostatočnej úcty k pacientovmu úsudku. Nakoniec, ak aj klient nie je dostatočne fundovaný zhodnotiť úroveň a náročnosť poskytovanej služby, ťažko dá plný počet hviezdičiek zariadeniu, v ktorom starostlivosť oňho sprevádzali komplikácie liečby či nežiaduce udalosti. To je pre takéto hodnotenie kľúčové a plne postačujúce.

Drahí a nekvalitní na ocot

A aký je spoločenský efekt zverejňovania informácií o cenách a kvalite ZS u konkrétneho poskytovateľa? Nie je viac potrebné lámať si hlavu s výberom vhodného PZS pre náročné výkony, pretože tento problém vyriešia samotní klienti. Ak sa bude výkon realizovať kvalitnejšie v meste A, navyše za polovičnú cenu než v meste B, klienti sa pohrnú práve do mesta A a zdravotná poisťovňa k vlastnej spokojnosti skôr uzavrie s prvým menovaným PZS pre obe strany výhodný kontrakt. V meste B to povedie buď ku kompetitívnej snahe vyrovnať sa alebo byť lepší než konkurent, alebo k optimalizácii počtu lôžok. Prípadná námietka o nedostupnosti ZS v regióne nebude v tej chvíli opodstatnená, lebo tento stav si vyžiadali samotní pacienti vlastným výberom. A tí si určite menej kvalitného a drahého PZS nevyberú len pre to, že je bližšie.

Hľadanie konkurenčnej výhody povedie na ostatných pracoviskách s rovnakým zameraním k implementácii opatrení, ktorých cieľom má byť buď redukcia ceny, alebo preukázateľne vyššia kvalita, či inovácia, ktorú v meste A neposkytujú. Povedané „kvalitárskou“ terminológiou, cieľom bude zvýšenie hodnoty produktu/služby.Prirodzená optimalizácia siete poskytovateľov sa priaznivo odrazí na vyššej finančnej rezerve a väčšom objeme prostriedkov v systéme. Zmienenú námietku nedostupnosti vznesú nanajvýš príbuzní klientov, ktorí budú musieť na nedeľnú návštevu absolvovať o pár desiatok kilometrov dlhšiu trasu. Lôžkovému pacientovi to môže byť jedno.

Do rúk poskytovateľom

Transparentnosť zverejňovania cien a kvality ZS u jednotlivých poskytovateľov teda dokázateľne prispieva k vyššej úrovni zdravotníctva v krajine. Spolu s anketovým hodnotením kvality a spokojnosti s poskytovanou ZS o to viac. Implementácia týchto dvoch mechanizmov pritom vôbec nie je zložitá a môže byť vlastne plne v rukách poskytovateľov. Finančnými dátami totiž istotne každý z nich disponuje a interné hodnotenia spokojnosti sú taktiež súčasťou systémov kvality v mnohých zariadeniach. Napriek tomu je však viac než isté, že sa v expresne krátkom čase objavia osoby, ktoré obligátne vznesú námietku neuskutočniteľnosti tohto opatrenia. V tom prípade bude zaujímavé a poučné oboznámiť sa s efektívnejším alternatívnym riešením. Možno ho má schované v rukáve nové vedenie rezortu.

DRG napriek iniciálnej podpore v sociálnodemokratických kruhoch nevyvolal ani len taký záujem, aby si naň spomenuli pri tvorbe vládneho programu. A že by sa s nadšením stotožnili s opatreniami prezentovanými v tomto článku a patriacimi k mechanizmom voľného trhu, sa dá predpokladať len veľmi ťažko. Či už príde ministerka Zvolenská s nejakým invenčným nápadom alebo nie, arbitrárne stanovenie ceny výkonov riešením nie je. Je totiž už dlhé roky akurát tak príčinou hádok medzi platcami a tými, čo úhradu za výkon požadujú. A nádej, že by medzi nimi došlo k vzájomnej dohode a obojstrannej spokojnosti, je mizivá.

MUDr. Branislav Sepeši, radiačný onkológ a predseda OZ Fórum nezávislých názorov (www.fnn.sk, www.facebook.com/chcemelepsiefungujuce zdravotnictvo) . V súčasnosti pracuje na Onkologickej klinike SZU v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.

 

 • Tlačiť
 • 11

Fórum nezávislých názorov

Fórum nezávislých názorov
 • Počet článkov: 11
 • Priemerná čítanosť: 3092
 • Priemerná diskutovanosť: 28
 • RSS blogu

O blogu

FNN založili lekári Ladislav Laho, Branislav Sepeši, Peter Kenderessy a Stanislav Janota. Aj tu chcú svojimi článkami vytvárať priestor na diskusiu bez predsudkov, ktorá bude priamo a otvorene pomenovávať problémy v slovenskom zdravotníctve.

Fórum nezávislých názorov

Fórum nezávislých názorov
 • Počet článkov: 11
 • Priemerná čítanosť: 3092
 • Priemerná diskutovanosť: 28
 • RSS blogu

O blogu

FNN založili lekári Ladislav Laho, Branislav Sepeši, Peter Kenderessy a Stanislav Janota. Aj tu chcú svojimi článkami vytvárať priestor na diskusiu bez predsudkov, ktorá bude priamo a otvorene pomenovávať problémy v slovenskom zdravotníctve.

Kalendár sa načítava...